Lillehammer

De fleste assosierer nok byen Lillehammer med avvikling av de Olypiske Vinterleker i 1994, men – det begynner å bli lenge siden!  Dessuten ser det ut til at ‘moder Jord’ er på vei inn i en noe varmere periode og snøforhold kan  i fremtiden kanskje vise seg å bli et problem?  Det er dermed ikke bare  kostnader ute av kontroll som vil bestemme om
‘Vinter-OL’ fortsatt vil stå på programmet. Men nettopp derfor kan det være på sin plass å presentere noe av Lillehammer anno 2016?

Most people associate the City of Lillehammer with the Winter Olymics of 1994, but – this event took place rather long ago. Besides it looks like ‘Mother Earth’ is heading for a somewhat warmer period where the snow conditions may prove to be problematic.
There is evidently more factors than uncontrollable costs that will be on the table regarding future Winter Olympics.
Vi starter ut med noen panoramebilder tatt fra Vingrom-brua som var stengt for biltrafikk da vi besøkte byen. Dermed kunne vi gå brua til fots og få tatt noen brukbare panorama bilder. Over byen ruver hoppbakkene: ‘Lysgårdsbakkene’ som ble bygget forut for Vinter-Olypiaden i 1994.

We’re starting out wit a number of panorama shots taken from the Vingrom Bridge.
At the time of our visit, the bridge was closed to motorized traffic, which in turn alloweds us to walk the bridge with a camera and shoot a number of panorama shots1
Towering above the city, the ski jumping hills: ‘Lysgaardsbakkene’ which were built for the 1994. Winter Olympics.
For at dere skal få et best mulig inntrykk av byen har vi tatt disse panoramabildene i litt forskjellige retninger.

To enable you to get a best possible impression of the city, we’ve shot these pictures in slightly different directions.
Det er laget en ny og moderne bru over nordenden av ‘Mjøsa’ i nordenden av byen, og dere kan se litt av den til venstre i dette bildet.

There has been built a new modern road bridge across the northern tip of Lake Mjoesa and you may see a little bit of the bridge to the left in this picture.
Dette bildet er derimot rettet mot den sørlige del av byen, ikke langt fra det stedet hvor Vingrom-brua treffer land.  I dette bildet har Lillehammer Kirke en sentral posisjon, men dere skal få et bedre og mer detaljert bilde av kirken senere. Grunnet vegetasjon får man ikke et korrekt bilde av størrelsen på Lillehammer som ‘by’. I hele kommunen bor det ca 27 000 mennesker, men i selve byen er antallet ca 19 700!

This picture, however’ is directed towards the southern part of the city, not far from the spot where the Vingrom Bridge hits the shore. In this picture the Lillehammer Church has a central position, but I’ll get you a better and more detailed picture of the church later.
Due to heavy vegetation you are not getting a quite correct impression of the size of the city. In the municipality of Lillehammer as a whole, there are approximately 27 000 people, but in the city itself the population is approximately 19 700 people.
Lillehammer ligger vakkert til langs den nordlige bredden av Mjøsa som forøvrige med sine 365 kvadratkilometer er Norges største innsjø!

The City of Lillehammer is beautifully located on the northern baanks of ‘Lake Mjoesa’, which, by the way, with its 365 sq.km. is the largest lake in Norway.
Et bilde på litt større avstand viser dere nesten hele byen.
Another picture at a distance will show you nearly all of the city.
Et ‘skudd’ mot Nord. Her ser dere praktisk talt hele den nye brua over den nordligste biten av Mjøsa, mens i bakgrunnen kan vi se ‘Gudbrandsdalslågen’ som tømmer seg i Mjøsa.

A shot towards North!  Here you may see nearly all of the new bridge across ‘Lake Mjoesa’, whilst in the background you may see the ‘River Gudbrandsdalslaagen’ emptying itself ine the ‘Lake Mjoesa’.
Før vi tar turen over brua og inn i selve Lillehammer, så viser vi her et par bilder av ‘Vingrom på Vestsiden av Mjøsa.

Before taking you across into the City of Lillehammer, we’ll show you a couple of shots from ‘Vingrom’ located on the western banks of Lake Mjoesa.
Her på Vingrom-siden ligger Lillehammer Båtklubb’s Marina.
Here on the ‘Vingrom-side’ lies the Lillehammer Boat Club’s marina.
Vi starter vår litt tur i Lillehammer ved Lillehammer Kirke. Lillehammer kirke er en langkirke bygget i teglstein i 1882 som har plass til 650 mennesker!

We’ll be starting our little trip of Lillehammer by the church. Lillehammer Church is a so called ‘long church’ built in brick in 1882 and seats 650 people.
Herfra strekker ‘Kirkegaten’ seg innover mot sentrum.
From here the ‘Church Street’ stretches towards the centrum  of the city.
Men – rett over gaten fra kirken finner vi ‘Kirkeparken’. Det er synd å bare gå forbi? Så vi rekker et par bilder derfra også?

But – straight across the street from the church we find the ‘Church Park’ and it just wouldn’t be right to pass it up?  We’ll manage a couple of pictures from that as well!
Her kaster vi et blikk opp Langsgt. som representerer den ene siden av parken.
Here we throw a glance up the street ‘Langesgate’ which boarder the one side of the park.
Den gule bygningen  bærer navnet ‘Kultur-scenen’ i Lillehammer, men den er også verdt et blikk ut fra et rent arkitektonisk synspunkt?

The yellow building is named ‘The Culture Scene’ in Lillehammer, but I think it’s worth looking at from an architectual view point as well?
Vi fortsetter gjennom Kirkegaten. Rett foran os skimter vi Breiseth Hotel.
We are continuing through the ‘Church street’. In front we may just see the
Breiseth Hotel.

Til venstre ser dere kontorene til Nordea Bank på Lillehammer.
To the left you may see the office of the Nordea Bank at Lillehammer.
Hvelvet Restaurant, Lillehammer. Bygningen var tidligere en bank, men idag altså en restaurant i sentrum av Lillehammer.

‘Hvelvet Restaurant. (Transl.: The Vault) Previously this building used to be a bank, but today a restaurant in the center of the city.
Vi har nå kommet til torget i Lillehammer.
By now we have reached the Market Place in Lillehammer.

Til venstre ligger ‘Oppland Kunstsenter’ og til høyre ligger byens
Kultursenter og Kino.

To the left the ‘Oppland Art Center’ and to the right the Culture Center and Cinema.
Her et bedre bilde av disse. Kinoen lengst til venstre og Kultursenteret midt imot.
Here a better picture of the two: The Cinema to the far left and the Culture Center
straight ahead.
DnB Bank i Lillehammer!
The DnB Bank in Lillehammer!
I dette området ligger også Biblioteket i Lillehammer.
In this area we also find the Library of Lillehammer.
Her er Fylkeshuset i Oppland og her finner vi fylkesadministrasjonen.
Here the ‘Administration Center of the County of Oppland’.
En gang i tiden en en mølle, men idag Hotell og Restaurant.
Once upon the time a ‘Mill’, but today serving as hotel and restaurant.
Elven ‘Mesna’ renner tvers igjennom Lillehammer. Idag er det ikke så altfor mye vann i elven, men særlig om våren ser det nok noe annerledes ut her.

‘The River Mesna’ runs straight through the city, but today there isn’t all that much water here. In the spring, however, things might look very different!
Denne gaten heter Tomtegaten og vil ta deg opp til Lysgårdsbakkene og Nordseter som er meget kjent hytte- og fritidsområdet utenfor Lillehammer.

This road is named ‘Tomtgegaten’ and will lead you to the skijumping hills: Lysgaards-bakkene and a populare leisure area called Nordseter.
COOP Prix er et dagligvare-kjede og her er utsalget i Lillehammer.
COOP Prix is a grocery chain. Here the outlet in Lillehammer.
Her et gatebilde. Denne veien (Fåberggt.) fører deg til de nordligste deler av Lillehammer og til slutt ut av byen.

A street picture: This road (Faaberg street) will lead you to the absolut most northern part of the city and at last out of it all together.
Et gatebilde av Løkkegt. Her skimter vi Lysegårdsbakkene oppe i åsen.
A steet picture fra ‘Loekke street’.  You may make out the ski jumping hills  at the top of the hill?

Vi har nå krysset over Jernbanen (Dovrebanen) og snudd tilbake mot sentrum. Her møter vi igjen opp med elven ‘Mesna’, men nå er vi betydelig lenger ‘nede’ i landskapet.

We’ve crossed the Railwayline (The Dovre Railway) and doubled back towards the city center, however, we’re a bit further down in the hills . . .
Here we’re again meeting up with the River Mesna.
Her nede fant vi en liten bro som gjorde det mulig å krysse elven –
Down here we found a small bridge which enabled us to cross the river –
Her nede var vi et vanlig boligstrøk og ser nå lettere hvorfor vegetasjonen syntes så tett på de første panoramabildene?

Down here is a normal residental area and it’s a bit easier to understand why the vegetation seemed as lush in the first panorama shots we showed you?
På vei opp i mot byen igjen ser vi et snitt til å ta et bilde av Lillehammer Jernbanestasjon, men – nå er det ikke så langt tilbake til vår bil, og defor finner vi det passende å avslutte vår lille tur i Lillehammer her. Vi håper det har vært en hyggelig liten tur og at dere har fått et inntrykk av byen Lillehammer?

On the return to the city centre we got a chance to shoot a picture of the Lillehammer Railwaystation, but now we’re soon back to where our car is parked. It’s time to conclude this little tour of Lillehammer, and we hope you have enjoyed it and that you have gotten a solid impression of the City of Lillehammer?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Lillehammer

 1. Linne says:

  Thanks so much for this! My Morfar was born near Lillehammer in 1890 and I have always wanted to see it. Mor died in April of 2016; I wish I had found your site before them; she would have loved to see where her father grew up. I will be linking to your site when I post again. Tusen takk! ~ Linne

 2. In the 90s we made two trips in Jotunheimen and had a stop in Lillehammer – a very nice town.

  • Seenorway says:

   Pleased that you liked it! There is, however, a fair distance from Lillehammer to the ‘Jotunheimen’, but if you want to see it again, please try to insert ‘Jotunheimen’ into the small window on our front page. Then click ‘Enter’!

 3. Thank you so much for taking us on a tour of the city. It is so fascinating to see far away places this way. You are an excellent tour guide too!

  • Seenorway says:

   Thank you so much, Dinata!
   There are times when I get the feeling that nobody cares. Perhaps due to the fact one has to register in order to leave a comment? (Even if it is only the very first time?!)

 4. vestlending says:

  var en tur til Lillehammer tidligere på sommeren i forbindelse med min datters opptreden på Mini Hammer! Flott reportasje!

  • Seenorway says:

   Nja, jeg kunne selvsagt ha tatt med Lygårdsbakkene og Sykehuset, men hadde ikke tid til å fumle mer rundt i bye ettersom jeg ville ha med litt sol på Sjusjøen. Det var jo et laaangt strekk den dagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.