Exceptional Clouds

Av og til oppdager man litt uvanlige skyformasjoner og da blir det selvsagt et
bilde eller to . . .
I dette bildet fanget jeg også en noe større fugl på vei oppover, men for langt unnatil at jeg kan avgjøre hva slags fugl det er snakk om. Det morsomme var jo at mitt telefonkamera selv på denne avstanden frøs vingeslag og ga meg et relativt skarpt bilde?!Sometimes one might discover a bit unusual cloud formations and,  of course, that calls for a picture or two. . .
In this picture I also caught a slightly larger bird on the way up, but too far away to decide what kind of bird it is. The funny thing was that my phone camera  – even at this distance – froze its wings and gave me a relatively sharp picture ?!


(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

One of those Sunsets

Etter at jeg ble lagt inn på sykehuset har det dessverre ikke blitt så mye fotografering.
Og da slett ikke så mye reising som før, men om dere tar til takke – så kan jeg jo fortsatt fange en og annen solnedgang hvor fargene frister meg til å ta frem kameraet . . .
I denne sekvensen tar jeg – som før – bilder i litt forskjellige retninger og eksperimenterer
med forskjellige fokuseringspunkter såvel som ende-resultater.
After I was admitted to the hospital, there has unfortunately not been too much photography on my part. And I am not travelling as much as before, but if you accept –
I can still catch  an  occasional sunset where the colors are tempting me to bring out my camera.
. .

In this sequence, I shoot – as before – my pictures in slightly different directions and at the same time experiment with different focus points as well as end results.

Man forventer jo at det meste av fargene i en solnedgang skal vise seg på himmelen mot vest, men det er ikke alltid tilfelle. Det vil også kunne avhenge av høyden på skylaget.
Dette bildet er tatt nesten direkte møt øst!

Normally one would expect most of the colors to appear in the sky towards due West, however, it is not always the case. The situation may also depend on the height of the cloud ceiling! In this case I’m shooting practically due East!
Dette er f.eks. tatt i sørøstlig retning!
This has been shot in a SouthEasterly direction.
Hvis man sammenligner dette bildet med bilde nr 029 (3rd picture) så vil dere ved sjekke

vinkelen på garasjen med lys, se at dette bilder er tatt ganske nøyaktig i samme retning?
Men se hvordan fargene har forandret seg på bare 4-5 minutter!

If you compare this image with the image marked no 029 (third picture from top) and checking the angle of the garage with lights, you will find this picture to have been shot in the near exact same direction, however, not how the colors have changed in the span of
4 – 5 minutes only!
På den annen side så er dette bildet tatt direkte mot Vest. Og følger man solstråler og skymønster, så forstår man at solen nettopp har sunket under horisonten ganske nøyaktig bak huset på toppen.

On the other hand, this picture has been shot practically due West! If you follow the beam
from the sun as well as the clouds, you will find that the sun just decended under horizon
just back of the house located on the top of the hill.
Fargetemperaturer mørkner sakte på Syd-himmelen!
Color temperatures are getting deeper in the Southern sky!
Jeg avslutter denne sekvensen med et siste bilde møt øst! Det blir mørkere, men fortsatt med flotte farger!

I’m terminating this sequence with a last picture toward the Eastern sky. It is getting darker, but still with very nice coloring.
(Compliments of SRB)
Please return me t
INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Night Panorama – Drammen

Jeg fikk anledning til å ta et par panorama-bilder fra Drammen, og siden de ikke ble så aller verst, så deler jeg dem her. De er tilsynelatende ganske like, men er tatt med litt forskjellige innstillinger. Så får jeg heller overlate til dere å vurdere om jeg har fått med nok av månelys og aftentåke i horisonten?
The other night I had the opportunity to take a couple of panoramic photos from Drammen, and since they did not turn not too bad, I decided to share them here.
They are apparently quite similar, but have been shot with slightly different settings.
Thus I rather leave it to you to decide whether I have succeeded getting enough of the moonlight and night fog on the horizon?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Oct.16th Sunset

På denne tiden av året er det ikke så mye annet enn solnedganger å fotografere. Selvsagt kunne jeg publisere noen gamle bilder fra i fjor eller enda lengre tilbake og satse på at ingen husket dem, men – det er så rart med det når himmelen åpner seg som den gjorde denne kvelden. Og – når det kommer til stykket – så tror jeg vel at de fleste ville se denne solnedgangen? Som vanlig angriper jeg oppgaven fra litt forskjellige vinkler og innstillinger. Håper dere blir fornøyde!?At this time of year, there is not much other than sunsets to photograph. Of course, I could publish some old photos from last year or even further back and hope that no one remembered them, but – it’s a bit strange  when the sky opens up like it did this evening. And – when it comes down to it – I guess most people would appreciate a sunset like this one?  As usual, I work the task from slightly different angles and settings. Hope you are happy with the result!
Et ‘panorama-bilde’ ved denne anledning.
This time – a ‘panorama shot’
.
Litt annerledes? Det er fordi dette bildet er tatt rett mot øst og at solnedgangen egentlig finner sted bak min høyre skulder, men altså en litt forskjellig atmosfære!

A bit different this time? That is because this shot has been taken due East whilst the sunset is actually tkin place over my right shoulder, but – a bit different atmosphere – yes!
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 25 Comments

Another Experiment

Igjen dreier det seg om et ‘nattbilde’, men denne gang har jeg bevisst unnlatt å benytte kameraets ‘natt-funksjon’. Årsaken til dette er at med økt lysømfindtlighet nattestid, så vil et objekt som månen på en mørk himmel bli omtrent som å fotografere direkte inn i en lyskaster; et resultat jeg kan være foruten!
Isteden satte jeg kameraet til en helt vanlig lysømfindtlighet, men økte zoom til x20 !!!
Det siste er jo heller ikke å anbefale fordi det blir praktisk talt umulig å holde kameraet –
og kanskje da særlig en telefon – rolig nok i eksponeringsøyeblikk. Dermed blir bildet
vanligvis ganske uskarpt (ubrukelig), men nettopp fordi det er mørkt, så blir slik
uskarphet ikke fullt så fremtredende.
Huset – som ligger ca 1,5 km unna ble litt uskarpt (som forventet), men månen –
som befinner seg 385 000 km unna – ble litt mer akseptabel. Og betrakter man det som
en ‘atmosfære’ i natten, så kan jeg faktisk dele dette med dere! 🙂
Again, this is a ‘night picture’, but this time I have deliberately failed to use the camera’s ‘night function’. The reason for this is that with increased light sensitivity at night, an object such as the moon in a dark sky will be much like photographing directly into a floodlight; a result I can be without! Instead, I set the camera to a completely normal light sensitivity, but increased the zoom to x20 !!! The latter is also not recommended because it becomes practically impossible to hold the camera – and perhaps especially a telephone – stable enough in the moment of exposure. Thus, the image becomes usually quite blurry (useless), but precisely because it is dark, the blur did not become quite as prominent.
The house – located about 1.5 km away – became a bit blurry (as expected), but the moon – which is 385 000 km away – became a little more acceptable. And perhaps it –  seen as an ‘atmosphere in the night’,   can actually be shared with you! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

The East West Sunset

Vanligvis finner vi jo de vakreste solnedgangene på himmelen i Vest (der solen går ned), men en gang i mellom står skyer i akkurat riktig høyde til at de også kan fotograferes på himmelen i Øst!  Og denne kvelden var en slik.
På bildet mot  Vest kan man se solstråler som spiller opp fra en synkende sol, men på himmelen i Øst ligger skyene akkurat høyt nok til at de fortsatt lar seg farge av solen!
Usually we find the most beautiful sunsets in the Western sky (where the sun decends), but once in a while clouds are at just at the right height so that they can also be photographed in the Eastern sky! And this evening was one such. In the picture towards the West you can see sunbeams playing from a setting sun, but in the sky in the East the clouds are just high enough that they may still be colored by the sun!


Her har jeg også valgt et litt annet fokuseringspunkt, noe som slår ut i selve lyssettingen av bildet!

