One December Morning –

På denne tiden av året er jeg så heldig at soloppgangen kommer rett utenfor stue-vinduet vårt og – vi trenger ikke være absolutte morgenfugler for å se dem heller!
Om sommeren kommer de langt bak åsen til venstre og grytidlig sånn ved 04-tiden, men gjennom Desember har vi gode sjanser til å se dem ved åtte – halvni-tiden! Da går det jo an å ta noen bilder?
At this time of the year I am fortunate that the sun-ups manifest themselves directly outside of our livingroom window. Neither do we have to be absolute ‘early-birds’ to catch them!
During the summer the sunups becomes visible far to the left beyond the hill and extremely early (some would say in the middle of the night) around 3.30- 4.00 AM.
Through the month of December, however, we have a good chance of catching them around 8 –  8.30 AM. At such time we may always be tempted to shoot one!
Her har jeg laget et ‘nær-bilde’ slik at man kan studere de finere detaljer i skylaget.

Here I have made a ‘close-up’ enabling you to study the finer details of the cloud-layers.

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Peculiar Ice Forms

Det har vært noen uendelig kjedelige uker med gråvær, snøvær, regn eller tjukk tåke! Som dere skjønner: Lite med foto-motiver som jeg ikke allerede har fotografert mange ganger tidligere.
Nå ser det imidlertid ut til at vi får et massivt værskifte og jeg har dermed lagt kameraet – eller rettere sagt ‘telefonen’ klar!
Ta bare et titt på disse høyst uvanlige isformasjonene jeg fant på terrassen!

It has been never ending row of weeks with drizzle, fog (or both), snow, rain or even massive fog! As you may understand: Nothing much that was worth shooting that I had not photographed a dozen times before.
Now, however, it is really looking up, and it seems that we will have a massive weather change in the time to come? (About time!) And I have made my camera – or strictly speaking – my phone – on the ready!
Just take a peek at these ice formations from my terrace!
.
Det startet jo med litt nattesnø, fortsatte med litt regn på morgensiden og deretter 10 kuldegrader utover dagen. Neste natt fallt det såkalt ‘underkjølt regn’ som øyeblikkelig frøs til is i samme sekund det traff bakken og et tykt islag la seg over hele terrassen. Så kom væromslaget igjen og mild luft på 3-4 plussgrader
fikk arbeide fra undersiden av terrassen gjennom hele dagen. Deler av snøen tinte bort fra undersiden, men deler av islaget på toppen ble liggende – bare delvis smeltet!  Her et nærbilde som viser detaljer!

It all started with a sudden drop of about 6 inches of snow! Towards morning it started to rain and gradually the temperature dropped to a minus 10 degrees C!
Next morning we had so called ‘super cooled rain’ that instantly will freeze on contact, and a thick shield of ice was soon covering our terrace!
Then came a weather shift with warmer air (+/- 3 to 4 degrees) which melted  some of the snow at our terrace from underneath , leaving the ice shield to balance in thin air only partly melted! Here a close-up that will let you in on the details.

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Feeding Season started!

Snøen i år kom relativt tidlig og ganske brått på de fleste, men hvordan dette slår ut for våre små fjærkledte venner er jeg mer usikker på.  Imidlertid tok det bare noen få timer før det virket som det var allment kjent at ‘restauranten’ var åpen?

The snow came rather early  and very fast this year for most of us, but how it turned out for our small feathered friends I would not know. However, it seemed to take only a few hours before everyone in the neighborhood seemes to have received the news that the ‘restaurant’ had opened?
Blåmeisen var den første gjesten og til tross for at det snødde ganske tett på
morgenen! Imidlertid fikk jeg litt uventede problemer med mitt nye telefon-kamera fordi motivet i utgangspunktet ser ut til å være statisk, men når noe så skjer, så skjer det i et avsindig tempo og jeg rekker knapt å strekke fingren mot utløseren før gjesten har flyttet seg til et annet sted i busken.
Jeg har nesten glemt at på et vanlig kamera så kan man la fingren hvile mot utløserknappen og dermed lettere fange slike raske bevegelser. Men så var det disse ‘vekt-fordelene’ da . . .

The Blue tit was first in line, even if it was snowing heavily this morning. But suddenly I encountered an unexpected problem with my new phone camera:
As the motif in the beginning seems to be rather static, but when something the happens, everything moves in a franatic speed and when I stretch my finger for the
screen button, the object has long ago shifted position inside the shrub!
I had nearly forgotten my old primary camera that allow me to rest my finger tip on the camera trigger to catch such fast moving objects, but then there is the weight advantages in the phone . . .

I neste øyeblikk stakk en pilfink innom!
In the nex moment an Eurasian sparrow stopped by
Men han ble ikke sittende lenge på samme kvist . . .!
But he didn’t remain for long on the same twig . . .
Likevel foregår mye inne i selve busken . . .
Still – there is much going on inside the scrub itself –
Ikke helt i fokus denne gang –
Not quite in focus this time –
Endelig noen som oppfatter hva som skjer her. Sitt stille et sekund nå!

At last! Somebody have understood what’s going on here. Please remain quiet for a second now!
Dette blir bra. Bare se inn i kamera-linsen! Sånn!  Det var vel ikke så vanskelig, var det?
This will be OK. Just look into that camera lense! Done! That wasn’t so hard, was it?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 22 Comments

That Time of the Year

Da har vi fått årets første snøfall her oppe i nord! Heldigvis ikke så veldig mye i første omgang, men nok til at det ble tilløp til kaos i veinettet. Det er alltid noen
som ikke helt har fått med seg at det er på tide å skifte til vinterdekk, og da kanskje i særlig grad trailersjåfører fra kontinentet som ‘bare’ skulle rekke en eneste leveranse til før de skiftet. Det skjer hvert eneste år til tross for at vi har hatt snøfall
hvert eneste år opp gjennom alle tider!
Og så forsvinner snart den siste rest av høstfarger, men ennå er det noen gjenstridige busker som ikke helt har gitt opp håpet . . .
.
Then finally the first snowfall has arrived here up North! Fortunately not a whole lot of snow – only a few inches, but enough to create a total chaos out on the roads.
There is always somebody that seems to have forgotten all about snowtyres, and perhaps mostly trailer drivers arriving from the continent to deliver only that last load before winter. It happens every year, even if we have had the snow every winter as through all times!
And the absolute last remains of fall colors will disappear, but still there are a few stubborn shrubs that refuses to let go . . .

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 38 Comments

November Morning

De fleste som observerer en soloppgang tar det jo for gitt at det stadig blir lysere og lysere og at solen stadig stiger høyere og høyere over horisonten, men – er nå det helt riktig?
Denne lille bilde-serien viser at det motsatte faktisk kan skje?
Mitt første bilde er tatt kl 07.49  om morgenen.
Solen er litt treig på denne tiden av året! 🙂

Most people watching a sunrise have a tendency to expect th scene to gradually lighten up and that the sun will be rising higher and higher above the horizon, but is that really how it works? This little picture sequence of mine wil show you that at some time the opposite seems to happen!
My very first picture was shot at 07.49 AM in the morning! Our sun seems to be a bit drowsy this time of the year? 🙂
Mitt neste bilde ble tatt bare 4 minutter senere: Kl 07.53

My next shot was taken only 4 minutes later at  07.53 AM
Nådda? Har solen plutselig ombestemt seg? Den er jo definitivt mindre synlig her enn på det forrige bildet?

Now what? Has the sun sudenly changed its mind? It is definitely less sun visible in this picture compared to my first?
Nei, jeg må ha misforstått! Nå – kl 07.57 ser ting mer normalt ut?  Det blir nok sol idag?

No, I must have gotten it wrong? Now – at 07.57AM everything looks normal and it will become a sunny morning!?
Og likevel – kl. 08.07 bare 10 minutter etter det forrige bildet, så er solen borte?!
Det har unektelig blitt mye lysere rund oss, men den nydelige morgensolen er borte!

Selvsagt fines en helt naturlig forklaring, men – det er likevel litt artig å studere hvordan
vår verden fungerer?

And still –  at 08.07 AM – only 10 minutes later, the sun is all gone! It has undeniable become much lighter around us, but the beautiful morning sun has vanished!
Of course there is a quite normal explanation to all this, but it is still a bit interesting to observe how our world actually works, don’t you think?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

If in Doubt . . .?

Om du skulle være i den minste tvil . . .
så er dette en katt! Min katt! Og dertil en veldig avslappet katt!
If you are in the slightest of doubt . . . , this is a cat!  My cat! And at that – an extremely relaxed so and so! 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

The Explanation

For et par dager siden publiserte jeg noe som kunne ligne et ‘lys-fenomen’ i natten, og selv om det ikke er så mange av dere som har gitt uttrykk for hva dere tror det kan være, så har jeg jo lovet dere en forklaring?
For det første har jeg for å utnytte det minste lyset i mine omgivelser valgt å fotografere i et program som heter ‘Levende Farger’ og som hele tiden forsøker å fremheve hva farger som måtte finnes i det valgte motivet. Og jeg benytter et kamera som er uhyre lysømfintlig og hvor jeg – satt på spissen – kan fotografere i ‘svarte natta’.
I nattemørket så var derfor dette lyset over horisonten noe svakere – sett med det menneskelige øye – men her noe forsterket!
Lyset er egentlig en refleks fra lyset rundt et par store shopping-sentra som ligger 12-15 km herifra – over på den andre siden av åsen, men det forutsetter at timingen er noenlunde korrekt (dvs. før man stenger ned) og at skylaget er i noenlunde korrekt høyde.
Da fanges refleksene opp her hvor jeg bor!
Det er også mulig å påvirke slutt-produktet ved å tvinge kameraet til å arbeide ut fra et fokuseringspunkt bestemt av meg og ikke av kameraets automatikk. (Se dagens bilde)
A couple of days ago I published something that might look like a ‘light phenomenon’ at night, and although not many of you have expressed what you think it might be, I have promised you an explanation ?
Firstly, in order to utilize the smallest light in my surroundings, I have chosen to shoot in a program called ‘Living Colors’ and which is constantly trying to highlight whatever colors may be found in the chosen subject. And I use a camera that is extremely light sensitive and where I – at the top – can shoot in ‘the black of night’.
In the darkness of the night, therefore, this light over the horizon was somewhat dim – seen with the human eye – but here somewhat intensified!
The light is really a reflection of the light around a couple of large shopping centers located 12-15 km away – across the hill, but assuming that the timing is about correct (ie before closing down) and that the cloud layer is at roughly at the correct height.
Then the reflexes are caught up and very visible from where I live!
It is also possible to influence the end product by forcing the camera to work from a focus point determined by me, – and not by the camera’s auto-functions. (See today’s photo)

Compliments of SRB)

Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments