Glesne Chapel

Besøker man  tettstedet Krøderen, så kan man bestemme seg for å passere vannet Krøderen på vestsiden. Det er litt lengere, men det er mer ‘natur’. Dessuten får man med seg Glesne kapell og evt. ‘Villa Fridheim’ som alene er verdt et besøk.

If you’re visiting the settlement of Kroederen, you may decide to drive along the western shores of the lake. It’s slightly longer, but on the other hand you get ‘more nature’, and you’ll be seeing the Glesne Chapel as well as ‘Villa Fridheim’ which alone is worth a visit!
F-10-00526b-SRBGlesne kapell er en hvit langkirke oppført i tre i 1909 og har plass til 200 mennesker. Den ligger under Tunsberg Bispedømme.

The Glesne Chapel is a wooden ‘long church’ built in 1909 and seats 200 people.
It is part of the Norwegian Church and belongs to Eiker deanery in Tunsberg diocese (Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krødsherad – Krøderen

Vi kjører ned bakkene mot tettstedet Krøderen  som ligger helt  i den sørøstlige enden av sjøen med samme navn: Krøderen.
Sjøen er forøvrig målt til en lengde av 41 km og føres som Norges 28. største innsjø, men selv om vi tidligere har vist bilder fra sjøen: Krøderen, så er det tettstedet som denne gang er i fokus.
We’re driving downhill into the settlement of Kroederen located in the extreme south eastern end of the lake by the same name: Kroederen!
The lake, by the way, has been measured to a length of 41 km and is listed the no 28 largest lake in Norway, but even if we have previously shown you a number of pictures from this particular lake, it’s the settlement itself which is our focus this time.
Det er aldri helt uten risiko å parkere en bil på et sted man ikke er godt kjent, men her nede ved bredden av Krøderen fant vi et stille sted som kanskje kunne brukes?

It’s never without risk to park a car in an area where you don’t know your way around, but here – down on the banks of ‘Lake Kroederen’ we found a quiet place that looked pretty safe.
Picture 522bKrøderen er tilfeldigvis også hjemstedet til ‘Numedalsbanen’, en ideell organisasjon av toginteresserte amatører og/eller tidligere jernbaneansatte som har som hobby å ivareta, vedlikeholde og kjøre gamle tog på det som er igjen av gamle skinneganger i området.
Og det til den absolutte begeistring blant alle våre minste som stadig besøker dette stedet med sine familier.

Kroederen also happens to be the home of ‘Numedsalsbanen’, a privately owned organization that have an important hobby: To protect and save old train carriages, locomotives etc which they may drive on the reminence of some old train tracks in the area, and to the utterly joy of the smallest among us which ofte visit this place with their families.
Her får vi et glimt ut over den vakre sjøen på en ellers fin sommerdag. Tettstedet ‘Krøderen’ er altså en del av Krødsherad kommune som inkluderer 374,5 kv.km med en befolkning på 2275 mennesker!

Here we may get a glimpse across the beautiful ‘Lake Kroederen’ on a fine summer day. The settlement is a part of the municipality of Kroedsherad which includes an area of 374,5 sq.km and a population of 2275 people.
Dette er Krøderen Bru som fører over til Glesneodden og Glesne. Her kan man også velge å kjøre opp vestsiden av Krøderen, mens den regulære hovedveien går her på østsiden av vannet.

This is the ‘Kroederen Bridge’ that’ll take you across to ‘Glesneodden’ and the area behind called ‘Glesne. Goin across you might choose to drive on the West side of the lake, but otherwise the main road is going here on the East side!
Her har vi tatt et raskt bilde over mot Glesneodden. Som man kan gjette seg til, bor man ganske idyllisk der ute!

