Sunset to Remember!

Jeg lovet dere en ny solnedgang, kan hende litt annerledes enn tidligere, og i tillegg en ‘link’ til viktig informasjon! Solnedgangen er fotografert slik jeg pleier å gjøre, dvs. ta bilder i litt forskjellige retninger og med litt forskjellige settinger, snart zoom, snart panorama eller ‘super wide screen’ og hele tiden med varierende fokuspunkt, noe som
jo påvirker kameraets lysopptak. Dermed får vi en solnedgang som på en  måte lever
med tidspunkt  for eksponering:
Disse bildene er alle presentert i den rekkefølge de ble tatt,, men publisert i et noe større format enn vanlig. Dette er gjort for at dere skal kunne se helheten i denne ‘naturens
forestilling’! Hvert bilde kan klikkes inntil 2 ganger for å gjøre det enda større. ‘Tilbake-knapp’ på musen bringer dere tilbake i normalvisning!
I promised you a new sunset, maybe a little different than before, and in addition a ‘link’ to important information! The sunset is photographed as I usually do, i.e. shooting pictures in slightly different directions and with slightly different settings, soon zoom, soon panorama or ‘super wide screen’ and all the time with varying focus points, – something that affects the camera’s apparture, thus lighting. Thus we get a sunset that in a way lives with time of exposure: These photos are all presented in the order they were taken, but published in a slightly larger format than usual. This is done so that you can enjoy the whole of this ‘nature’s performance’! Each image can be clicked up to 2 times to make it even larger. ‘Back-button’ on your mouse brings you back to normal view!
Og – mens vi nyter disse bildene, så vil jeg snakke litt om pandemien vi leveri og kanskje særlig Covid-19-viruset. Som kjent dør ikke virus! De overlever ved å mutere til stadig bedre tilpassede livsformer (for oss – ‘mer smittsomme’), men heldigvis har de fleste land
nå fått igang vaksinasjon av sine innbyggere. Paradokset er at selv om færre dør av slike
virusangrep, så brer smitten seg raskere fordi mutasjoner blir stadig mer smittsomme!
Også vaksinerte kan smittes på nytt (og bli smittebærere), men grunnet vaksinering så
overlever nå langt flere enn før!

And – while we enjoy these pictures, I want to talk a little about the pandemic we are experiencing and perhaps especially the Covid-19 virus. As is well known, viruses do not die! They survive by mutating into ever better adapted life forms (for us – ‘more contagious’), but fortunately most countries have now started vaccination of its inhabitants. The paradox is that even though fewer die from such virus attacks, then the infection spreads faster because mutations become more and more contagious! Also vaccinated can be re-infected (and become carriers), but due to mass vaccination, now  far more than before survives an attack!
Men – ikke alle er så heldige at de bor i et land med solid økonomi; et land som finansierer masse-vaksinering av egne borgere! Noen land ser seg rett og slett ikke råd til slik vaksinering grunnet priser eller rett og slett antall borgere.
Da ‘Delta-viruset’ – den mest smittsomme av mutantene – angrep India med 1,4 milliarder mennesker var smitten de første ukene på ufattelige 400 000 smittede pr 24 timer!
Så skjedde det noe merkelig: Over de neste 3 ukene sank antall smittede helt ned til
50 000!  Det er selvfølgelig mange mennesker det også, men sammenlignet med deopprinnelige 400 000 så er det nesten ubetydelig! Og tallene har fortsatt å falle!
Hva skjedde egentlig i India? Et India som bare hadde vaksinert noen ganske få sett i forhold til folketall. Likevel fikk man kontroll, mens man i land hvor befolkning i stor grad er fullvaksinert, fortsatt sliter tungt!?

But – not everyone is so lucky that they live in a country with a solid economy; a country that finances mass vaccination of its own citizens! Some countries simply cannot afford such vaccination due to prices or simply the number of citizens. When the ‘Delta virus’ – the most contagious of the mutants – attacked India with 1.4 billion people, the infection was after the first weeks of an incredible 400,000 infected per 24 hours! Then something strange happened: Over the next 3 weeks, the number of infected people dropped all the way down to 50,000! Of course,- 50 000 are still a  very large number of people, but compared to the original 400,000 it is almost insignificant! And the numbers continue to fall! What really did happen in India? An India that had only vaccinated quite a few people seen in terms of total population. Still, they got control, while in countries where the population is largely fully vaccinated,  are still struggling hard !?
Man oppdaget at enkelte leger på egen hånd har tatt i bruk et infeksjonsdempende preparat som etter hvert viste seg å ha en brutal effekt på dette viruset. Også på ‘Delta’!
Men – for ikke å ødelegge for salg/inntjening til den farmasøytiske industri, så forsøkte man å legge lokk på informasjonen om både medikament og utvikling. Personlig synes jeg dette blir litt galt. I Afrika sitter det f.eks. ca 1 milliard mennesker som liten grad er
vaksinert. Vi skal ikke gå inn på årsaker til dette, men – våre myndigheter har selv sørget for en verden med sosiale plattformer og et globalt nettverk som på sikt vil kunne nå nesten alle. La oss nå som et minmum dele denne linken til en rapport som beskriver hva som egentlig hendte i India? Det er da ihvertfall en begynnelse?
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indias-ivermectin-blackout/article_e3db8f46-f942-11eb-9eea-77d5e2519364.html


It was discovered that some doctors on their own have used an infection-suppressing preparation which eventually turned out to have a brutal effect on this virus. Also on ‘Delta’! But – in order not to ruin for sales / earnings to the pharmaceutical industry, they tried to put a lid on the information about both drugs and development. Personally, I think this is going to be a bit wrong. In Africa, for example. about 1 billion people that small degree is vaccinated. We will not go into the reasons for this, but – our authorities have themselves provided a world with social platforms and a global network that in the long run will be able to reach almost everyone. Let us now as a minimum share this link to a report describing what really happened in India? Is that at least a beginning?
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indias-ivermectin-blackout/article_e3db8f46-f942-11eb-9eea-77d5e2519364.html

Bak rapporten fra India får man en egen statistikk som til fulle viser effekten av nevnte
medikament. Og så håper jeg at flest mulig denne gang gjør et unntak fra vanlig praksis
og faktisk åpner – og leser – både statistikk og rapport? Og – hvis dere er enige med meg –
deler denne rapporten med flest mulig. Evt. velger å re-blogge denne lille bilde-reportasjen! Dere kjenner jo effekten av et vanlig kjedebrev? La oss forsøke å sprenge hull i denne uforstålige mur av taushet rundt et produkt som faktisk kan hjelpe menneskeheten
gjennom en tid som sannelig har vært vanskelig nok for oss alle?
_
Behind the report from India, you get your own statistics that fully show the effect of the above medication. And then I hope that as many as possible this time make an exception from normal practice and actually opens – and reads – both statistics and report? And – if you agree with me – please share this report with as many people as possible. Alternatively choose to re-blog this little photo report! You all  know the effect of a regular chain letter? Let’s try to break holes in this incomprehensible wall of silence around a product that can actually help humanity through a time that has truly been difficult enough for all of us?
Jeg er kun på denne plattformen uten kontakt uten kontakt til andre, men – jeg vet jo at mange av dere kan arbeide paralellt på både 2 og 3 forskjellige plattformer?
Greier vi å åpne Verden for denne informasjonen? Eller skal den fortsatt ties ihjel?

I am working this platform only and with no contact to other social platforms at all, but –
I am aware that many of you are working 2 or even 3 different social platforms in parallell?
Can we succeed in breaking down the wall of silence and make this information available to the world? Or shall it still be contained in silence?


La oss forsøke å gjøre fremtiden lysere for alle? Skape en fremtid som bærer løfter –
som dette bildet?

Let us try to make the future look a bit less hopless and together create a future with
some promises – like this picture?


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Sunset to Remember!

 1. Amazing photos Svein. I am glad I dropped by. As it happens, there is much discussion on the news surrounding the use of Ivermectin in the US. The FDA is reminding people that the drug is used for cows and horses, so unless they are either, they should choose to abstain from it.

 2. The violet, soft rose and pink colours are amazing!! Lucky you! 🙂

 3. allysoally says:

  Very interesting information, thank you for sharing, Svein. Here in South Africa Ivermectin is available and it is showing very good results for recovery. I don’t understand why it is not widely mentioned. I hope more people read this! Thank you for sharing.

 4. utesmile says:

  Those sunsets are spectacular. Such beauty. This is interesting Svein, I shall check on your link and read it through!

  • Seenorway says:

   Thank you! So far you are only the second person referring to my link! It might have been extremely important for the right person, but – this is 2021 and the world we live in: Everyone for him/herself! But I was kind of prepared for this outcome! Over the last 10
   years I have been able to document – time end time againg – that we have no time for links. Originally I looked up informative links about the things I photographed – even in 3 languages – but they were never used, thus aborted!
   Which makes me contemplate what am I really doing here? 🙂

   • utesmile says:

    You know Svein, even if only one person looks at the link it is worth doing. I think a lot of people are still in such a rush in life and just look at pictures. The link was actually very interesting. It made me google some more on that subject. Thank you

 5. -Eugi ☕️ says:

  Gorgeous photos, Svein, and thank you so much for sharing this information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.