The Rhododendron

En av sommerens mest populære blomster er ‘Rhododendron’ som forekommer i mange flotte farger og fyller både hager og parker gjennom sommerhalvåret.
For de av dere som deler min interesse for akkurat denne blomsten, så har jeg en hyggelig nyhet: For flere år siden besøkte jeg et eget ‘Rhododendron Arboret’ på en egen øy i Oslofjorden: ‘Risholmen’ og akkurat på denne holmen kan man finne en utrolig samling
av slike blomster i tillegg til mye annet av interesse.
Nye besøkende til min blog vil bli glade over å høre at jeg selvsagt har laget en full bildereportasje fra denne øya, og som nå har ligget publisert siden besøket.
Så er det jo dessverre slik at dagens bloggere bare sjeldent tar seg tid til å besøke eldre
innlegg (selv om bildene er like gode idag som de var første gang reportasjen ble vist?!)
Så i et siste forsøk på å gi dere alle en naturopplevelse dere vil huske en stund:
Her er en direkte link til den reportasjen!
https://seenorway.wordpress.com/2018/06/01/walking-the-risholmen-arboret/
Nå har dere ingen unnskyldning! 🙂
One of the summer’s most popular flowers is ‘Rhododendron’ which may be found in many beautiful colors and fills both gardens and parks throughout the summer. For those of you who share my interest in this particular flower, I have pleasant news:
Several years ago I visited a separate ‘Rhododendron Arboretum’ on a separate island in the Oslo Fjord: ‘Risholmen’, and exactly on this small island you can find an incredible collection of such flowers in addition to much else of interest. New visitors to my blog will be happy to hear that I have, of course, made a full photo report from this island, and which has now been available since my first visit. Then it is unfortunately the case that today’s bloggers only rarely take the time to visit old posts (although the pictures are still as good today as they were the first time the report was published ?!) So in one last attempt to give you all a nature experience you will remember for a long time: Here is a direct link to that report! https://seenorway.wordpress.com/2018/06/01/walking-the-risholmen-arboret/
Now you will have no excuse! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Playing a June Sunset

Sommeren har ankommet og temperaturene har siste uken ligget godt over 22-23 C! Omgivelsene har blitt grønne – da bortsett fra små spennende og fargerike kolonier av blomster. I tillegg hender det at en solnedgang kan anta farger og dimensjoner som frister til litt aktiv fotografering. Her får dere en del bilder fra siste uken.
The summer has finally arrived and our temperatures have over the last week been lying well above 22-23 degrees C. Our surroundings have become solid green with some exiting colorful patches of flowers here and there. In addition there has – from time to time – been
a few sunset  evolving into phases where one is tempted to bring out the camera! 🙂
Here a few pictures from last week!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Cramped for Space

Ute på terrassen oppdaget jeg plutselig en litt mystisk mørk flekk på rekkverket rundt terrassen. Et vått løv? Men – det hadde jo ikke regnet? Heller ikke hadde det vært særlig vind? Så forsiktig gikk jeg nærmere . . .
Men – nei, dette var ikke løv! Mer en ‘storfamilie’ i et noe problematisk bolig-marked?
Nå har jeg sett lignende situasjoner i tidligere år, men en stund siden sist nå. Så da ble det
et bilde som dere alle kan forsøke å huske dersom boligsituasjonen blir vanskelig. Det er alltid noen som har det vanskeligere! 🙂
Jeg ble litt usikker på hvilket av disse bildene som var skarpest, så da får dere begge! Og i tillegg et lite panikkbilde som oppsto da jeg forsiktig blåste enn litt uventet luftstrøm mot denne familien.

 

Out on the terrace, I suddenly discovered a slightly mysterious dark spot on the railing around the terrace. A wet leaf? But – there had been no rain? Nor had there been much wind? So carefully I went closer. . .
But – no, this was no leaf! More like an ‘extended family’ in a somewhat problematic housing market? Now – I have seen similar situations through previous years, but a while since last sighting now. So perhaps this are a picture that you can all try to remember if your housing situation becomes difficult? There are always some who have it harder! 🙂
I was a little hesitant to which of these pictures was the sharpest, so then you get them both!  And in addition a small panic image that arose when I gently blew a little unexpected airflow towards this family. Pure panic!

