Spikkestad – Røyken

Egentlig kan man vel hevde at Spikkestad nå ligger i Asker kommune, men for dem som ikke er orientert, så lå Spikkestad tidligere i Røyken kommune – som nå er slått sammen med Asker kommune. For å gjøre kaoset komplett, så var Asker og Røyken tidligere kommuner i hvert sitt fylke (Buskerud og Akershus) som nå også er slått sammen til et enda større fylke som nå heter ‘Viken’ og som tilsammen har ca 1,3 millioner innbyggere! Jeg kunne fortalt mer, men jeg skal spare dere- særlig siden dette nye store fylket har vedtatt å oppløse seg selv! 🙂

Actually, one may argue that Spikkestad is now located in Asker municipality, but for those who are not informed, Spikkestad was previously located in Røyken municipality – which is now merged with Asker municipality. To complete the chaos, Asker and Røyken were former municipalities in two different counties (Buskerud and Akershus), which are now also merged into an even larger county called ‘Viken’ and which together have about 1.3 million inhabitants! I could have told you more, but I’ll save you – especially since this new large county has already decided to dissolve itself! 🙂
Vi starter vår lille tur i området på Spikkestad Jernbanestasjon. Herfra kan man ta toget inn til Oslo – en tur på ca 55 minutter.

We start off our little trip through this area at the railway station at Spikkestad. From here you may reach Oslo in approximately 55 minutes.
Den gule bygningen til venstre er den opprinnelige stasjonsbygningen på den gamle jernbanestasjonen på Spikkestad og i sentrum av bildet den nye Spikkestad kirke!

The yellow building at your left is the original station building at the old Spikkestad railway station and centrally located in this picture: The new Spikkestad Church!
Nå om våren så er det mest løvetann som dekorerer veikantene.

Now in the spring, there are mostly dandelions decorating the roadsides.
I dette området har det tidligere vært barnehage og barneskole samt en viss bebyggelse, men i den senere tid har sistnevnte område blitt ganske kraftig utvidet med et boligsamvirke som heter ‘Rudkollen’.

In this area, there used to be a kindergarten and primary school as well as some private houses, but in recent times the latter area has been expanded quite significantly with a housing cooperative called ‘Rudkollen’.
Barna trenger ikke gå langt for å finne et sted hvor de kan spille ballspill mens
familien ser på i spenning.

The kids don’t have to look far to find a place for ball play whilst the rest of the family
may enjoy in excitement.
Og man har en umiddelbar nærhet til naturen og med gode treningsmuligheter for gammel som ung.

And you have immediate proximity to nature and with good training opportunities for old and young.
Og selvsagt følger løvetannen oss helt til skogs –

And of course the dandelions follow us all the way into the woods
Her ser vi tilbake fra skogen og ned mot Spikkestad

Here we are looking back from the woods towards the settlement of Spikkestad.
Bakerst i bildet ser vi nå Rudkollen Boligsameie.
_
In the back of our picture, we may now see the housing cooperative ‘Rudkollen’
Gjennom skogen bygges det et nettverk med flere kilometer av opplyste treningsløyper for rulleski i den varme perioden uten snø, og f0r alle typer av skigåing vinterstid.

Through the forest, an illuminated network of several miles of training tracks for roller skiing through the warm season and for all types of skiing during winter are built all over the place.
Den skarpeste observatør vil kunne oppdage at den lokale barnehagen er ute på skogtur?

The sharpest observers may discover that the local kindergarten is out on an excursion?

Men hvis du nå er ferdig med rulleski eller andre former for ekstremsport, så finnes det selvsat vanlige skogstier også?

But if you feel the time for roller skiing or other forms of extreme sports is over, there are, of course, more regular forest trails as well.
Her er vi på den andre siden av Rud-kollen og beveger oss tilbake mot barneskolen!

Here we are located on the other side of ‘Rud-kollen’, moving in the direction of the Spikkestad children school.
Her er det realtivt enkelt å finne en plass for ball-lek!

Here it is relatively easy to find a place for ball-play!
En ‘lekepark’ som påkaller balance og kroppslig trening er tilknyttet skolen!

A ‘playground’ that calls for balance and physical training is associated with the school!
Et lite gløtt over gjerdet til barnehagen viser oss at deler av anlegget for tiden er stengt ned grunnet  ‘Corona’-epidemien –

A small peek over the fence to the local kindergarten shows us that the area now is partly shut down duet to the ‘Corona’ crisis.
Men på den andre siden av bygningen finnes det noen barn som har forstått tanken bak det å holde avstand.

But on the other side of the building, we find a few kids that have understood the idea of
keeping a distance.
Og dermed er vi tilbake omtrent der vi startet! Vi er nå mindre enn 100 meter fra jernbanestasjonen! Da finner dere veien hjem selv, – og velkommen tilbake!

And here we are back – just about where we started out! We are now less than 100 yards
from the Spikkestad railway station. Then I’m sure you may find your way back home? End welcome back!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Spikkestad – Røyken

  1. -Eugenia says:

    Your first paragraph describes the reasons politicians can be a nuisance. Sometimes more harm than good is done. Lovely trip with beautiful scenery.

  2. Now that was a complicated ‘location’ setter at the beginning of the blog. But a relaxed trip to follow 🙂

  3. Seenorway says:

    Yes, it is, and whoever said that stress was something we all needed to succeed in life?

  4. utesmile says:

    Looks a good and peaceful place to live! I found the pace of living when I was in Oslo was much more relaxed than the one in London.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.