Here we have taken a quick shot across towards the ‘Glesneodden’, and as you might guess: It’s an idyllic place to live!
Vrir vi oss litt mot høyre, så får vi et inntrykk av hvilken utsikt man har der borte sånn til daglig

Turning a bit to our right, we may imagine the view they have over there on a daily basis?
Og ser vi enda litt lenger mot høyre, så ser vi en av de lokale badeplassene i området.
And if we’re looking still further to the right, we may see one of the local areas for swimming or playing around in the water.
Du har kanskje gjettet at vi har tatt disse siste bildene fra broen over elva som renner ut av Krøderen?  Det er ‘Snarumselven’, og den har vi tidligere stiftet bekjentskap med i våre reportasjer fra Geithus.

You might have guessed that we’ve been taking these last pictures standing on the ‘Kroederen bridge’ across the river starting out underneath us? That is the ‘Snarum River’ which we previously presented in our photo reports from ‘Geithus‘.
Vi er tilbake på selve hovedveien; den som bragte oss inn i selve tettstedet ‘Krøderen’. Her ser vi den lokale dagligvarebutikken og her i Krøderen er det COOP som besørger maten!

We’re back on the main road, the very same road that brought us into this settlement.
Here we find the local grocery store, which happens to be COOP down in this end of the lake.
Like ovenfor veien ligger Krøderen skole. Her var det stille og fredelig, men årsaken var  at fotografen kom etter at ungene hadde gått hjem for dagen!:-) Skolen er en barne- og ungdomsskole med tilsammen 149 elever og er bygget i nær tilknytning til idrettshall, fotball- og skøytebane, ballbinge, volleyballbane og med lysløype vinterstid.

Just above the main road lies the Kroederen Children and Youth school with a total of 149 students. It looked kind of quiet, but the explanation is that our photographer arrived after the kids had left for home!
Close to the school ,there is a modern athletic hall, soccerfield, skating rink, volley ball field and skiing tracks lit by floodlights through the dark season.
Jeg forsøkte å ta et panoramabilde i retning av ‘Kjempehaugen’, men det ble dessverre litt for mange hustak og det var ingen mulighet til å komme særlig mye høyere . . .

I tried to make a panorama shot in the general direction of Kjempehaugen at Glesne, but unfortunately there were too many roof tops and no way I could get much higher . . .
Men jeg fikk jo et brukbart bilde av den store idrettshallen oppe på åsen –
But I did get a good picture of the new athletic hall built on the hill –
En stor og velfungerende barnehage lå også i samme område – langt vekk fra farlig gjennomgangs-trafikk!

A large well functioning kindergarten was also located tothe same area – far away from dangerous through traffic!
En stor treningsbane for fotballinteresserte og – lysløype. Klikker du bildet opp i ‘full screen, kan du se lysstolpene oppover i skogen . . .

And a large training field for those interested in soccer and – lighted ski tracks into the nearby terrain. If you click the picture to ‘full screen’ you may make out the light masts into the terrain . . .
Tvers over hovedveien ligger et større boligfelt med nydelig utsikt over Krøderen –
Across the main road lies a residental area with a beautiful view across the
‘Lake Kroederen’ –
La oss ta en kort spasertur gjennom dette området?  Hensikten er jo at dere skal få et inntrykk av hvordan man bor i Norge når man befinner seg utenfor byene . . .?

Let’s take a short walk through this area? The idea is to give you an impression of how people live in Norway when outside of the cities . . .?
Jeg måtte vise dere denne bjerka! Det er kanskje lett å si at dette er en vanlig bjerk, men for det første hadde stammen en diameter rundt 60 cm, og greinene som vokser i denne vinelen har vanligvis en diameter på ca 8-10 cm, mens denne kjempen nok  hadde greiner på 20-22 cm tykkelse!

I just had to show you this birch!  It’seasy to say that it’s just another birch, but firstly the trunk had a diametre in the range of 60 cm. Usually branches on such a tree, growing in an angel like this, are about 8-10 cm thick, where as this giant had branches close to
20-22 cm thick!
Jeg har vandret over  på Glesne-siden og tar her et bilde av husene på ‘høy-haugen’, men jeg vil forsøke å fotografere den utsikten man evt. har herfra?

I have beem moving across to the ‘Glesne side’ and shoot a picture of the villas on the top of the ‘hoey haugen’, but I’ll try to check out the view from the top?
Men før jeg starter klatringen oppover åsen, så tar jeg et bilde tilbake mot Krøderen.
Dere kan skimte taket på idrettshallen oppe i åsen.

But before I start climbing the hill, I shoot a picture back towards the settlement of Kroderen. You may see the roof of the athletic hall up on the top of the hill?
Jeg er ennå langt fra toppen, men det hjelper –
I’m still way from the top, but I’m moving . . .
Her et bilde fra nabofeltet –
Here a picture from the neighbouring field –
Åh, for en utsikt man har her oppe fra!  Veien som går på vestsiden av Krøderen ligger langt under oss der nede –

Aw, what a view from up here!  The road you may drive passing along the west bank of the lake lies deep down younder –
Et raskt bilde av noen av boligene her oppe på toppen . . .
A quick picture of some of the houses lying here at the top  . . .

Legg merke til hvilken fantastisk beliggenhet med tanke på turer i skog og mark! Her er man langt inne i skogen i løpet av minutter . . .

Observe what a fantastic location this is if you’re interested in athletics or simply just move through the forest on foot or on skies. Here you’ll be deep into the forest within minutes . .
Og du vil kunne oppleve stunder som dette –
And you may experience moments like these –
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

By the River

På vei gjennom den gamle delen av Åmot i Modum, kom jeg over en liten idyll langs Storelva. Og her er den! Storelva har sitt opprinnelige utløp fra Haglebuvannet øverst i Sigdal, men renner gjennom Soneren og Kråkefjorden under navnet Haglebuelva. Syd for Soneren skifter elven navn til ‘Storelva’.
Vennligst husk at dette er ‘full screen’-bilder som kan klikkes til full skjermdekning!

Passing through the old part of Aamot in Modum, I became aware of an idyllic spot on the banks of the river: ‘Storelva’, and here it is! This river is originally coming from Lake Haglebu located in the upper part of Sigdal/Eggedal, but on the first leg of its journey it’s named ‘Haglebu River’.  Later – after having passed trough ‘Lake Soneren’ and ‘Kraakefjord’ the name changes to ‘Storelva’.
Please remember that these (as all others) are ‘full screen photos’ that may be clicked into ‘full screen coverage’.
(Compliments of SRB)

Please take me back to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Life goes on!

(Compliments of SRB)

Please take me back to the INDEX for a new destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 4 Comments

The Birth of a Rainbow

Regnbuer har det med å variere litt i størrelse, men det er mer sjeldent at man kan påvise en mer eller mindre premanent regnbue og fotomotiv og som dessuten står stille på ett og samme sted, men de finnes . . .
Usually rainbows will vary a bit in sizes, but more rare is it that you may find more or less permanent rainbows – and photo motif that also remains in one place all the time, but they do exist . . .!
(Compliments of SRB)

Please take me back to the INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Nature at Play

Det er kanskje ikke så mange som tar seg tid til å studere selve livsprosessen i en vanlig løvetann?  Men egentlig er det jo et lite under som skjer der rett under nesene våre?
I suspect there isn’t all that many among us tgaking time to study the inner life process in a common dandelions?  But actually there are a small marvels taking place right under our noses?
(Compliments of SRB)

Please take me back to the INDEX for a new destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 10 Comments

Aurland – Undredal

Vi har tidligere vist dere et enkeltbilde av Undredal stavkirke, men kanskje bør vi også gi dere et inntrykk av selve bygda Undredal?  Først et panoramabilde som viser bygdas plassering i landskapet:
Undredal_1F3A9969bPreviously we have shown you a single shot of the ‘Undredal Stav Church’, but perhaps we ought to show you the settlement of ‘Undredal’ itself ? First a panorama shot showing you how the settlement snuggles into the landscape.
Undredal_1F3A9993bDeretter et situasjonsbilde som i større grad viser hvordan folk har det i denne bygda.
Next a ‘situation picture’ which shows you how people live in this area.
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments