Hunting the Best Focus

De fleste som bedriver fotografering som hobby har vel oppdaget at det ikke er helt likegyldig ‘hvor’ eller ‘hva’ man benytter som ‘valgt fokuseringspunkt’? Likevel er det
millioner av mennesker som bare hever kameraet og trykker på utløseren!
Valg av ‘fokuseringspunkt’ har den største betydning for hvordan det endelige resultatet – bildet – vil bli seende ut. Min oppfordring til alle er derfor å eksperimentere med forskjellige teknikker, forskjellige fokuseringspunkter, farger og/eller kontraster – til og med forskjellige filtre – inntil kameraet kan levere et best mulig eller ønskelig resultat:
Sett fra den andre siden: Uheldig valg av fokuseringspunkt kan totalt ødelegge et bilde som ellers kunne ha kvalifisert til ‘årets beste motiv’!
Most people who pursue photography as a hobby have probably discovered that it is not completely indifferent ‘where’ or ‘what’ is being used as the ‘chosen focus point’? Still there are millions of people just raising the camera and pressing the shutter button!
The choice of ‘focus point’ has the greatest significance for how the final result – the image – will look like! My call to everyone is therefore to experiment with different techniques, different focus points, colors and / or contrasts – even different filters – until the camera may deliver the best possible or desired result: Seen from the other side: Unfortunate choice of focus point can totally ruin an image that could otherwise have qualified for ‘best motive of the year’!

Jeg tar også bilder i forskjellige retninger og kan dermed – til en viss grad – utnytte at lyset faller inn fra nye vinkler. Som her kan jeg også benytte meg av ‘wide-screen’ og få et best
mulig panorama-motiv.

I also shoot my pictures in different directions. That way I may utilize light coming in from
ever new angles. And like in this picture, I may also shoot in wide-screen in order to get a best possible panorama motif.
Her tar jeg et bilde i nøyaktig motsatt retning av hvor solnedgangen faktisk finner sted.
Altså direkte mot ‘Øst’! Ved enkelte anledninger er det faktisk nesten like mye å hente
derfra – hvis man da altså husker på å kikke seg over skulderen en gang i blandt. 😉

Here I’m shooting a picture in the exact different direction to where the sunset is taking place: Towards ‘due East’! On several occasions there may be just as many motives in the
Eastern sky – provided on remember to throw a glance in that direction once in a while!
Mens vi har sett på de andre bildene, så har det skjedd en del på den vestlige del av himmelen. Og akkurat nå virker utviklingen lovende. Hvis denne skybanken kommer denne veien, så kan det kanskje bli ganske interessant . . .

Whilst we have been studying the Eastern sky, other things have been taking place in the West! At this very moment, things are really looking up? And if this cloudbank on the horizon is coming this way, things could get exiting – really!
Vi er heldige!  Vi er midt i forventet kurslinje! Dette kan bli fantastisk!

We are in luck! It looks like we will be directly in ‘the line of fire’ and – this could turn out to be fantastic!

Og gjett om vi var heldige i kveld! Himmelen eksploderte i farger! Det kan bli en stund til dere ser noe lignende igjen! Nyt fargene!
And did we make it tonight!? The sky virtually exploded in colors! And I guarantee that
it will be som time before something like this happens again! Please enjoy the colors
of this exhibition in the sky!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Impressions

Fra tid til annen blir fargespillet i en soloppgang eller aftenstund litt annerledes enn vanlig. Og – dersom kameraet er innen rekkevidde – så blir det ofte et lite minne som kan deles med venner . . .
Det første bildet er en soloppgang og det neste er et solefall. Begge fra omtrent samme
tid på året!  Jeg håper de faller i smak?
From time to time, the play of colors in a sunrise or a sunset becomes a little different than usual. And – if the camera is within range – then it often becomes a small memory that can be shared with friends. . . My first image is a sunrise and the next is a sunset. Both from about the same time of year! I hope they are within your taste?
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

February Winter

Vi aner en kommende vår, men sitter ennå med et relativt friskt minne av en vinter som har vært kaldere enn på lenge. Heldigvis med mindre snø enn vanlig, men – det er jo greit å få vist dere hvordan det så ut før årstiden nå snart forlater oss?
We anticipate an upcoming spring, but still have a relatively fresh memory of a winter that has been colder than for a long time. Fortunately with less snow than usual, but – it’s good to show you what it looked like before the season soon will be leaving us?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Winter Frost

Det finnes noen små indikasjoner på at kuldebølgen er i ferd med å slippe taket, men – gjennom natten kan vi registrere natte-temperaturer på minus 16 – 18 grader, noe som har vært litt uvanlig gjennom de senere år. Men – i skrivende øyeblikk – har vi bare minus 4,5 C, hvilket ‘nå’ virker som rene sommer-temperaturen! 🙂
Noen av disse bildene er dessverre tatt på litt for nært hold, men jeg orket rett og slett ikke å bevege meg lenger vekk i kulda. Dere for heller scrolle litt dersom dere vil se hele bildet!
There are some microscopic indications that the cold wave is about to leave us, but – through the night we can register night temperatures of minus 16 – 18 degrees, which has been a bit unusual in recent years. But – at the time of writing – we only have minus 4,5 C which ‘now’ seems like a pure summer temperature! 🙂 Unfortunately, some of these photos were taken at a little too close, but I simply could not get myself to move further away in this cold. You’d better scroll a bit if you want to see the whole picture!


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | 29 Comments

Goodbye January

Når man skal overholde corona-restriksjoner og ikke bevege seg unødig bort fra eget hjem, så blir det en sterk begrensning i hvilke motiver man finner. Trøsten må være at de fleste andre har mye større problemer enn det! Men jeg innrømmer gjerne at jeg nok kunne ha funnet litt bedre posisjoner i den senere tid. Det lar seg bare ikke gjøre uten at jeg potensielt setter liv i fare! (Så får det bli som det blir!)
When one have to comply with corona restrictions and not move unnecessarily away from your own home, there is a strong limitation in what motives you may find. The consolation must be that most others have much bigger problems than that! But I am happy to admit that I probably could have found somewhat better positions in recent times. Howevere, it just can ‘t be done without potentially endangering lives! (So be it!)

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Keep Shooting . . .!

Nja, jeg mener ikke å oppfordre til krig i vår verden. Det er det da sannelig mange andre som greier mye bedre enn meg?! Det er heller en oppfordring til aldri å gi opp! Som f.eks. da jeg ikke fant et egnet fokuseringspunkt på det bildet jeg publiserte for noen timer siden? Det går jo an å ta flere bilder? Bruke andre utsnitt, andre filtre, nye fokuseringspunkter og vinklinger . . .? En sol-oppgang forsvinner jo ikke sånn umiddelbart? Men den utvikler seg fra minutt til minutt og da kan det være viktig ‘å være med på reisen’? Og i lengden får man hva man ber om! 🙂
Dette er også en liten ‘fest’ for mitt innlegg nr 2000 på denne bloggen!
Well, I do not mean to call for war in our world. There areother people in our world that do a much better work in that direction than me!? It is rather a call to never give up!
Like for example, when I did not find a suitable focal point for the image I published a few hours ago? It is possible to take more pictures! Use other settings, other filters, new focal points or even new angles. . .? A sunrise does not disappear immediately, does it? But it evolves from minute to minute and then it may be a good idea ‘to be part of the journey’? And in the long run you get what you ask for! 🙂 Like this!

This  is also a small celebration over my post no. 2000 at this blog!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Breaking through –

Her en morgen så dagen ut til å bli ganske trivelig, men dessverre gjorde jeg ting i gal rekkefølge! Jeg burde jo først og fremst besøkt badet og fått søvnen ut av øynene, men isteden grep jeg kameraet og greide ikke å finne et akseptabelt fokuseringspunkt! Dermed
ble bildene litt så som så – litt uskarpe på forskjellige steder. Så da legger jeg isteden ut begge og så kan dere velge! 🙂
Here one morning the day seemed to be quite pleasant, but unfortunately I did things in the wrong order! I should first and foremost have visited the bathroom and to get the sleep out of my eyes, but instead I grabbed the camera and did not succeed finding an acceptable focal point! Thus the pictures became a bit so-so – a bit blurry in different places. So instead I post them both and leave it to you to choose! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Winter Daybreak

Mye av snøen vår har tint, men så plutselig fikk vi en kuldebølge med temperaturer ned mot minus 18-20 grader C og som nå er inne i sin annen uke! Naturen blir vakker, men bør kanskje helst nytes innenfra? Trøsten er jo at for hver dag som går, så er vi litt nærmere våren . . .
Much of our snow has thawed, but then suddenly we got a cold wave with temperatures down towards minus 18-20 degrees C and which is now in its second week! Nature becomes white and beautiful, but should perhaps best be enjoyed from within?
The consolation is that with each passing day, we are a little closer to spring. . .
!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

The Best of Friends

Efter en frisk tur ute i marka, så blir man ofte litt sliten? Og da er en lun sofa og varmen av nære venner god å ha!

After a brisk walk through the woods, one tends to become a bit tired? And then a cozy sofa and the warmth of close friends becomes a good thing!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 19 Comments

Christmas Extended

Vinteren er tilbake i Norge, og dermed er det vel en viss logikk i at også Julen kanskje være tilbake? 🙂 Og – noe må man jo finne på i disse tider?
Men – grunnet en kulde som ligger godt over normalen, så har vi på en måte også flyttet
juletreet tilbake inn i stuen. Pynten hadde vi jo fjernet, men snø er jo også på en måte
dekorativt?
Winter is back in Norway, and thus there is a certain logic in that Christmas might also be taken back? 🙂 And – a bit of creativity comes in rather handy in these times?
But – due to a frost that is well above normal, we have in a way also moved the Christmas tree back into the living room. We had, of course, removed the decorations, but snow is also in a way decorative?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 11 Comments