Jeg anslår at hver enkelt av disse små edderkoppene kunne ha et tverrmål på ca 1,5 mm !

I estimate that each of these small spiders could measure approximately 1,5 mm across!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Everlasting Experiment

Som dere sikkert har observert, så liker jeg å utfordre mitt kamera! Det å finne nye metoder eller la kameraet lære meg hvordan det vil respondere i forskjellige situasjoner?
Her for et par dager siden var vi på vei hjem. Tidspunkt: kl 02.00 om natten og – det meste rundt oss var fullstedig oppslukende mørke!
Jeg var jo klar over at kameraet hadde et såkalt ‘Natt-program’, men å finne det når man knapt kunne se hvor man gikk, var en annen sak!  Men – hva ville skje om jeg instruerte
kameraet til bare å gjøre det beste ut av situasjonen? Ingen innstillinger! Ren automatikk!?

Det første bildet ble nok alt for mørkt?!  Jeg ser jo at kameraet ikke har finnet et fast fokuserings-punkt? Og det har nok kanskje blitt fristet til å finne litt lys øverst i himmel-hvelvingen, men – dermed  oppfattes ‘Verden’ mye lysere enn den egentlig er og – resten
blir ganske mørkt!
As you have probably noticed, I like to challenge my camera! Finding new methods or letting the camera teach me how it will respond in different situations? Here a couple of days ago we were on our way home. Time: 02:00 A.M. in the night and – most of us were completely immersive darkness! I was aware that the camera had a so-called ‘Night program’, but finding it when you could barely see where you were going was another matter! But – what would happen if I instructed the camera to just make the best of the situation? No settings! Pure automatics !? The first picture  probably became too dark ?!
I can see that the camera has not found a fixed focus point? And it may have been tempted to find some light at the top of the sky, but – thus ‘The World’ is perceivedto be much brighter than it really is and – the rest gets pretty dark!

Så hva ville hende dersom jeg ga kameraet ørlite hjelp av et tilfeldig gatelys eller en eller annen garasjebelysning i det fjerne?
Joda, kameraet skjønte mitt hint og åpnet øyeblikkelig litt ekstra. Det fant også et fokuseringspunkt med kontraster og fikk et litt skarpere blikk på omgivelsene! 🙂


So, – what would happen if I gave the camera a bit of help ? Perhaps from a far away street light or a garage illumination?
Oh yes, my camera took my hint, and immediately found a point with contrast enough to get a sharper look at life and – the surroundings suddenly became a bit brighter! 🙂
Dette bildet er tatt direkte mot Øst!!! Og – siden solen som kjent går ned i Vest, så er det
gule skjæret på himmelen ikke en solnedgang, men begynnelsen på en kommende sol-
oppgang som antagelig ville finnes sted ca kl 04.00? (Da sov vi!)

This picture has been shot due East! And since we all know that the sun decends in the West, this yellow tint in the sky is not a sunset, but the beginning of a beautiful sunrise
taking place at approximately 04.00 AM when we were long fast asleep!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

An Old Acquaintance

Ja, jeg snakker om den lojale ‘Filtsymra’ som gjennom de siste 5-6 årene stadig sprer seg gjennommvår hage. Første gang jeg så den, så trodde jeg det dreie seg om en vanlig hvitveis, men – den vokste og vokste. Snart var den 2-3 ganger større enn den tradisjonelle
hvitveisen, og – blomstene var enda vakrere!  Som ikke det var nok, så viser det seg at denne planten har kraft til å spire 2 ganger hvert år!  Nå er den nesten helt hvit, men til høsten kommer den igjen, men da med kraftige islett av lilla!
Av en eller annen grunn viser enkelte blomster allerede nå spor av lilla pigmenter, men –
de pleier altså å være ganske hvite om våren!
Yes, I’m talking about the loyal ‘Anemone Sylvestris’ which has been spreading through our garden for the last 5-6 years. The first time I saw it, I thought it was a regular ‘White Anemone’, but – it grew and grew. Soon it was 2-3 times larger than the traditional ‘White Anemone’  and – the flowers were even more beautiful! As if that were not enough, it turns out that this plant has the power to germinate twice a year! Now it is almost completely white, but in the autumn it will come again, but then with strong hints of purple! For some reason, some flowers already show traces of purple pigments, but – so they tend to be quite white in the spring!

_
_
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

One May Evening

Det har vært elendig  Mai måned så langt, men – nå lysner det.  Solen og også temperaturene begynner å nå det nivået vi assosierer med en kommende sommer!
Mange kvelder totalt uten skyer, men en og annen oppfører seg pent mot potensielle
fotografer og byr på skybilder som er verdt å eksperimentere litt med . . .
It’s been a miserable May so far, but – now it is getting brighter. The sun and also the temperatures are starting to reach the level we associate with an upcoming summer! Many evenings totally without clouds, but some behave nicely towards potential photographers and offers cloud-images that are worth experimenting with . . .
(Compliments of SRB)
Please return me tINDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Open Tall n’ Wide

Jeg synes ordene i overskriften passer til det siste bildet? Men sikkert er det at de som tar til seg invitasjonen og stikker innom, vil få en noe klissen opplevelse! 🙂
I think the words are pretty fitting for the situation in this last picture? But – those that accept the invitation dropping in for a short visit – will get a somewhat sticky experience!
I think the words frommky caption might be very fitting for this golden trap? But one thing is for certain: Those that accept the invitation and enter this doorway, will get a rather sticky experience!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Approaching Summer –

Etter en heller hustrig May – sammenlignet med normalt – så er temperaturen i ferd med å endre seg. Idag skinner solen, termometeret har passert 20 grader, og – brudespireaen blomstrer! Og siden dette igjen er et såkalt ‘macro-bilde’, så kan det være på sin plass å fortelle at tverrmålet på hver enkelt blomst på denne kvisten utgjør ca 5-6 mm.
Klikk på bildet èn eller 2 ganger og studer skjønnheten slik den virkelig er.
After a rather chilly May – compared to normal – the temperature is about to change. Today the sun is shining, the thermometer has passed 20 C degrees, and – our bridal spirea is blooming! And since this is again a so-called ‘macro image’, it may be appropriate to inform that in ‘real life’ the diameter of each flower on this twig is about 5-6 mm.
Please click on the image once or twice and study the real beauty in detail!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.


Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Panorama from Hattingdal

Her om dagen fikk jeg tilsendt et vakkert bilde fra en dal på Vestlandet, nærmere bestemt fra Kvinnherad! Om jeg kunne bruke et slikt bilde på SeeNorway?  Jo, selvfølgelig!
Riktignok var bildet litt mindre en vanlig og muligens med noe færre pixler, men motivet og komposisjonen var nærmest perfekt. Men her får dere da mulighet til selv å bedømme kvaliteten i dette bildet?The other day I received a beautiful picture from a valley in Western Norway, more specifically from Kvinnherad! If I could use such an image on SeeNorway? Yes, of course! Admittedly, the image was a little smaller than usual, and possibly with slightly fewer pixels, but the motif and composition were almost perfect. This will give you an opportunity to express your opinion of the quality of this motif?

(Compliments of EVR)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

The Surprise-Shot!

Når man ligger på alle fire i et blomsterbed og prøver å finne interessante vinkler, så er det først og fremst farger, skygger, nyanser samt foto-vinkler som er i fokus. Mye annet kan bli oversett, og i etteretid vise seg små små overraskelser som setter en ekstra spiss på jakten
på det optimale motiv. Som her!
Forsøk å klikk dette bildet til fullscreen, og hvis du er kjent med hvordan – øk størrelsen ytterligere. Plutselig er vi inne i en verden hvor noen bare er på jakt etter dagens frokost, men som isteden fort ende ende opp nettopp som ‘frokost’ for noen andre?

When you lie on all fours in a flower bed, trying to find interesting angles, it is first and foremost colors, shadows, shades and photo angles that are in focus. Much else can be overlooked, and in retrospect, many small surprises may appear that put an extra edge on the hunt on the optimum motif. Like here!
Please try clicking this image to full screen, and if you are familiar with how – increase the size even further. Suddenly we are in a world where someone may be looking just for ‘today’s breakfast’, but which instead might just as quickly end up just as ‘breakfast’ for sombody else?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments