Early April Morning

I disse vårlige tider veksler været voldsomt. Den ene dagen er det rent påskevær med 12-15 plussgrader, og dagen etter kan de være sol men med isende kalde polarvinder som gjør det umulig å nyte en ellers skyfri himmel med sol. Og andre morgener vet man nesten ikke hva man skal tro . . .
Men èn ting er ganske sikkert: Hver morgen er vi minst en dag nærmere sommeren!!!
In these spring-like times, the weather may change drastically. One day it is pure Easter weather with 12-15 plus degrees, and the next day they can be sunny but with icy cold polar winds that make it impossible to enjoy an otherwise cloudless sky with sun.
And other mornings you hardly know what to believe. . . But one thing is for sure:
Every morning we are at least one day closer to summer !!! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Crocus are coming

Et av de første tydelige vårtegn har dukket opp i hagen og vil antagelig lyse opp sine omgivelser inntil vi en tidlig natt igjen vil få besøk av vår lokale rådyr-familie.
Da vil ‘salaten’ nok bli inntatt i en tidlig frokost! Men – foreløpig står den der!
Og som dere sikkert kan se, så er de første frokost-gjestene allerede på plass!
One of the earliest signs of a coming spring has appeared in our garden, and will probably
highligth its surroundings, untill we in the mulm of night will be visited by our loacal deer
family! Then this ‘fresh salad’ will surely be devoured as a tasty early breakfast.
As you may see, our earliest breakfast visitors have already arrived!


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 13 Comments

First Beauty Queen

Mitt første bidrag etter den store omveltningen har ikke gått smertefritt! Dette er 3dje forsøk, og jeg begynner å få 0pp temperaturen til ‘over sommernivå’!
Meningen var å sende dere et lite ‘vårtegn’ fra Norge, men – skal dette fortsette, så kan det fort bli et avskjedsbilde isteden!
Men – det kan altså se ut som om våren endelig er i anmarsj! Og at den fremover vil glede oss med stadig nye små opplevelser?!My first post after the great turn-around has not passed without problems! This is my  3rd
effort, and I’m starting to get my temperature up somewhere close to ‘summer temperatures’! The idea was to give you a sign of spring here in Norway, but it might just
end up being a farewell present?!
But – all said – it looks like the spring haas finally arrived here in Norway. And that it will
give us som joy in the times to come!?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Nowhere to Go!

Det er liksom ikke så mye å fotografere vinterstid. Kanskje særlig når man har noe begrenset aksjonsradius gjennom den tiden av året, men – fra tid til annen så viser
sol og himmel seg medgjørlige og gir meg grunn til å ta frem kameraet!  Andre ganger faller alt med en uventet skybanke. Idag var jeg litt i tvil, men det løste seg etter hvert!
Nok til å dele noen bilder igjen! Og så håper jeg dere sier fra dersom det blir for mye
‘sol og himmel’, men snart er våren her . . .
There is somehow not much to photograph in winter. Maybe especially when you have a limited radius of action through that time of year, but – from time to time when sun and sky are compliant and give me a reason to bring out the camera! Other times, everything falls with an unexpected cloud bank. Today I was a little in doubt, but it eventually resolved itself! Enough to share some photos again! And I really hope you let me know if it becomes too much ‘sun and sky’, but soon spring is here. . .
Tatt i en litt annen retning, men det var liksom der det var noe interessant i øyeblikket?
Og det tydet vel på at det kanskje kunne utvikle seg i en positiv retning?

Taken in a slightly different direction, but that was where I could find something interesting at the moment? And that suggested that things might develop in a positive way?
Og ja, denne gang hadde jeg hellet med meg! For dette ble jo ganske bra selv om jeg ikke fikk med meg alt fra forrige bildet inn i dette motivet.

And yes, this time I was in luck!  I think this came out pretty well, even if I did not succeed
in catching all the action to my left (like you may observe in my last picture)

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Re-Arranging Nature

Av og til møter man uforutsette utfordringer. Som når man ønsker å vise frem spesielle belysninger, men uten å ha en solnedgang å støtte seg på. Dette var en slik kveld, men – dessverre så var min beste posisjon for å fotografere dette ‘lyset’ også en helt umulig posisjon – fotografisk sett! Så hva gjør man da? Jo, enten så går man bare inn igjen uten å ha tatt et bilde i det hele tatt, eller også gjør man slik jeg faktisk gjorde:
Jeg re-arrangerte mine nærmeste omgivelser på en slik måte at jeg kunne forsvare å dele et bilde med dere! Og her er det! Som dere ser er belysningen helt spesiell, men  – hvordan så original-motivet ut? Nysgjerrige?
Sometimes you face unforeseen challenges. Like when you want to show off special lighting, but without having a sunset to lean on. This was such an evening, but – unfortunately, my best position for photographing this ‘light’ was also a completely impossible position – photographically speaking! So what do you do then? Yes, either you just go back in without taking a picture at all, or you do as I actually did: I re-arranged my immediate surroundings in such a way that I could justify sharing a photo with you! And here it is! As you can see, the lighting is very special, but – what did the original motif look like? Curious?
Well, sånn så det altså ut: Med en diger stolpe og et spidelvev av elektriske ledninger og dertil en del tak, takrenner og andre elementer – nå fjernet. Jeg tror vel kanskje dere hadde
større glede av det første? Men ellers bør man selvsagt ikke tukle med naturen rundt seg?!

Well, this is what it looked like: With a huge pole and a spider web of electrical wires and a number of roofs, gutters, and other elements – now removed. I think maybe you had greater enjoyment of the first? But otherwise, one should of course not tamper with the nature around us ?!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Farewell Winter

Det har gått litt opp og ned med været i den senere tid. Slik det nesten alltid blir når våren er i anmarsj, men plutselig fikk vi ca 40 cm med snø i løpet av en enkelt natt! Men -nå snur det! Mesteparten av snøen er i ferd med å forsvinne og dagtemperaturene har ligget rundt 5 – 6 grader pluss. Slikt hjelper på både naturen og humøret! Og av og til har himmelen en liten ekstra bonus å by på – som her!
The weather has gone a bit up and down of late. As is almost always the case when spring is closing in, but suddenly we got about 40 cm of snow in a single night! But -now it seems to turn around! Most of the snow is about to disappear and the daytime temperatures have been around 5 – 6 degrees plus. This helps with both nature and my mood! And sometimes the sky has a little extra bonus to offer – like here!
Her med en panorama setting slik at dere kan få med dere litt mer av det hele.
Herewith a ‘panorama setting’ enabling you to get a wider scope of things.
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

The Winter is back!

De fleste av oss hadde vel begynt å ane en tidlig vår ettersom mesteparten av snøen i lavlandet forlengst hadde forsvunnet og plussgrader med sol var det vanligste syn fra tidlig på morgenen. Men – man skal som kjent aldri ta noe for gitt, og da kanskje særlig ‘været’
i et år med ekstra mye ‘vær’!
Så over natten fikk vi plutselig rundt 40 cm med snø også her i lavlandet, og til tross for at
varslet snøhøyde var 3-500 m.o.h. Men – nå skinner solen og ute er det 5 grader pluss.
Intet varer som kjent ‘evig’! Her noen bilder fra ‘elendigheten’! 🙂
Most of us had probably begun to anticipate an early spring as most of the snow in the lowlands had long since disappeared and plus degrees with sunshine were the most common sight from early in the morning. But – as you know, one should never take anything for granted, and then perhaps especially the ‘weather’ in a year with extra much ‘weather’! So overnight we suddenly got around 16 inches of snow also here in the lowlands, and despite that forecasted snow level was 3-500 m.o.h. But – now the sun is shining and outside it is 5 degrees plus. Nothing lasts as known ‘forever’! Here are some pictures from the ‘misery’! 🙂


Og så har vi hatt ‘nattegjester’ i hagen igjen, men – denne gang sov vi – dessverre!
And – again, we have had some nocturnal guests in our garden, but this time, unfortunately, we were fast asleep!
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Out of this World?

Her gjorde jeg dessverre en feil! Vi hadde besøk av rådyr i hagen og – det var blitt ganske mørkt, så i et forsøk på å få et noenlunde brukbart bilde fra besøket, så hadde jeg stilt kameraet på zoom (x5), men glemte i ettertid å stille det tilbake i ‘panorama’.
Og så måtte jeg ganske plutselig ta dette bildet . . .!
Som dere ser, så har kameraet ikke funnet et fokuseringspunkt i skyene. (Det kan være litt vanskelig av og til!) Da ble løsningen et av de omkringliggende hustak! Likevel ble ikke bildet skarpt nok, men fargene fremsto så dramatiske at jeg likevel deler . . .
Here I, unfortunately, made a mistake! We had a visit from deer in the garden and – it had become quite dark, so in an attempt to get a fairly useful picture from the visit, I had set the camera to zoom (x5), but later forgot to set it back in ‘ panorama ‘. And then I had to take this picture quite suddenly. . .! As you can see, the camera has not found a focal point in the clouds. (It can be a little difficult sometimes!) Then the solution became one of the surrounding rooftops! Still, the picture was not sharp enough, but the colors appeared so dramatic that I still share. . .

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

March Winter Evening

Da jeg forleden var ute for å fotografere en solnedgang, så slo det meg at jeg kanskje hadde sett denne solnedgangen før? Men – så sier man jo alltid at ‘det finnes ikke 2 helt like solnedganger’! Og kanskje er det riktig dersom man skal gå detaljert til verks, men –
ser man nøye på det innlegget som heter ‘Hunting the best focus‘ , så tror jeg de fleste
vil innrømme at denne gang var vi ganske nære? 🙂
When I was out the other day photographing a sunset, it struck me that I might have seen this sunset before? But – then you always say ‘there are no 2 exactly the same sunsets’! And maybe it’s right if you go into detail, but – if you look closely at the post called
Hunting the best focus‘, I think most people
will admit that this time we were pretty close? 🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Eastern Sky Sunset

Jada, det er noe fundamentalt galt med solnedganger i øst ettersom jo solen alltid går ned i vest! Men disse bildene er altså tatt direkte mot øst og ca 18 – 18.30 på kvelden!  Så når man er opptatt med å fotografere solnedganger (mot vest), så kan det være lurt å kaste et blikk også i andre himmelretninger?
But, of course, there is something fundamentally wrong with sunsets in the east as the sun always sets in the west! But these pictures were taken directly towards the east and about 18 – 18.30 in the evening! So when you are busy photographing sunsets (to the west), you might want to take a look in other directions as well?
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments