About the INDEX

Bildet er bare et forsøk på å få deres oppmerksomhet! 🙂
Siden det etter hvert har kommet mange nye besøkende til min blogg, kan det kan være på tide å minne om min ‘INDEX’:
Min ‘INDEX’ er et eget register som skal gjøre det langt enklere å finne det dere evt. ser etter og på en langt raskere måte.  Så hvordan finner men denne ‘Index’en?
På min forside (Høyre spalte) finns noe som heter ‘Geographic Zones’ og følger man
alfabetet, så finner dere en oppføring av ‘INDEX’. Den inneholder tilsynelatende bare ett
innlegg, men når man klikker på ‘INDEX’ bør man også klikke på ‘Read more’!
Nå finner dere absolutt alt som er publisert på denne bloggen. Også hvor mange bilder
som er inkludert i hver enkelt post! Den aktive linken ligger helt til venstre: (GOTO)
Og – når dere har lest/sett på bilder og innlegg, så finnes det en tilsvarende link i enden av alle innlegg som vil kunne bringe dere tilbake til ‘INDEX’ for et evt. nytt valg!
The picture is just an attempt to get your attention! 🙂 Since many new visitors have come to my blog over time, it may be time to remind you of my ‘INDEX’:
My ‘INDEX’ is a separate register that will make it much easier to find what you may be looking for and in a much quicker way. So how do you find this ‘Index’?
On my front page (Right column) there is something called ‘Geographic Zones’ and if you follow the alphabet, you will find an entry for ‘INDEX’.  Apparently it contains only one post, but when you click on ‘INDEX’ you should also instantly click on ‘Read more’!
Now you will find absolutely everything that is published on this blog. Also how many pictures which are included in each post! The active link is on the far left: (GOTO) And – when you have read / looked at pictures and/or posts, there is a corresponding link at the end of all posts that will  bring you back to ‘INDEX’ for a possible new choice!
(Like here)
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Night Vision – Again!

Tiden er litt over kl 10 om kvelden og jeg er på vei hjemover. Ennå er det en svak lysning over åkeren på siden av veien, men ikke så mye. En mild august-kveld hvor solen for lengst har sunket under horisonten. En kveld hvor jeg bare for moro skyld enda en gang kan teste ut det programmet som heter ‘Natt-syn’ ( ‘Night Vision’ )
Det er forøvrig et lite problem med dette programmet som man bør være særlig oppmerksom på: Det kan virke som kameraet tar flere eksponeringer, analyserer, justerer og legger bilden over hverandre – omtrent som under HDR-fotografering? Men – da forutsetter det at fotografen greier å holde kameraet så stille som mulig. Det går greit med
et litt tyngre speilrefleks-kamera, men er vanskeligere med en telefon uten spesielle ‘grep’!
The time is a little over 10.00 PM  in the evening and I’m on my way home. There is still a modest lighting over the field on the side of the road, but not much. A mild August evening where the sun has long since decended below the horizon. An evening where, just for fun,
I can once again test out the program called ‘Night Vision’
There is also a small problem with this program that one should pay special attention to: It may seem that the camera takes several exposures, analyzes, adjusts and puts the image on top of each other – much like during HDR photography? But – then it presupposes that the photographer manages to keep the camera as still as possible. It’s easy with a slightly heavier SLR camera, but is more difficult with a phone without special ‘grips’!
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

A Local Hunter

Denne jegeren ble påtruffet i min kjeller hvor han hadde bygget et mektig nett – nesten 70-80 cm i diameter!  Selv var han bare ca 2,5-3 mm lang, men ambisjonene var det ingen mangel på! Og siden jeg fikk litt hjelp av solen der oppe på himmelen, så ble det mulig å
ta et macro-bilde av denne lille krabaten. Så får det ikke hjelpe at noen er livredde for edderkopper – selv på bilder! 🙂 Jeg har dessuten laget bildene så store at det skal være mulig å navigere litt rundt og dermed få et bedre inntrykk av ‘jegeren i kjeller’n’!
This hunter was found in my basement where he had built a massive net – almost 70-80 cm in diameter! He himself was only about 2.5 – 3 mm long, but there was no shortage of ambitions! And since I got some help from the sun up there in the sky, it became possible to take a macro shot of this little creature. Then it does not help that someone is terrified of spiders – even in pictures! 🙂 I have also made the pictures so big that it will be possible to navigate around a bit and thus getting a better impression of this ‘hunter in my basement’!
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Natures Colorplay

Nyt naturens vakre fargespill, men – dette er også en liten advarsel om at det vil bli kjøligere vær i ukene som kommer. På en måte er det nok mange som iår mener å ha fått varme nok, men – vi skal ikke så langt utpå høsten før vi begynner å vente på en ny vår?
Det er litt rart det der? VI blir liksom aldri helt fornøyd med tilværelsen?
Please enjoy nature’s beautiful play of colors, but – this is also a small warning that it will become cooler weather in the coming weeks. In a way, there are probably many who this year think they have had enough heat, but – it won’t be long into the fall before we start waiting for a new spring? It’s a bit strange that? We are somehow never completely satisfied with our weather?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Along the Drammen River

Det er midt på dagen – en solrik sensommerdag som passer ypperlig til litt fotografering fra elvebredden. Drammenselva har jeg vist dere flere ganger tidligere, men de er noen år siden sist. Og siden den gang har det tilkommet mange nye ‘følgere’ som antagelig heller ikke graver i gamle arkiver 🙂  Dermed blir jo mine over 8000 bilder liggende der de
ligger – en  usett liten ‘kulturskatt’ for spesielt interesserte!
It’s in the middle of the day – a sunny late summer day that is perfect for a bit of photography from the riverbank. I have shown you the ‘Drammen River’ several times before, but that has become a few years ago. And since then, many new ‘followers’ have been added who probably do not dig into old archives either 🙂 Thus, my more than 8000 photos will be left where they are located – an unseen little ‘cultural treasure’ for those particularly interested!
Disse bildene er i hovedsak tatt fra en idyllisk liten øy kalt ‘Langesøya’ forbundet med den øvrige elvebredden via en liten bro. Herfra kan man få seg en liten svømmetur eller man
kan velge å bare nyte solen fra en benk mellom trærne.

These pictures are mainly taken from an idyllic small island called ‘Langesøya’ connected to the rest of the river bank via a small bridge. From here you can get a little swim, or you may choose to just enjoy the sun from a bench in-between the trees.


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 18 Comments

Sunset to Remember!

Jeg lovet dere en ny solnedgang, kan hende litt annerledes enn tidligere, og i tillegg en ‘link’ til viktig informasjon! Solnedgangen er fotografert slik jeg pleier å gjøre, dvs. ta bilder i litt forskjellige retninger og med litt forskjellige settinger, snart zoom, snart panorama eller ‘super wide screen’ og hele tiden med varierende fokuspunkt, noe som
jo påvirker kameraets lysopptak. Dermed får vi en solnedgang som på en  måte lever
med tidspunkt  for eksponering:
Disse bildene er alle presentert i den rekkefølge de ble tatt,, men publisert i et noe større format enn vanlig. Dette er gjort for at dere skal kunne se helheten i denne ‘naturens
forestilling’! Hvert bilde kan klikkes inntil 2 ganger for å gjøre det enda større. ‘Tilbake-knapp’ på musen bringer dere tilbake i normalvisning!
I promised you a new sunset, maybe a little different than before, and in addition a ‘link’ to important information! The sunset is photographed as I usually do, i.e. shooting pictures in slightly different directions and with slightly different settings, soon zoom, soon panorama or ‘super wide screen’ and all the time with varying focus points, – something that affects the camera’s apparture, thus lighting. Thus we get a sunset that in a way lives with time of exposure: These photos are all presented in the order they were taken, but published in a slightly larger format than usual. This is done so that you can enjoy the whole of this ‘nature’s performance’! Each image can be clicked up to 2 times to make it even larger. ‘Back-button’ on your mouse brings you back to normal view!
Og – mens vi nyter disse bildene, så vil jeg snakke litt om pandemien vi leveri og kanskje særlig Covid-19-viruset. Som kjent dør ikke virus! De overlever ved å mutere til stadig bedre tilpassede livsformer (for oss – ‘mer smittsomme’), men heldigvis har de fleste land
nå fått igang vaksinasjon av sine innbyggere. Paradokset er at selv om færre dør av slike
virusangrep, så brer smitten seg raskere fordi mutasjoner blir stadig mer smittsomme!
Også vaksinerte kan smittes på nytt (og bli smittebærere), men grunnet vaksinering så
overlever nå langt flere enn før!

And – while we enjoy these pictures, I want to talk a little about the pandemic we are experiencing and perhaps especially the Covid-19 virus. As is well known, viruses do not die! They survive by mutating into ever better adapted life forms (for us – ‘more contagious’), but fortunately most countries have now started vaccination of its inhabitants. The paradox is that even though fewer die from such virus attacks, then the infection spreads faster because mutations become more and more contagious! Also vaccinated can be re-infected (and become carriers), but due to mass vaccination, now  far more than before survives an attack!
Men – ikke alle er så heldige at de bor i et land med solid økonomi; et land som finansierer masse-vaksinering av egne borgere! Noen land ser seg rett og slett ikke råd til slik vaksinering grunnet priser eller rett og slett antall borgere.
Da ‘Delta-viruset’ – den mest smittsomme av mutantene – angrep India med 1,4 milliarder mennesker var smitten de første ukene på ufattelige 400 000 smittede pr 24 timer!
Så skjedde det noe merkelig: Over de neste 3 ukene sank antall smittede helt ned til
50 000!  Det er selvfølgelig mange mennesker det også, men sammenlignet med deopprinnelige 400 000 så er det nesten ubetydelig! Og tallene har fortsatt å falle!
Hva skjedde egentlig i India? Et India som bare hadde vaksinert noen ganske få sett i forhold til folketall. Likevel fikk man kontroll, mens man i land hvor befolkning i stor grad er fullvaksinert, fortsatt sliter tungt!?

But – not everyone is so lucky that they live in a country with a solid economy; a country that finances mass vaccination of its own citizens! Some countries simply cannot afford such vaccination due to prices or simply the number of citizens. When the ‘Delta virus’ – the most contagious of the mutants – attacked India with 1.4 billion people, the infection was after the first weeks of an incredible 400,000 infected per 24 hours! Then something strange happened: Over the next 3 weeks, the number of infected people dropped all the way down to 50,000! Of course,- 50 000 are still a  very large number of people, but compared to the original 400,000 it is almost insignificant! And the numbers continue to fall! What really did happen in India? An India that had only vaccinated quite a few people seen in terms of total population. Still, they got control, while in countries where the population is largely fully vaccinated,  are still struggling hard !?
Man oppdaget at enkelte leger på egen hånd har tatt i bruk et infeksjonsdempende preparat som etter hvert viste seg å ha en brutal effekt på dette viruset. Også på ‘Delta’!
Men – for ikke å ødelegge for salg/inntjening til den farmasøytiske industri, så forsøkte man å legge lokk på informasjonen om både medikament og utvikling. Personlig synes jeg dette blir litt galt. I Afrika sitter det f.eks. ca 1 milliard mennesker som liten grad er
vaksinert. Vi skal ikke gå inn på årsaker til dette, men – våre myndigheter har selv sørget for en verden med sosiale plattformer og et globalt nettverk som på sikt vil kunne nå nesten alle. La oss nå som et minmum dele denne linken til en rapport som beskriver hva som egentlig hendte i India? Det er da ihvertfall en begynnelse?
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indias-ivermectin-blackout/article_e3db8f46-f942-11eb-9eea-77d5e2519364.html


It was discovered that some doctors on their own have used an infection-suppressing preparation which eventually turned out to have a brutal effect on this virus. Also on ‘Delta’! But – in order not to ruin for sales / earnings to the pharmaceutical industry, they tried to put a lid on the information about both drugs and development. Personally, I think this is going to be a bit wrong. In Africa, for example. about 1 billion people that small degree is vaccinated. We will not go into the reasons for this, but – our authorities have themselves provided a world with social platforms and a global network that in the long run will be able to reach almost everyone. Let us now as a minimum share this link to a report describing what really happened in India? Is that at least a beginning?
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indias-ivermectin-blackout/article_e3db8f46-f942-11eb-9eea-77d5e2519364.html

Bak rapporten fra India får man en egen statistikk som til fulle viser effekten av nevnte
medikament. Og så håper jeg at flest mulig denne gang gjør et unntak fra vanlig praksis
og faktisk åpner – og leser – både statistikk og rapport? Og – hvis dere er enige med meg –
deler denne rapporten med flest mulig. Evt. velger å re-blogge denne lille bilde-reportasjen! Dere kjenner jo effekten av et vanlig kjedebrev? La oss forsøke å sprenge hull i denne uforstålige mur av taushet rundt et produkt som faktisk kan hjelpe menneskeheten
gjennom en tid som sannelig har vært vanskelig nok for oss alle?
_
Behind the report from India, you get your own statistics that fully show the effect of the above medication. And then I hope that as many as possible this time make an exception from normal practice and actually opens – and reads – both statistics and report? And – if you agree with me – please share this report with as many people as possible. Alternatively choose to re-blog this little photo report! You all  know the effect of a regular chain letter? Let’s try to break holes in this incomprehensible wall of silence around a product that can actually help humanity through a time that has truly been difficult enough for all of us?
Jeg er kun på denne plattformen uten kontakt uten kontakt til andre, men – jeg vet jo at mange av dere kan arbeide paralellt på både 2 og 3 forskjellige plattformer?
Greier vi å åpne Verden for denne informasjonen? Eller skal den fortsatt ties ihjel?

I am working this platform only and with no contact to other social platforms at all, but –
I am aware that many of you are working 2 or even 3 different social platforms in parallell?
Can we succeed in breaking down the wall of silence and make this information available to the world? Or shall it still be contained in silence?


La oss forsøke å gjøre fremtiden lysere for alle? Skape en fremtid som bærer løfter –
som dette bildet?

Let us try to make the future look a bit less hopless and together create a future with
some promises – like this picture?


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Monday Greetings

Ja, det er mandag igjen! Men nye besværligheter og ny Corona-smitte. Igjen!
Men – en liten ‘mandags-hilsen’ kan umulig skade? Kan hende ser vi et slags
lys i tunnelen – langt der fremme?
Yes, it is Monday – again! With new difficulties and new ‘Corona infections’ – again!
But – a ‘Monday Greeting’ can surely do no harm? Maybe some of us can even see some
kind of light at the other end of the ‘tunnel’ near the horizon?
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

The Important Sunset

Hvorfor velger jeg en slik uvanlig tittel?  Først og fremst for å fange deres oppmerksomhet!
Det er faktisk ganske viktig, ikke for meg, men for mange av dere der ute! Og denne sol-nedgangen er egentlig ikke den viktige. Dette er nærmest en forløper, et varsel som gir dere tid til å varsle flest mulig andre bloggere over hele verden. Bloggere er jo kjent for
ikke å følge linker. Vi har jo liksom så dårlig med tid vi da? I midlertid har jeg kommet over noen svært viktige opplysninger som faktisk kan bidra til å redde liv. Opplysninger som jeg føler flest mulig bør bli kjent med – nesten uansett hvor i verden de måtte bo!
Så – imorgen omtrent på denne tiden vil jeg publisere enda en solnedgang,- kanskje den vakreste til nå; en solnedgang som i ytterste konsekvens kan bidra til å redde liv!
Min blogg er ganske rikholdig, men – èn enkelt blogg er ikke nok i dette tifellet. Vi trenger mange, og derfor ber jeg om hjelp. Blir vi mange nok så kan det kanskje få den virkningen jeg håper?
Why do I choose such an unusual title? First of all, to catch your attention! It’s actually quite important, not to me, but to many of you out there! And this sunset is not really that important. This is almost a precursor, an alert that gives you time to alert as many other bloggers around the world as possible. Bloggers are known for not to follow links. We are
alwas short of time, are we not? In the meantime, I have come across some very important information that can actually help save lives. Information that I feel as many as possible should be familiar with – almost regardless of where in the world they may live!
So – tomorrow at about this time I will publish another sunset, – perhaps the most beautiful to date; a sunset that can ultimately help save lives!(If you follow through on the link that is. My blog is quite large, but – a single blog is not enough in this case. We need many, and therefore I ask for help. to share! If we become many enough, maybe it can have the effect I hope?

_
Dere har sikkert fått med dere at selv om store deler av verden nå har blitt vaksinert
mot Covid-19-viruset og dets mange mutasjoner, men fortsatt er det mange som ikke
er vaksinert, eller som ikke har økonomi til å skaffe seg vaksiner?
Imorgen vil jeg publisere en rapport som har blitt forsøkt hemmeligholdt, en rapport
man helst ikke skal snakke om, men som ikke desto mindre kan ha betydning for mange!

You are probably aware of the fact that even if large parts of our world  now have been vaccinated against Covid-19 and its mutations, there are still billions out there that are not yet vaccinated? People living in countries lacking sufficient economy to supply their people with vaccines?
Tomorrow I will publish a report which has been kept secret, a report one should not
talk too much about, but may represent the means to get rid of  a Covid-19-infection!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Hazy Sunset

Vanligvis er luften relativt klar på våre breddegrader, men av en eller annen grunn var det en anelse disig da solen gikk ned på denne dagen. Det fikk dessverre en viss betydning for
bildekvaliteten, men jeg håper stemningen likevel ble formidlet?Usually the air is rather clear in our parts of the world, but – for som reason – on this occasion it was somewhat hazy! Even so I hope the atmosphere from this evening was successfully conveyed?

For å gi dere et best mulig inntrykk av denne solnedgangen, tok jeg et bilde i såkalt
wide-screen!

To give you a best possible impression of this particular sunset, I ventured to shoot a picture in so-called ‘wide-screen’.

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Yellow Rose of Home

Det er en sangtekst eller tittel som stadig minner meg på ‘Yellow Rose of Texas’, men vi har da sannelig en gul rose også her hjemme!
There is some kind of lyric reminding me of  ‘A Yellow Rose of Texas’, but – we certainly have a yellow rose here at our home as well!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments