Sandefjord

Så var turen kommet til å besøke den koselige byen Sandefjord.  Jeg har mange gode minner fra den byen, men det var lenge siden sist. Nå ventet gjensynet. Og byen hadde forandret seg, veier var lagt om og trafikken hadde økt betydelig. Det eneste som det hadde blitt mindre av var parkerings-mulighet på gateplan.
Det er mulig at det finnes et parkeringshus et eller annet sted, men jeg fant det aldri!  Antagelig prioritert for fastboende?  Så med litt flaks ble det betalt gateparkering foran kirken med maksimal tid: 2 timer. Alt for lite for å fotografere en hel by når man er pensjonist med litt for dårlige bein . . .

The time had come to visit the pleasant city of Sandefjord! I have plenty of good memories from this city, but that’s long ago. Now awaits reunion! And there’s no mistake about it: The city had changed! Roads had been re-directed, the traffic volume had increased substantially. The only thing there was a shortage on was streetparking. It’s possible there was a parking hous somewhere, but I never found it. May be you one ought to be a local in order to find it? So with a bit of luck I ended up in front of the church, paid street parking with a two hour limit! Far to short for photographing an entire city with a couple of old legs like mine. . .
Sandefjord kirke litt spesiell i sin utforming. Ingen altertavle i ordets forstand og med en del blyglassvinduer som er laget etter en ganske annen metode enn tradisjonelle blyglassvinduer.  Altertavlen er en enorm tavle laget av kunstneren Dagfin Werenskiold i 1963, Tavlen består av ikke mindre enn 17 elementer i massiv mahogny!
Som kirke betraktet, er den ikke spesielt gammel, bygget på en branntomt etter en forhenværende kirke på stedet sto den ferdig i 1903. Her snakker vi om en ‘langkirke’ i tegl med 600 plasser!

The Sandefjord church is a bit special compared to most other churches. No traditional
altarpiece in the usual style, but an enormous altar piece in 17 segments in massive mahogany made of the artist Dagfin Werenskiold in 1963. This is a longchurch in brick seating 600 people! (I’m sorry! I haven’t bee able to find any information in English for you(
Picture 2005b
Picture 1998bSom jeg har nevnt er glassmaleriene også litt spesielle. Hvis jeg har forstått dette riktig så er motivene malt direkte på glasset isteden for at man setter vinduet sammen med biter av forskjellige farger.

As mentioned the glass paintings are also a bit special compared to others. If I’ve got this right, the motifs are painted directly onto the glass instead of putting a motif together by mounting together bits of glass in different colors.

Picture 1995b
Utenfor kirken står et monument over falne soldater fra 2. verdenskrig hjemmehørende i Sandefjord.

Outside of the church we find a war memorial honouring thos soldier that gave their lives during WW II relating to the region of Sandefjord.
Over store deler av byen fant vi store blomster arrangementer som denne! Også i byens parker var det flust med vakre blomster!

Across the city we found large flower arrangements like this one. Throughout the parks there were also plenty og beautiful flowers!
Hva kan man ellers si om en by som Sandefjord?
Sandefjord er ikke bare en by! Det er også en kommune med et betydelig oppland og nylig fusjonerte man også med kommunene Andebu og Stokke!
Sandefjord kommune omfatter idag 121,07 kvadratkilometer og her bor
ca 45 000 mennesker, men jeg må innrømme at jeg ikke er sikker på om dette omfatter fusjonen med Andebu og Stokke. Det er ikke sikkert at all informasjon er oppdatert ennå.

What may otherwise be said about a city like Sandefjord?
Sandefjord isn’t just a city. It’s also a very large municipality, and just recently Sandfjord merged with the neighboring municipalities of ‘Andebu’ and ‘Stokke’ making it even larger!
The municipality of Sandefjord includes 121.07 sq.km and here live approximately
45 000 people, but – I’ll admit I’m not quite sure whether this numbers include the mergers with the municipalities of ‘Andebu’ and ‘Stokke’.  The information on net may just not have been updated as of yet.  And as usual there is very little information in English as to what’s  going on in Norwegian municipalities.
Accepting thousands and thousands of refugees every year, and since they’re not expected to speak Norwegian on arrival, I would have thought that to be a priority, but obviously not!
Her har vi skutt et rent gatebilde fra Langesgt.
Here a simple street picture from ‘Langesgt.’
Og her er vi Kongensgt. Og – forholdene er dessverre ikke de aller beste grunnet ekstremt solskinn , hvite vegger og kraftige skygger. Kontraster kan bli for store, dessverre.

And here we are at ‘Kongensgt.’ And – unfortunately the condtions are not quite perfect due to extrtemely direct sunshin, white walls and heavy shadows. Contrast may at times be too strong – unfortunately!
Lokalkjente vil kjenne seg igjen på Aagards plass?
Locals will recognize themselves at Aagards square?
Her er et par syklister ute og tester Dronningensgt.
Here a couple of bikers are testing the Dronningensgt.
Og her passerer vi den lokale Politistasjonen
Passing the local Police Station.
Her har vi Sandefjords kulturelle center: Hjertneshallen. Her avholdes konserter, utstillinger, teaterforestillinger og selvfølgelig filmfremvisninger.
Here is the culture centger of Sandefjord: The Hjertnes Hall
IN this building there are held concerts, theatre plays, exhibitions and , of course, cinemas. Again there seems to be no information in English available?
Denne lille fontenen står i Hjertnesparken i Sandefjord, men det har ikke lykkes meg å finne noe særlig informasjon om dette kunstverket. Det er kanskje ikke meningen?

This little fountain is mounted in the Hjertnes Park in Sandefjord, but unfortunately I have not been able to find any prticular information related to this art. Possibli I wasn’t ment to?
Moderne boligblokker på Hjertnes-promenaden i Sandefjord
Modern apartment buildings on the Hjertnes promenade in Sandefjord
Fra Hjertnesparken i Sandefjord. Heller ikke ved denne anledning har det lykkes oss i særlig grad å finne informasjon om skulpturen . . .

From the Hjertnes Park in Sandefjord. Again we haven’t had much success finding information on the sculpture.
Her har i alle fall de yngste blandt oss en liten utfordring?
Here at least the younger generations face a physical challenge.

Og bygartneren har gjoret en utmerket jobb!
And the city gardener have made an excellent job!
Et nytt bilde av Hjertnes Kultursenter. (Solen spiller mer på lag)
Another picture of Hertnes Culture Center. (The sun have decided to cooperate)
Scandic-kjeden har kjøpt det største hotellet i Sandefjord: Park Hotel og hele komplekset fremstår nå under navnet ‘Scandic Park Hotel’.

The Scandic Chain have purchased the largest hotel in Sandefjord: The Park Hotel and today the name is ‘Scandic Park Hotel’!

Her ser vi utover småbåthavna i Sandefjord. Langs havna er det tilrettelagt med en promenade som gir rom for sparturer langs havnen.

Here we are looking across the small craft marina in Sandefjord. Along the waterline, there is a promenade enabling you to walk along the shoreline.
Her er Sandefjords berømte ‘Hvalfangst-monumentet’ sentralt plassert i Hjertnesparken og omgitt av  imponerende fontener.

Here is the renowned ‘whaling monument’ of Sandefjord, centrally located in the Hjertnes park and surrounded by impressive fountains!
Her har vi tatt et bilde opp Museumsgata med kirken som bakgrunn.
Here a picture up the Museum street with the Sandefjord church in the back.
Her nede ligger også et lite kunstgalleri –
Down here there is also a small art gallery

Her finnes hovedkontoret for det kjente Thor Dahls Rederi; en av Sandefjord hjørnestensbedrifter! Bygningen huser forøvrig en lang rekke andre bedrifter!

Her you may find the head office of the shipping owner Thor dahl; one of the cornerstone businesses of Sandefjord, but the building houses a string of other businesses as well.
Utenfor finner vi montert en såkalt harpunkanon brukt i aktiv hvalfangst. Det er verdt å merke seg at Sandefjord og Tønsberg (ikke langt unna) har vært et senter for norsk hvalfangst gjennom generasjoner!

Outside we find a so called whaling gun used actively catching whales. It’s woth mentioning that the cities Sandefjord and Toensberg (not far away) have been the center of Norwegian whaling for generations.
På kaien finner vi en god fiskerestaurant: ‘Kokeriet’, men som selvfølgelig også serverer andre retter!
On the pier we find a supreme fish restaurant: ‘Kokeriet’, but which, of course, also will serve you other food than fish.

Og hva er vel mer passende som bakgrunnsteppe her nede på kaien enn en lys levende hvalbåt?

And what could be more fitting as a background down here at the pier then an honest to God real whaling boat?

Her ser dere igjen den samme type kanon som dere nettopp så, men denne gang montert på baugen av en ekte hvalbåt og klar for skudd!

Here you may again see the same type of cannon which we just have shown you, but this time mounted on a real whaler and ready to fire!
Se nøye etter og dere vil få et inntrykk av hvor mange bedrifter i tillegg til Thor Dahls Rederi som holder til i denne bygningen.

Please look closely and you’ll get an indication of how many businesses (in addition to Thor Dahl Shipowner catering to this particular building.
Langs kaiene kan man spasere i ro og fred for den øvrige trafikk.
Along the piers you may walk undisturbed by other traffic.
Mens vi vandret rundt med kameraet kom Fjordline-fergen  MS Oslofjord glidende inn på havnen. Herfra går  en direkte rute til Strømstad i Sverige med 2 daglige avganger hver vei.

While wandering about with our camera, the Fjordline-ferry MS Oslofjord came gliding into the Sandefjord harbour. From here there is a direct ferry connection to the Swedish city of Stroemstad with two sailings aday in each direction.

Et panorama-bilde over havnen.
A panorama shot across the harbour-
På denne siden av havnen er det forøvrig bygget en rekke moderne apartementer med egen kaiplass!

On this side of the harbour there have been built a number of modern apartments with  a pier to go with them.
Og hvis man en dag ikke orker å lage sin egen middag, så finnes det en egen fiskerstaurant meget nær . . .

And if you one day don’t feel like making your own dinner, a modern high class fish restaurant is very near by . . .
Herfra tar vi igjen et panoramabilde – denne gang i retning av ‘Vesterøy‘ og Framnæs.
Vi har allerede presentert dere med en reportasje fra nettopp Vesterøy!

From here we’re shooting a panorama shot in the direction of Vesteroey and Framnaes.
You will remember that we have already presented you with a report from there?

Ikke lengre fra sjøen enn at man kan kjenne lukten av salt sjø, ligger et aldershjem for sjøfolk!
Not further from the sea than you may feel the smell of salty sea, there is a home for elderly sailors.
Og i dette området av byen, har modernisering ennå ikke gjort sitt inntog.
And in this part of the city, modernization has not yet started.

Det er ganske fredelig her i Thaulowsgt.
It’s pretty quiet here in Thaulow street . . .

Da er det noe ganske annet med Hval-torget; et av de største forretningssentra i Sandefjord, bygget med moderne leiligheter på toppen-
Men idag er det søndag!

Then it’s something quite different with the Hval center; on of the largest shopping malls in Sandefjord and built with a number of modern apartments on the top of it.
But today is a Sunday!
Et gatebilde fra Jernbanealleen – en av hovedgatene i Sandefjord!
A street picture from ‘Jernbanealleen’ (Trans: Railway Alley), one of the main streets of Sandefjord.
Her ser vi inn i Hjertnes promenade. Hjertnesparken ligger til venstre i bildet.
Here we’re looking int the Hjertnes Promenade. The Hjertnes Park to your left.
Her er den opprinnelige ‘By-parken’ i Sandefjord?  Kongensgt. går inn til venstre foran det gule bygget i bakgrunnen.

Here is the original City Park in Sandefjord.  Kongensgt. starts of to the left in front of the yellow building.
Og i Kongensgt. er det anlagt en liten ‘gå gate’ med uteservering mv.
And in ‘Kongensgt.’ there is a small zone for ‘pedestrians only’,- and ther is an open air serving . . .
Clarion Collection Hotel Atlantic er et hotell med maritimt miljø og – det passer jo godt i en by som Sandefjord?
Jada, jeg burde nok ha besøkt bydeler som Virik, Nygård, Haukerød, Jahres kunstutstilling osv., men ha respekt for at en gammel mann gjør så godt han kan. Og kanskje blir det en ny tur til Sandefjord?
Og da må jeg jo ha noe å fotografere?!

The Clarion Collection Hotel Atlantic has a maritime atmosphere, very suitable in a city like Sandefjord.
Yes, yes, I know, I ought perhaps to have visited areas like Virik, Nygaard, Haukerød,
The Jahre art collection i.e.,but respect an old man for doing the best he may.
Possibly I’ll find it in my heart to visit Sandefjord yet another time, and then there ought to be something left to photograph!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in VESTFOLD and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Sandefjord

 1. Finn Roed says:

  Mange takk for dine flotte bilder. Jeg forlot Sandefjord i 1950 med mine foreldre for USA. Det er veldig koselig og se at byen har blitt så moderne.
  Despite some missing sites, your report is surprisingly comprehensive.
  I really appreciate your work.

  • Seenorway says:

   Hello, Finn -,
   I get a feeling that you feel somewhat safer commenting in American than Norwegian these days? 🙂
   But you recognized old Sandefjord? Well, yes, I know I’ve missed a couple of places, but having reached the age of 79, my stamina won’t hold out for just anythingf any more.
   And if you haven’t missed it, there is a separate report from ‘Vesteroeya’. Please use my ‘Index’ to find it, or insert ‘Vesterøya’ in the little text widget window on the front page.
   If you know any other Americans with a Norwegian heritage, please share our address on the net. And there will be coming new pictures from Norway as long as my health remains
   adequate. Cheers.

 2. Breiflabben says:

  Er jo litt skuffet over at du hopper over Hvalfangstmuseet og kaller Hvalfangstmonumentet for hvalfangstfontenen, Argus.
  Hotel Clarion Atlantic har ikke bare et maritimt miljø, men sannsynligvis en av verdens største private hvalfangstsamlinger. Et meget koselig overnattingstilbud i Sandefjord.

  • Seenorway says:

   Jeg mener faktisk at jeg skrev ‘monumentet’, men kanskje ble det med tanken?
   Jeg skal i alle fall se å få det rettet. Mente jeg skrev ‘monument omgitt av fontener’?
   Hva angår Atlantic så har jo ikke jeg bodd på hotellet, men jeg vet de selv omtaler det som et hotell medf ‘maritimt miljø’. Jeg har jo heller ikke fotografert Jørgen Jahres samlinger! Det er ikke mulig for en tilreisende å få med seg mer en en brøkdel av Sandefjord i løpet av to-tre timer- Dessverre!
   Sjekket! Direkte feil fra min side! Som du ser står det korrekt i den engelske teksten (slik jeg sa), men nå skal jeg rette den norske teksten!

 3. vestlending says:

  På ny en flott reportasje av en koselig liten Østlands by! Veldig flott og se at de har overnattingstilbud! Noen campingplasser i nærheten?

  • Seenorway says:

   Well, det har de sikkert! Den nærmeste jeg oppdaget var jo den på Vesterøy (Langeby), men det lå enda en campingplass 4-500 meter lenger ute.

  • Breiflabben says:

   Vøra camping ligger 1 km utenfor Langeby. Begge campingplassene har meget høy standard og Vøra har alltid hatt en god kontingent av vakre badenymfer 🙂
   Det er også flotte strender begge plasser.

   • Seenorway says:

    Ja, jeg merket meg at det lå enda en campingplass utenfor Langeby, men fikk ikke med meg navnet. Dessuten så jeg ikke egnet parkering i det sekundet før jeg allerede var forbi.
    (Og så hadde jeg jo nettopp vist at det fantes camping-muligheter på Vesterøya)
    Men antagelig må jeg ta en tur til all den tid jeg ikke har dekket strandsonen på på den nordvestre delen. Så da har jeg alltid noe jeg kan fotografere.

 4. Breiflabben says:

  Fint å få et gjensyn med sin fødeby, mange fine bilder Argus.
  Men jeg må jo rette litt på deg da. Det du kaller “Byparken” er Hjertnesparken og den parken som du ikke fant navn på, det tredje siste bildet, det er Byparken i Sandefjord.

  • Seenorway says:

   Men Hei, Breiflabben!
   Det var jo egentlig du som burde ha laget denne reportasjen? Men siden jeg så langt ikke har sett noe til Stavanger-reportasje heller, så inmnser jeg jo at du ikke har tid til denslags.
   Jeg følte meg faktisk på trygg grunn ettersom jeg fant en del omtaler på nett hvor denne parken var omtalt nettopp som ‘Byparken’, men jeg skal se hva jeg kan få til i vei av rettelser. Vanskelig med tekster i bildene, men tekster utenfor lar seg enkelt rette på. Takk for hjelpen!

   Sånn! Da tror jeg rettelser er på plass!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.