Here I have chosen a different focal point, a move that changes the light intensity in the
picture as a whole.
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Life after Death?!

Egentlig hadde jo frosten og døden gjort sitt inntog i vår hage?! Rosene hang med hodet og viste med alle tydelige tegn at sesongen var over og at vi kunne klippe ned rosene for i år,
men – så var det all den gleden de hadde gitt oss gjennom sesongen, og kanskje følelsen av å kunne redde noen gode ‘venner’. Vi kutte ned, men la dem i et vannbad og vips levde de videre i sin fulle prakt. Nå er vi allerede inne i uke 2! Det kan faktisk være et liv etter døden! 🙂
Actually, the ‘frost’ and ‘death’ had made their entrance into our garden ?! The roses hung with their heads and showed with all visibly signs that the season was over, and that we could cut down the roses for this year, but – wath about all the joy they had given us throughout the season, and maybe the feeling of being able to save some good ‘friends’?
We cut them down, but left them in a water bath and ‘eureka’ – they lived on in their full glory. Now we are already in week 2! It can actually be a form of prolonged life after death! 🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Lifegiving Water

Som kjent er det mesta av alt liv avhengig av vann i flytende form dersom liv skal kunne opprettholdes. Nå om dagen har høsten festet sitt grep og – farger florerer! Men – det er også mer vann enn før. Noe som vanlig regn,   men mye også som kondens etter nattens
temperatur-forskjeller, nattetåke m.v.
Her er et par bilder som illustrerer både vannet og fargene!
As is well known, most of all life depends on water in liquid form if life is to be maintained. Nowadays, autumn has taken hold and – colors abound! But – there is also more water than before. Something like regular rain, but also a lot like condensation after the night temperature differences, night fog, etc. Here are a few pictures that illustrate both the water and the colors!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Hospital Memories

Når man ligger en ukes tid på sykehus, så blir den ene dagen til forveksling lik den andre. Det man etter hvert husker beste er små hvitkledte damer bevæpnet med lange nåler og
som regel var ute etter stadig mer blod. Men  – av og til kommer man litt ut av tåken, og
da må man prøve å finne tilbake til virkeligheten ved å gjøre noe lystbetonet og som man  kjenner igjen: Som det å ta noen bilder!
Så er det litt begrenset hva man finner av motiver i en slik situasjon, men her er da i alle fall et par panorama-bilder  fra omgivelsene (Drammen):
NB! På det ene bildet ser man tilsynelatende et solbelyst fjell i det fjerne?  Det ‘fjellet’
eksisterer ikke! ‘Fjellet’ er bare en refleksjon med litt uviss opprinnelse fra vindusruten,
men isteden for å prøve å fjerne ‘fjellet’, så arbeidet jeg det inn i landskapet. Det passer
jo egentlig godt inn akkurat der? 🙂
When you are in hospital for a week, one day becomes confusingly similar to the other. What one eventually remembers best are small white-clad ladies armed with long needles and usually was looking for more and ever more blood. But – sometimes you get a little out of the fog, and then one must try to find back to reality by doing something pleasurable and which one recognizes: Like taking some pictures! Then it is a bit limited what one finds of motifs in such a situation, but here are at least a couple of panoramic pictures from the surroundings (The City of Drammen)
NB! In the first picture you can apparently see a sunlit mountain in the distance?
This ‘mountain’ does not exist! ‘The mountain’ is just a reflection with a slightly uncertain origin from the hospital window pane, but instead of trying to remove the ‘mountain’, I worked it into the landscape. I think it fits rather good in right where it is?  🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 21 Comments

October Sun-up

Som dere vet fotograferer jeg ofte himmelen og da særlig solnedganger, men – på denne tiden av året så inntreffer en endring:  Jeg begynner å få tilgang på soloppganger og da til og med rett utenfor eget kjøkkenvindu! Jeg må bare våkne i tide!!!
As you know, I often photograph the sky and especially sunsets, but – at this time of year a change occurs: I start to get access to sunrises and then even right outside my own kitchen window! I just have to wake up on time !!!
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 6 Comments