Good bye, August

Høsten kommer stadig nærmere og nå går værmeldingen ut med varsel om ‘ekstrem-vær’. I løpet av de neste 48 timer skal vi motta opptil 106 mm nedbør! Da er det vel på tide å ta et solid farvel med August måned? I hvertfall virket det som naturen sa oss farvel i går kveld?
The fall is drawing closer! Now our weather forecast is warning us about a coming ‘extreme weather’. During the next 48 hours we’ll supposedly receive a total of up
106 mm of rain! And if that’s the case, I guess it’s time to wish August good bye?
At least it looks what the nature was saying last night?Den gule randen har forsvunnet. Nå er det rødt som styrer . . .
The yellow band has disappeared. Now red is ruling . . .

Og fyller på en måte himmelen mens man fortsatt kan ane solens kraft der like under horisonten –  Farvel August!

And in a way fills the sky, while we may still feel the energy from the sun just beneath the horizon – Farewell August!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sandefjord

Så var turen kommet til å besøke den koselige byen Sandefjord.  Jeg har mange gode minner fra den byen, men det var lenge siden sist. Nå ventet gjensynet. Og byen hadde forandret seg, veier var lagt om og trafikken hadde økt betydelig. Det eneste som det hadde blitt mindre av var parkerings-mulighet på gateplan.
Det er mulig at det finnes et parkeringshus et eller annet sted, men jeg fant det aldri!  Antagelig prioritert for fastboende?  Så med litt flaks ble det betalt gateparkering foran kirken med maksimal tid: 2 timer. Alt for lite for å fotografere en hel by når man er pensjonist med litt for dårlige bein . . .

The time had come to visit the pleasant city of Sandefjord! I have plenty of good memories from this city, but that’s long ago. Now awaits reunion! And there’s no mistake about it: The city had changed! Roads had been re-directed, the traffic volume had increased substantially. The only thing there was a shortage on was streetparking. It’s possible there was a parking hous somewhere, but I never found it. May be you one ought to be a local in order to find it? So with a bit of luck I ended up in front of the church, paid street parking with a two hour limit! Far to short for photographing an entire city with a couple of old legs like mine. . .
Sandefjord kirke litt spesiell i sin utforming. Ingen altertavle i ordets forstand og med en del blyglassvinduer som er laget etter en ganske annen metode enn tradisjonelle blyglassvinduer.  Altertavlen er en enorm tavle laget av kunstneren Dagfin Werenskiold i 1963, Tavlen består av ikke mindre enn 17 elementer i massiv mahogny!
Som kirke betraktet, er den ikke spesielt gammel, bygget på en branntomt etter en forhenværende kirke på stedet sto den ferdig i 1903. Her snakker vi om en ‘langkirke’ i tegl med 600 plasser!

The Sandefjord church is a bit special compared to most other churches. No traditional
altarpiece in the usual style, but an enormous altar piece in 17 segments in massive mahogany made of the artist Dagfin Werenskiold in 1963. This is a longchurch in brick seating 600 people! (I’m sorry! I haven’t bee able to find any information in English for you(
Picture 2005b
Picture 1998bSom jeg har nevnt er glassmaleriene også litt spesielle. Hvis jeg har forstått dette riktig så er motivene malt direkte på glasset isteden for at man setter vinduet sammen med biter av forskjellige farger.

As mentioned the glass paintings are also a bit special compared to others. If I’ve got this right, the motifs are painted directly onto the glass instead of putting a motif together by mounting together bits of glass in different colors.

Picture 1995b
Utenfor kirken står et monument over falne soldater fra 2. verdenskrig hjemmehørende i Sandefjord.

Outside of the church we find a war memorial honouring thos soldier that gave their lives during WW II relating to the region of Sandefjord.
Over store deler av byen fant vi store blomster arrangementer som denne! Også i byens parker var det flust med vakre blomster!

Across the city we found large flower arrangements like this one. Throughout the parks there were also plenty og beautiful flowers!
Hva kan man ellers si om en by som Sandefjord?
Sandefjord er ikke bare en by! Det er også en kommune med et betydelig oppland og nylig fusjonerte man også med kommunene Andebu og Stokke!
Sandefjord kommune omfatter idag 121,07 kvadratkilometer og her bor
ca 45 000 mennesker, men jeg må innrømme at jeg ikke er sikker på om dette omfatter fusjonen med Andebu og Stokke. Det er ikke sikkert at all informasjon er oppdatert ennå.

What may otherwise be said about a city like Sandefjord?
Sandefjord isn’t just a city. It’s also a very large municipality, and just recently Sandfjord merged with the neighboring municipalities of ‘Andebu’ and ‘Stokke’ making it even larger!
The municipality of Sandefjord includes 121.07 sq.km and here live approximately
45 000 people, but – I’ll admit I’m not quite sure whether this numbers include the mergers with the municipalities of ‘Andebu’ and ‘Stokke’.  The information on net may just not have been updated as of yet.  And as usual there is very little information in English as to what’s  going on in Norwegian municipalities.
Accepting thousands and thousands of refugees every year, and since they’re not expected to speak Norwegian on arrival, I would have thought that to be a priority, but obviously not!
Her har vi skutt et rent gatebilde fra Langesgt.
Here a simple street picture from ‘Langesgt.’
Og her er vi Kongensgt. Og – forholdene er dessverre ikke de aller beste grunnet ekstremt solskinn , hvite vegger og kraftige skygger. Kontraster kan bli for store, dessverre.

And here we are at ‘Kongensgt.’ And – unfortunately the condtions are not quite perfect due to extrtemely direct sunshin, white walls and heavy shadows. Contrast may at times be too strong – unfortunately!
Lokalkjente vil kjenne seg igjen på Aagards plass?
Locals will recognize themselves at Aagards square?
Her er et par syklister ute og tester Dronningensgt.
Here a couple of bikers are testing the Dronningensgt.
Og her passerer vi den lokale Politistasjonen
Passing the local Police Station.
Her har vi Sandefjords kulturelle center: Hjertneshallen. Her avholdes konserter, utstillinger, teaterforestillinger og selvfølgelig filmfremvisninger.
Here is the culture centger of Sandefjord: The Hjertnes Hall
IN this building there are held concerts, theatre plays, exhibitions and , of course, cinemas. Again there seems to be no information in English available?
Denne lille fontenen står i Hjertnesparken i Sandefjord, men det har ikke lykkes meg å finne noe særlig informasjon om dette kunstverket. Det er kanskje ikke meningen?

This little fountain is mounted in the Hjertnes Park in Sandefjord, but unfortunately I have not been able to find any prticular information related to this art. Possibli I wasn’t ment to?
Moderne boligblokker på Hjertnes-promenaden i Sandefjord
Modern apartment buildings on the Hjertnes promenade in Sandefjord
Fra Hjertnesparken i Sandefjord. Heller ikke ved denne anledning har det lykkes oss i særlig grad å finne informasjon om skulpturen . . .

From the Hjertnes Park in Sandefjord. Again we haven’t had much success finding information on the sculpture.
Her har i alle fall de yngste blandt oss en liten utfordring?
Here at least the younger generations face a physical challenge.

Og bygartneren har gjoret en utmerket jobb!
And the city gardener have made an excellent job!
Et nytt bilde av Hjertnes Kultursenter. (Solen spiller mer på lag)
Another picture of Hertnes Culture Center. (The sun have decided to cooperate)
Scandic-kjeden har kjøpt det største hotellet i Sandefjord: Park Hotel og hele komplekset fremstår nå under navnet ‘Scandic Park Hotel’.

The Scandic Chain have purchased the largest hotel in Sandefjord: The Park Hotel and today the name is ‘Scandic Park Hotel’!

Her ser vi utover småbåthavna i Sandefjord. Langs havna er det tilrettelagt med en promenade som gir rom for sparturer langs havnen.

Here we are looking across the small craft marina in Sandefjord. Along the waterline, there is a promenade enabling you to walk along the shoreline.
Her er Sandefjords berømte ‘Hvalfangst-monumentet’ sentralt plassert i Hjertnesparken og omgitt av  imponerende fontener.

Here is the renowned ‘whaling monument’ of Sandefjord, centrally located in the Hjertnes park and surrounded by impressive fountains!
Her har vi tatt et bilde opp Museumsgata med kirken som bakgrunn.
Here a picture up the Museum street with the Sandefjord church in the back.
Her nede ligger også et lite kunstgalleri –
Down here there is also a small art gallery

Her finnes hovedkontoret for det kjente Thor Dahls Rederi; en av Sandefjord hjørnestensbedrifter! Bygningen huser forøvrig en lang rekke andre bedrifter!

Her you may find the head office of the shipping owner Thor dahl; one of the cornerstone businesses of Sandefjord, but the building houses a string of other businesses as well.
Utenfor finner vi montert en såkalt harpunkanon brukt i aktiv hvalfangst. Det er verdt å merke seg at Sandefjord og Tønsberg (ikke langt unna) har vært et senter for norsk hvalfangst gjennom generasjoner!

Outside we find a so called whaling gun used actively catching whales. It’s woth mentioning that the cities Sandefjord and Toensberg (not far away) have been the center of Norwegian whaling for generations.
På kaien finner vi en god fiskerestaurant: ‘Kokeriet’, men som selvfølgelig også serverer andre retter!
On the pier we find a supreme fish restaurant: ‘Kokeriet’, but which, of course, also will serve you other food than fish.

Og hva er vel mer passende som bakgrunnsteppe her nede på kaien enn en lys levende hvalbåt?

And what could be more fitting as a background down here at the pier then an honest to God real whaling boat?

Her ser dere igjen den samme type kanon som dere nettopp så, men denne gang montert på baugen av en ekte hvalbåt og klar for skudd!

Here you may again see the same type of cannon which we just have shown you, but this time mounted on a real whaler and ready to fire!
Se nøye etter og dere vil få et inntrykk av hvor mange bedrifter i tillegg til Thor Dahls Rederi som holder til i denne bygningen.

Please look closely and you’ll get an indication of how many businesses (in addition to Thor Dahl Shipowner catering to this particular building.
Langs kaiene kan man spasere i ro og fred for den øvrige trafikk.
Along the piers you may walk undisturbed by other traffic.
Mens vi vandret rundt med kameraet kom Fjordline-fergen  MS Oslofjord glidende inn på havnen. Herfra går  en direkte rute til Strømstad i Sverige med 2 daglige avganger hver vei.

While wandering about with our camera, the Fjordline-ferry MS Oslofjord came gliding into the Sandefjord harbour. From here there is a direct ferry connection to the Swedish city of Stroemstad with two sailings aday in each direction.

Et panorama-bilde over havnen.
A panorama shot across the harbour-
På denne siden av havnen er det forøvrig bygget en rekke moderne apartementer med egen kaiplass!

On this side of the harbour there have been built a number of modern apartments with  a pier to go with them.
Og hvis man en dag ikke orker å lage sin egen middag, så finnes det en egen fiskerstaurant meget nær . . .

And if you one day don’t feel like making your own dinner, a modern high class fish restaurant is very near by . . .
Herfra tar vi igjen et panoramabilde – denne gang i retning av ‘Vesterøy‘ og Framnæs.
Vi har allerede presentert dere med en reportasje fra nettopp Vesterøy!

From here we’re shooting a panorama shot in the direction of Vesteroey and Framnaes.
You will remember that we have already presented you with a report from there?

Ikke lengre fra sjøen enn at man kan kjenne lukten av salt sjø, ligger et aldershjem for sjøfolk!
Not further from the sea than you may feel the smell of salty sea, there is a home for elderly sailors.
Og i dette området av byen, har modernisering ennå ikke gjort sitt inntog.
And in this part of the city, modernization has not yet started.

Det er ganske fredelig her i Thaulowsgt.
It’s pretty quiet here in Thaulow street . . .

Da er det noe ganske annet med Hval-torget; et av de største forretningssentra i Sandefjord, bygget med moderne leiligheter på toppen-
Men idag er det søndag!

Then it’s something quite different with the Hval center; on of the largest shopping malls in Sandefjord and built with a number of modern apartments on the top of it.
But today is a Sunday!
Et gatebilde fra Jernbanealleen – en av hovedgatene i Sandefjord!
A street picture from ‘Jernbanealleen’ (Trans: Railway Alley), one of the main streets of Sandefjord.
Her ser vi inn i Hjertnes promenade. Hjertnesparken ligger til venstre i bildet.
Here we’re looking int the Hjertnes Promenade. The Hjertnes Park to your left.
Her er den opprinnelige ‘By-parken’ i Sandefjord?  Kongensgt. går inn til venstre foran det gule bygget i bakgrunnen.

Here is the original City Park in Sandefjord.  Kongensgt. starts of to the left in front of the yellow building.
Og i Kongensgt. er det anlagt en liten ‘gå gate’ med uteservering mv.
And in ‘Kongensgt.’ there is a small zone for ‘pedestrians only’,- and ther is an open air serving . . .
Clarion Collection Hotel Atlantic er et hotell med maritimt miljø og – det passer jo godt i en by som Sandefjord?
Jada, jeg burde nok ha besøkt bydeler som Virik, Nygård, Haukerød, Jahres kunstutstilling osv., men ha respekt for at en gammel mann gjør så godt han kan. Og kanskje blir det en ny tur til Sandefjord?
Og da må jeg jo ha noe å fotografere?!

The Clarion Collection Hotel Atlantic has a maritime atmosphere, very suitable in a city like Sandefjord.
Yes, yes, I know, I ought perhaps to have visited areas like Virik, Nygaard, Haukerød,
The Jahre art collection i.e.,but respect an old man for doing the best he may.
Possibly I’ll find it in my heart to visit Sandefjord yet another time, and then there ought to be something left to photograph!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , , , | 8 Comments

Three in a row

Sværafjorden_Vetlefjorden_Fjæralndsfjorden_Sognefjorden_1F3A7484Her har vår eminente fotograf fanget ikke mindre enn 3 fantastiske fjorder i ett og samme bilde og – da bør man  ikke bare være høyt oppe, men ha været på sin side.
Her ser vi Sognefjorden lengst til høyre. Fjærlandsfjorden midt i bildet og Vetlefjorden til venstre. Sværafjorden stikke inn  i venstre bildekant. Her ser vi dessverre bare akkurat fjordgapet, men det er altså en grense for hva man kan få til :-)

Here our distinguished photographer have caught no less than three fjords in the same picture! (Actually it’s four!) Then you need to be very high as well as having the weather on your side!
Here you may se the ‘Sognefjord’ (Norways longest) on your far right. The ‘Fjaerlandsfjord’ in the middle and the ‘Vetlefjord’ to your left. Then you need to look very closely at the left rim of the picture. You maay barely see the opening of the ‘Svaerafjord’, but there is a limit to what we can do. Like moving mountains . . . :-)
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments

Sandefjord – Vesterøy

Umiddelbart utenfor Sandefjord ligger Østerøy og Vesterøy. Idag skal vi ta turen utover på Vesterøy. Kanskje mangler jeg ennå noen bilder på denne reportasjen, men de får jeg evt. tilføre på et senere tidspunkt.

Just outside of city of Sandefjord lies two rather large islands: Oesteroey and Vesteroey.
(Trans.: The Eastern Island & The Western Island). Today we’ll be visiting the western island (Vesteroey). Perhaps I’ve missed out on a couple of interesting pictures, but thos will have to be implemented at a later date.
Vi starter opp med et panoramabilde tatt fra Framnæs (som er den nordlige halvdelen av Vesterøy) Her ser vi en lokal småbåthavn og en rekke moderne apartements-bygg i Sandefjord.

We’re starting off with a panorama shot from ‘Framnaes’ (which is the northern part of Vesteroey). Here we may see a local small craft marina and a string of modern apartments in the city of Sandefjord.
Dette er nydelige maritime omgivelser hvor det må være en fryd å bo?
These are beautiful maritime environments where it must be very pleasant to live?
Her et panoramabilde mer direkte mot byen Sandefjord. I høyre bildekant ser dere Sandefjord kirke og helt til venstre Scandic Park Hotel (som egentlig er dobbelt så stort som det virker her)

Here another panorama shot directly towards the city of Sandefjord. To the right you may see the Sandefjord Church (which is a bit special) and to the left you may see the Scandic Park Hotel (which is about twice as large as it looks in this picture)
Og akkurat mens vi tok disse bildene, kom Colorlines ferge inn til Sandefjord havn. Her får man dessuten et bedre inntrykk av Scandic Park Hotel.

And just when we were shooting these pictures the Colorline ferry arrived at Sandefjord harbour. Here you may also get a more correct impression of the Scandic Park Hotel.
Her har vi kommet oss et par kilometer inn på øya. En liten stikkvei går ned mot sjøen, og nysgjerrige som vi er, bestemmer vi oss for å ta en titt . . .

Here we’ve travelled a couple of miles into the island. A small side road seems to lead to the sea, and curious as we are, we decided to take a peek . . .
Og er ikke dere glade vi gjorde akkurat det? Se hvilken perle vi fant rett rundt svingen! Ormestadbukta heter det her! Et koselig lite boligsamfunn med en nydelig liten, men godt skjermet havn!

And aren’t you happy that we did just that? Look what a ‘gem’ we found just around the next bend of the road! ‘Ormestadbukta’ is the name. (Trans.: Ormestad bay) A nice little community with its own small, but very well sheltered harbour.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer får dere et alternativt bilde av havnen i Ormestadbukta.
Here you may have an alternative picture of the harbour in ‘Ormestadbukta’.
Litt lenger inne på øya passerte vi noe som så ut som en koselig bungalow, men det viste seg altså å være Vesterøy skole!  Og når den ser slik ut, så måtte vi selvsagt ta en litt grundigere titt:

A bit further down the road we came across something looking like a nice bungalow, but i turned out to be ‘Vesteroey School’!  And when it looks like this, we just had to take a closer look:
Dette er egentlig skolens bakside. Her parkerer personalet!
This is actually the back of the school. This is were the staff park their cars.
Men selvsagt har den både idrettsbaner og lekeplasser for fysisk fostring –
But, of course, there were athletic fields and playgrounds for other physical activities –
Her et ekstra bilde av boligstrøk nær ved skolen. Her kan man nærmest bare gå tvers over veien . . .
Here an extra photo of a residental area close to the school. Here you may only sort of cross over the road. Then you are at school!
Igjen har vi kjørt noen kilometer, og i et glimt får vi øye på havet. Her så det da idyllisk ut? Badeplass? Camping?

Again we have been driving a couple of miles and then suddenly we get a glimpse of the ocean. This looks kind of idyllic? A beach?  Camping?
Det viste seg å være en campingplass ved navn ‘Langeby’. Det første vi la merke til var noen uvanlige campinghytter som mest av alt minnet om private bungalower.

It proved to be a camping site by the name of ‘Langeby’. And the very first thing we noticed was a number of rental cabins that looked more like private bungalows.
Og selvfølgelig med egen sandstrand –
With its own beach, indeed !
Og med ganske god plass til både telt, campingvogn og/eller spikertelt –
And with plenty of room for tents as well as campers, cars and the lot –
Til og med med usjenert privatliv, når bare fotografen nå har tatt sine bilder og forsvunnet!

Even with undisturbed privacy, once the photographer has  taken his pictures and disappeared!
Så da forlater vi Langeby og setter kursen videre nedover Vesterøya –
Leaving ‘Langeby’ we’re continuing down south . . .

Vi har kommet til veis ende! Det betyr at vi har måttet parkere bilen og ta beina fatt. Dessuten tror jeg ikke en bil hadde kommet frem akkurat her? Bredden på stien er knapt nok 1 meter. Men vi har blitt fortalt at det kan lønne seg å ta denne turen . . .

We’ve come to the end of the road! That means we’ve had to park our car and start walking! Besides, I doubt very much that any car would get through here? The track is barely 1 yard across! But we’ve been told that it would ‘pay’ to take this particular trip . . .
Og det gjorde det virkelig. Se bare på dette utsynet og den naturen! Og ikke minst – se på den beliggenheten for en hytte ved sjøen!!!

And it really did! Only look at this view! And this nature! And not the least- look at the location for a holiday cabin by the sea!!!
Her er det egentlig ikke så mye mer å si? Vi befinner oss helt på sydspissen av Vesterøya. Bare noen små holmer mellom oss og storhavet. Derfor publiserer vi de siste bildene uten ytterligere commentarer. Nyt stillheten, naturen og ikke minst utsikten!
There isn’t much more to be said! We’re located at the very southern tip of ‘Vesteroeya’.
Just a few very small islands lies between us and the big ocean itself. That’s why we’re publishing thes last pictures without any further comments.
Please enjoy the quitness, the nature and not least the maginifcent scenery.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Larvik

Så var omsider turen kommet til Larvik!  Jeg hadde avtalt  med min gode venn, Ole, som skulle tjenestegjøre som sjåfør og guide, mens jeg skulle betjene kameraet slik jeg vanligvis gjør, og – solen skinte fra skyfri himmel!  Kunne det bli bedre?

Denne dagen ble spesiell. Vi startet opp med en deilig lunch, hvoretter vi sjekket kameraene og satte oss tilrette i bilen. Finnes det et sted hvor vi kan få noen panorama-bilder, spurte jeg?  ‘Da starter vi på ‘Mesterfjellet’, svarte Ole og dermed var vi igang . . .

Then the time had finally come for the city of Larvik. I had madde a deal with my good friend, Ole, to fill the role as chauffeur and guide, while I would work the camera as usual.
And the sun was shing from a cloudless sky. Could anything be better?

This became a very special day. We started off with an excellent lunch, checking the cameras and entered the car. Is there a place where we could get som panorama shots’, I asked Ole. Then we’ll start off at  ‘Mesterfjellet’, he said – and here we are:OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Herfra kan vi se store deler av Larvik! Og der ute i havgapet ligger  Stavern som også er en  del av storkommunen Larvik.  Storkommunen Larvik omfatter idag 534,5 kvadratkilometer og her bor det totalt 43 506 mennesker!
Av disses bor ca 23 600  i selve byen Larvik.

From here we may se large parts of the city of Larvik and out there near the horizon lies the city of Stavern which is also part of the municipality of Larvik. The large municipality of Larvik consists of an area of 534,5 sq.km with a total of 43 506 people. Of these approximately 23 600 people live  within the city of Larvik itself.
Unfortunately there is little official information to be found in English when it comes to the municipality of Larvik. We hope that will be rectified in the near future?!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er vakker natur her oppe, og vi ser ganske langt –
It’s beautiful up here, and we may see very far –OLYMPUS DIGITAL CAMERAPanoramabilde i retning Tjølling
A panorama shot in the direction of TjoellingOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her skimter vi ‘Larvik Arena’ og rett bak banen Thor Heyerdahl vg. skole.
Here we may get a glimpse of the ‘Larvik Arena’, and just behind it  the Thor Heyerdahl High School.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer et bilde tatt i retning av den nye fergeterminalen –
Another shot taken in the direction of the new ferry terminal –OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her et bilde i retning av Tollerodden i Larvik –
Here another picture in the direction of ‘Tollerodden’ in Larvik –OLYMPUS DIGITAL CAMERADa tror jeg vel dere har fått litt perspektiv på byen, men for sikkerhets skyld skal vi ta med enda ett bilde i retning av ‘Langestrand’  sørvest i byen –

Then I think you’ve got the lay of the land, but just to make sure – one last shot in the direction of ‘Langestrand’ southwest of the city.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg når vi snur oss, så er det ikke langt til bebyggelse selv om vi altså tilsynelatende er på toppen av et ‘fjell’?  :-)

And when we turn around we observe that we are not far from a residental area even if we supposedly are standing on the top of a ‘mountain’?  :-)OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen før vi forlater dette vakre lille utsiktspunktet så la oss enda en gang se den vakre naturen her oppe!

But before leaving this beautiful little viewing point, let’s take another look at the beautiful nature up here!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Da har vi satt oss i bilen og er på vei til den berømte ‘Bøkeskogen’ i Larvik.
We’re sitting in the car enroute the renowned ‘Beech forest’ of Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERADet første man legger merke til her inne er at skogen er tynnet ut og at området minner mer om en park enn en skog.  Det neste er ‘lyset’ som filtreres gjennom løvverket, og til slutt tempearturen som virker behagelig sval på en varm dag. Men det var noe mer . . .

The first thing you notice is that this forest reminds you more of a park than a forest, The next thing is the ‘light’ that is filteres through the foilage overhead, and at last the temerature which seems very agreeable on an otherwise hot day. But there is something else . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERABrede stier går i nesten alle retninger, men av en eller annen grunn er det lite mennesker her og man gripes av en slags beroligende følelse . . .

Broad tracks are stretching in all directions, but for som reason there doesn’t seem to be all that many people in here. And you’re slowly taken in by some indefinable and calm feeling . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er gravhauger her inne i skogen. Dusinvis av dem! Og de sies at noen av dem skriver seg tilbake til ‘jernalderen’ eller kanskje enda eldre . . .
Hva er den prikkende følelsen i nakken min – ? :-)

There are burial mounds here in the woods. Dozens of them! And it’s said that some of them dates back to the Iron Age’ or perhaps even older. . .
What is that tingling feeling in the back of my neck – ?  :-)
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi går dypere inn i skogen og det synes å bli litt mørkere –
We’re moving a bit deeper into the forest and  it becomes a bit darker –
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg plutselig åpner skogen seg. Her er det en friluftsrestaurant og en musikk paviljong. Her er det fra tid til annen avholdt små konserter og andre arrangementer.

But suddenly the forest opens up. Here is an open air restaurant and a music pavilion where  concerts and other arrangements are held.OLYMPUS DIGITAL CAMERADette bildet skulle egentlig ikke ha vært med i min lille reportasje. Dere ser sikkert at det er tatt litt på ‘halv tolv’ :-) og det er ikke helt min stil, men – det var et håpløst (og bortkastet) forsøk på å fange en øyenstikker i flukt! (Hvor pokker ble det av deg?  )

This picture shouldl actually not have been a part of this photo report!  You may probably detect that it has been taken  askew (which is not my style), but this was a futile attempt on my part to catch a dragon fly in flight!  Now,- where did you go to? )OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg synes kanskje dere burde se dette flotte treet ? Og er det noe der som bærer bud om en kommende høst?

I thought perhaps you ought to see this magnificent tree? And is it something there which holds a warning of a coming fall?OLYMPUS DIGITAL CAMERADette er egentlig et fantastisk bilde! Og hvorfor det, spør dere sikkert? Ser dere den svake fordypningen i terrenget akkurat utenfor det grønne området? Dette er en såkalt ‘hulvei’!
Og hva er en ‘hulvei‘?  Senkningen har oppstått som følge av  menneskers ferd på egne ben, til hest eller i kjerrer over hundrevis av år. Denne veien har sine røtter helt tilbaketil Jernalderen!
(Jernalderen i Norge er antatt til ca 500 år f.k.) Man kunne kanskje si at dette var den første utgaven av dagens E-18 som forøvrig passerer bare noen hundre meter unna!  Her ligger det mye historie!

This is actually a fantastic picture! ‘Why so’?  Do you detect that faint depression in the terrain just outside the green range? It’s called a ‘hollow road’!  And what’s a hollow road?
This depression of the forest floor  comes from people having moved across this terrain on their feet, on horseback, in carriages (any way possible) for hundreds and hundreds of years. This road has its roots back in the ‘iron age‘! ( App. 500 b.c.)
You could perhaps say that this was the very first E-18, which, by the way, even today passes this place only a few hundred yards away! There is a lot of history here!OLYMPUS DIGITAL CAMERAI nær tilknytning til Bøkeskogen finner vi også hjemmebanen til ‘Larvik Turn’

Close to the beech forest we stuble across the home ground of the old football club:
Larvik Turn.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOppe i åsen finner vi et utsiktspunkt og ser ned på ‘Farrisvannet’ og ‘Jomfruhalvøya’. Ved foten av fjellet har man også påvist rester av boplasser fra Jernalderen!

Up the hill, we find a vantage point looking down on ‘Lake Farris’ and Virgin peninsula’. At the foot of the mountain they have also found proven remains of settlements from the Iron Age!OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen – rett bak oss oppdaget vi et interessant objekt:
But – just behind us we discovered another interesting object:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en grensesten mellom Larvik og den forhenværende kommunen Hedrum.
Hedrum ble sammen med Brunlanes, Tjølling og Stavern innlemmet i ‘storkommunen’ Larvik i 1988.

This is a boundary stone between Larvik and the former municipality of Hedrum.
Hedrum was, together with other municipalities like ‘Tjoelling’, ‘Brunlanes’ and Stavern in 1988 included in the larger municipality of Larvik.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi har forflyttet oss til ‘Bøkkerfjellet’ som også ligger midt i Larvik, men noe nærmere havnen! Kanonene kan se noe truende ut :-)  men hører hjemme på Tordenskjolds tid!
I dag benyttes de som salutt-kanoner ved høytider og festlige anledninger.

We have moved  to Bøkkerfjellet’, which is also located in Larvik, but a bit closer to the harbor! The guns in my picture may look somewhat menacing :-) but belong to the time of Tordenskjold!
Today they are only used as a salute guns at holidays and festive occasions.OLYMPUS DIGITAL CAMERAEgentlig er det en fantastisk utsikt over Larviksfjorden her fra Bøkkerfjellet!
Huset på toppen av denne høyden (bak kanonene) er Larviks brannvakttårn fra 1851!

Actually there is a fantastic view out through the ‘Larviksfjord’ from this place on
‘Boekkerfjellet’  The building at the top (behind the guns) is actually a ‘fire watch tower’ from 1851.OLYMPUS DIGITAL CAMERAFor her oppefra har man relativt god kontroll med hva som skjer i Larvik!
Because – from up here you have a pretty good idea of what’s happening in Larvik.
OLYMPUS DIGITAL CAMERALangt der ute (til høyre i bildet) ligger  idylliske Stavern som tidligeren hadde status som Norges minste by, men som idag er en del av Larvik kommune.

Far out (to the right in the picture) lies ‘Stavern‘ previously the smallest city in Norway, but today a part of the larger municipality of Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERADer nede starter veien ut til Stavern og Brunlanes området.
Down there the road start out for Stavern and the district of Brunlanes.
OLYMPUS DIGITAL CAMERADenne delen av byen heter ‘Langestrand’ og ligger mellom fjorden og Farriseidet.
This part of the city is named ‘Langestrand’ and is located between the Larviksfjord and Farriseidet.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi er fortsatt på Bøkkerfjellet og herfra kan vi se ned på Larviks nye kultursenter: ‘Bølgen’.
We are still at the ‘Bøkkerfjellet’ and are looking down at Larvik’s new culture center called
‘bølgen’ (trans. The Wave)
OLYMPUS DIGITAL CAMERABøkkerfjellet er faktisk et ganske hyggelig sted å oppholde seg. Og med godt vær  ser man  langt!
‘Boekkerfjellet’ is actually a very pleasant place to be. And with a bit of fair weather you may see pretty far!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHerfra kan man også få et godt inntrykk av den gamle (og nå vernede) Tollboden! Det hører med til historien at man i disse dager har påvist setningsskader på bygget, antagelig som følge av tung byggevirksomhet rundt  tidligere nevnte nye kulturbygg. Tollboden benyttes idag av Høgskolen i Vestfold.

From here you can also get a good view of the old (and now listed) Customs Bldg.!
It goes with the story that one of these days has proven  damages to the building, presumably as a result of heavy construction activity around the aforementioned new cultural building. The Customs Bldg. is to day used by the University of Vestfold.OLYMPUS DIGITAL CAMERAI gamle dager var det i denne delen av Larvik mye tungindustri, og man kan ennå se rester etter denne.

In the old days there were a lot of heavy industry in this part of Larvik, and one may still see the remains of such.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer kommer imidlertid Farriselva som tømmer seg i fjorden like ved siden av Farris Bad.
Here comes the river ‘Farriselva’ which empties itself into the Larviksfjord along side with
The Farris Bath.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ligger Farris Bad med egen Spa-avdeling og – nærmere fjorden kommer man ikke!
Here lies the ‘Farris bath’ with its own Spa-section and – you don’t come much closer to the sea than this!
OLYMPUS DIGITAL CAMERALegg merke til hvordan man kan benytte trapp fra vannet og rett opp på
hotellets terrasse!

Please observe how it’s possible to use steps directly from water to the hotel terrace!OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer et bilde tatt fra sjøsiden.
Here another shot from the sea front.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer får dere kanskje et bedre inntrykk av det nye kulturhuset (Bølgen) i Larvik? Jeg skal være ærlig med dere: Det sto egentlig en stor byggekran her, men siden den skjemmet bildet og dessuten ikke hadde noe med kulturhuset å gjøre, så har jeg fjernet den! (Helt gratis!)

Here you may probably get a better view of the new Culture Center ( The Wave) in Larvik?
And I’ll be honest with you: Originally there was a large building crane standing here, but it really didn’t improve the picture and – it had nothing to do with the culture center, so I had it removed! Just so you know! :-)
OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er også bygget moderne leiligheter her ute på kaikanten, men jeg tro man bør ha 6-7 millioner disponibel før man ringer megleren.

There are also fashionable apartments built on the edge of the pier, but I belive it to be a good idea that you have approximately 900 000 dollars in your account before contacting the broker!OLYMPUS DIGITAL CAMERASer du tvers over indre havnebasseng så faller våre øyne på ‘Tollerodden’ med Larvik Kirke. Og vi skal ta dere dit, men ikke riktig ennå!

If you look across the harbour basin, your eyes will find ‘Tollerodden’ with ‘Larvik church’, and ‘yes’ we’ll be taking you there, only not just yet!OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er rart med alt som er nytt. Som f.eks. et nytt kulturbygg? Det gir kreativiteten vinger!
Noen fikk en ide:  Larvik skal nå markere seg som en ‘Poesiens by’. Hvordan?  Ved å hugge poesien i stein!  Utvalgte dikt fra våre mest anerkjente poeter og diktere vil bli hugget i stein og montert inn i bybildet for evigheten. Du kan finne dem på bygningsfasader, på kaikanten, i fortauet du går på, på fontenen i parken, på en vanlig garasjevegg, hvor du minst av alt forventer det . . .
Du kan gjøre dette til dine egen personlige skattejakt (på kulturskatter!)
Denne fant vi f.eks. ytterst på kaikanten!

It’s weird with all that is new. Eg. a new cultural buildings? It gives wings to creativity!
Someone got an idea: Larvik should distinguish itself as a poetry city‘. How?
By chopping poetry in stone! Selected poems of our most acclaimed poets and authors will be carved in stone and mounted into the cityscape for eternity. You may find them on building facades, on the quayside, the sidewalk you’re walking, at the fountain in the park. on a regular garage wall, places where you least of all expect it. . .
You can turn this into your own personal treasure hunt (on cultural treasures!)
This one we found  at the very tip of the pier!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn moderne forretningsgård i centrum.
A modern bussiness building in the center of Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERADe fleste nordmenn har vel hørt om drikken Farris tappet fra mineralholdige kilder i Larvik? Og dette er hvor det hele startet! Farrisbygningen!

Most Norwegians will have heard about the mineral water ‘Farris’ from mineral rich sources in Larvik? This is where it all started: ‘The Farris bldg’.OLYMPUS DIGITAL CAMERADette bygget huser ‘Larvik Museum
This building houses the Larvik MuseumOLYMPUS DIGITAL CAMERAVi befinner oss nå på historisk grunn: Tollerodden i Larvik.
We’re on historical ground: ‘Tollerodden’ in Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERAI utkanten av parken ligger en liten friluftsrestaurant med utsikt over fjorden!
In the outskirts of the park lies a small open air restaurant with a view to the fjord.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer skulle det engang bygges en slip og en molo, men dybdeforhold var ikke helt som forventet og prosjektet ble skrinlagt, men her i Larvik bygget den berømte  båtbyggeren Colin Archer sine navngjetne redningsskøyter som den dag i dag gjør tjeneste på den norske kyst.

Once there was a plan to build a breakwater and a slip, but latger soundingss didn’t pan out the way one had expected and the project was abolished! Even so, the renowned boat builder, Colin Archer,’ built a number of his famous rescue boats here in Larvik.
Many of these boats are still in active service on the Norwegian coast!OLYMPUS DIGITAL CAMERADet står en minnesten over Colin Archer her nede. Og hvis man ser nøye etter, så vil man kunne se et riss av denne spesielle båttypen gravert inn i steinen.

There is a memoral over Colin Archer standing down here. And if you look closely at this stone, you may see an etching in the stone showing this particular type of ship.OLYMPUS DIGITAL CAMERAParken på Tollerodden er tilrettelagt for publikum!

The park at Tollerodden are accessible to the public!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her en sculptur over den berømte konstruktør og båtbygger!
Here is a sculpture of the renowned constructor and boat builder.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg her ser vi resten av parken med Stavern so bakgrunn i det fjerne. Nederst i parken står en statue av en av Larviks andre store sønner: Thor Heyerdahl velkjent over store deler av verden.

And here we may see the rest of the park withStavern’ in the distant background. At the bottom of the park is a statue of one of Larvik’s other distinguished sons: Thor Heyerdahl, well known in most parts of the world.OLYMPUS DIGITAL CAMERAMens vi oppholdt oss i parken ankom hurtig-fergen tilhørende Color-Line som nå har fått ny terminal utenfor selve bysenteret. MF Superspeed 1 og 2
er 211 meter lange med en bredde på rundt 25 meter. De tar 2315 passasjerer, 750 biler og holder en imponrende fart på 31 knop. Turen til Danmark går unna på litt over 3 timer!

While we were at the park, the high speed ferry belonging to the ‘Color Line’ arrived.
The ferry is now operating out of a new terminal outside of the city center.
MF ‘Superspeed 1 & 2 are 211 meters long, 25 meter wide and have the capacity to carry 2315 passengers and 750 cars at a  speed of 31 knots. The trip to Denmark are made  in a little more than 3 hours!OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer i ‘krabbedammen’ er det nok mange som har fått sin første nærkontakt med det våte element?

In this little pond I expect many a youngster have been introduced to the element of watrer for the first time . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA‘Tollerodden’ ble bygget tidlig på 1600-tallet! Hovedsete for tolletaten på i tidsrommet 1684 – 1789 som arbeidet direkte under den danske konge på dette tidspunkt.
I 1826 ble eiendommen kjøpt av skotten William Archer og her ble vår berømte båtbygger Colin Archer født i juli 1832.

‘Tollerodden’ early in the 1600’s. This was the official office for the customs officers working directly under the Danish King from 1684 – 1789.
In 1826 the property was purchased by the Scothman William Archer. Here our later renowned constructor and boat builder Colin Archer was born on day in June 1832.OLYMPUS DIGITAL CAMERALarvik kirke ligger nydelig på en høyde på Tollerodden. Kirken er en langkirke i stein, bygget i 1677 med plass til 450 mennesker.

Larvik Church is a beautiful long church in stone, built in 1677 seating 450 people and located on a small hill on ‘Tollerodden’.
Her like utenfor kirken står en bauta over en av landets ‘Eidsvollsmenn’:
Thomas Bryn’ som kom fra Kongsberg!

Here – just outside of the church thare is a memorial over one of Norway’s so called
‘Eidsvoll personalities’ (signing our constitution in 1814): Thomas Bryn, which came from Kongsberg!
Denne bygningen hører med i en reportasje fra Larvik, hvor ille det enn kan være?
Under WW II var dette det tyske Gestapo’s hovedkvarter i Larvik!

This building needs to be portrayed in a report from Larvik, how painful it might be to some. During WW II this was the German Gestapos Headquarter in Larvik!
Like ved ligger forøvrig fengslet i Larvik!
Just across the streetfrom this headquarter lies the local prison.
Og til slutt et bilde av Larvik Herregård! Påbegynt bygget av Grev Ulrik Frederik Gyldenløve i 1674! 
And at last a picture of the ‘Larvik Herregård’. The building was initiated by Grev Ulrik Fredrik Gyldenløve in 1674. (Unfortunately there is no furter information in English to be found, but if you open the Norwegian link you will find many pictures that might be of interest?

Dette er slutten av en av våre lengste reportasjer og som ikke hadde vært mulig å lage uten hjelp, fra min venn og kjentmann, Ole. (Tusen takk!)

This is the end of one of our longest photo reports, which would not have been made if it wasn’t for my good friend and guide, Ole. (Thank you!)
(Compliments of SRB)

Hvis du vil se mer fra Larvik-regionen, prøv disse:
If you want to see more from the Larvik region, try these:

STAVERN  60 pics
HELGEROA  26 pics
NEVLUNGHAVN  46 pics

Please return me to INDEX

 

 

 

Posted in VESTFOLD | 3 Comments

Larvik – Helgeroa

Jeg har nylig vist dere vakre ‘Nevlunghavn’ og nå er dagen kommet for å vise dere et annet sted som bare ligger 6-7 minutters kjøring unna: ‘Helgeroa’!

I have just recently presented you with the beautiful little place: ‘Nevlunghavn’, and now the time has come to present to you yet another place only 7  minutes away by car: ‘Helgeroa’OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg på samme måte som i Nevlunghavn så fotografer vi ‘tett på’ for å kunne formidle atmosfæren av stedet. Samtidig forsøker vi best mulig å respektere ‘privatlivets fred’ og fjerner derfor gatenavn, husnummer, bilskilter osv.
Vi håper det er en metode som kan aksepteres av alle?

And as in Nevlunghavn we are working very close on our motifs trying to convey the atmosphere of the place. At the same time we take the utmost care to preserve privacy for the individual, thus we are removing street signs, house numbers and car plates.
We hope this method may be accepted by all?OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg siden dette også er et utpreget feriested, så er det naturlig at det er godt med steder hvor mennesker kan møtes over en kald øl eller et godt måltid.

And since this is also a distinct holiday destination, there are plenty of places where people may meet, sharing a cold beer or a delicious meal.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg for dem som vil ha litt ekstra privatliv, så er mulligheten selvsagt til stede for å spise ombord i egen båt. I havnen er det plass for de fleste.OLYMPUS DIGITAL CAMERAAnd for those that want more privacy, you have, of course,the option to dine aboard your own boat. The harbour offers room for most anyone.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer er det virkelig et maritimt miljø og på en måte snakker alle ‘samme språk’ . . .
Here there is really a maritime environmenet, and in a way everybody speaks the same lingo . . . !OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den lokale bebyggelsen er trukket noe tilbake fra stranden. Dette reduserer støyplager og evt. friksjon som følge av dette.

The local houses have been built a bit back from the seaside. This reduces the noise from the many restaurants or the beaches, thus there will be few complaints.OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen man har likevel god kontakt med vannet og det maritime miljøet som omfatter hele Helgeroa.
Still, there is a solid contact with water as well as the maritime environment that engulfs the whole of Helgeroa.OLYMPUS DIGITAL CAMERAEt siste blikk på havnen før vi begir oss oppover i bebyggelsen for å lukte litt på atmosfæren på stedet . . .

A last glance at the harbour before moving uptown in order so sniff out the atmosphere of the place . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERAEt raskt blikk over gjerdet, og vi konstaterer at det nok er litt tidlig ennå . . .
A quick glance over the fence enabling us to conclude that it’s still a bit early . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERADessuten har ikke solen kommet riktig ennå heller –
Besides the sun hasn’t arrived just yet –OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og gatene ligger foreløpig relativt stille – Her sover du så lenge du vil!
And the streets are stil relatively quiet –  Here you may sleep as long as you want!OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen blomstene ser ut til å ha våknet til live?
But the flowers seem to have come alive?OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer passerer vi det lokale sykehjemmet: Søbakken Sykehjem med en vidunderliug utsikt mot sjøen.
Here we are passing the local nursing home: Søbakken Nursing Home with an exquisite
panorama view to the sea.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi tar oss nå igjennom stedets vanlige boligstrøk –
We are now passing through one of the residental sectors in Helgeroa –OLYMPUS DIGITAL CAMERATomtene er relativt store her ute . . .
The lots are often rather large out here . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Og plutselig fant vi en ledig tomt! Det gå oss en bedre mulighet til å fotografere utsikt m.v, men den som har hjerte til å grave opp og ødelegge en slik tomt, fortjener den nesten ikke . . .

And suddenly we came across a vacant lot. That gave us a better opportunity to take shots of the future view, but a buyer digging up this  beautiful lot desn’t really deserve it! :-)OLYMPUS DIGITAL CAMERAFor en utsikt!
What a view!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk! Legg merke til at nærmedt 100% av husene holder samme farge!
Residental area! Please note that nearly 100% of the houses hold the same color!OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Helgeroa Terrasse’ er et lite boligsamvirke.
‘Helgeroa Terrace’ is a small housing cooperative.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bryggerhuset’ synes å være et utleieobjekt, men vi er langt fra sikre på det.
– ‘Bryggerhuset’ seems to be a rental object, but we are very far from sure about that.

Men da har vi kommet til veis ende!  Og jeg håper dere har fått et solid inntrykk av Helgeroa og hvordan  det ville være å bo der en stund?

Then we have arrived at the end of the road!  And I trust you have gained a solid impression from Helgeroa and how it would work for you living there for a while?
(Compliments of SRB)

Kanskje du ville like Nevlunghavn? You might like ‘Nevlunghavn’?

Please return me to INDEX

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Panorama from the Hardanger fjord

Hardangerfjorden_1F3A6839Idag får dere et praktfullt bilde med utsyn over Hardangerfjorden.

Today we’ll treat you to a magnificent picture of the Hardangfer fjord.
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments