Oslo – The Viking Ships

Nylig har vi sett en TV-produksjon kalt ‘The Vikings’ gå sin seiersgang over våre TV-skjermer. Interessen har tilsynelatende vært stor både i og utenfor Norge? Og hvorfor da ikke servere litt ‘Viking-historie’ fra virkelighetens verden?

Recently we have observed the world success of the TV-production called ‘The Vikings’ flickering across our TV-screens here in Norway as well as in the outside world?
So what would be more natural than offering you a piece of ‘Real life history’ from these Vikings?
På Bygdøy i Oslo ligger Vikingskipmuseet med hele 3 vikingskip funnet i forskjellige gravhauger im denne delen av landet: ‘Osebergskipet’, ‘Gokstadskipet’ og ‘Tuneskipet’.
Når vi nå går inn i museet, ber vi om unnskyldning for at noen av bildene vi viser dere er fotografert i det gamle 4:3-formatet. Det var dessverre ingen annen løsning!

At Bygdoey peninsula just outside og fthe Oslo City center lies the Viking Ship Museum with no less than 3 different viking ships found in different burial sites arpound in this part of our country: ‘The Oseberg Ship’, ‘The Gokstad Ship’ and the ‘Tune Ship’.
Entering this museum we ask your forgiveness having taken e number of these pictures in the old 4:3-mode. There just wasn’t any other solution!
Picture 2302bOsebergskipet ble funnet i 1904, men selve gravhaugen var blitt registrert allerede i 1861. (Les mer om historien her)
Da man i 1904 startet den offisielle utgravingen oppdaget man at dette var et nær komplett bevart vikingskip hvor lagringsforholdene i graven hadde preservert skip, tauverk og alt annet nærmest 100%.

The ‘Oseberg Viking Ship’ was discovered in 1904, but the tumulus itself had been registered as early as in 1861! (Read more from the history here!)
Starting th official excavation in 1904 one was quick to observe that this was a nearly perfectly  preserved  viking ship and that the condition allowed for nearly 100% preservation of all items in the burial mound.
Picture 2303b
Når man står så vidt nær som her, blir dimensjonene ganske store. ‘Osebergskipet’ har en total lengde på 21,5 meter, bredde 5 meter og med en mastehøyde på 10 meter!

Standing as close as we do here, the dimensions becomes rather large. ‘The Oseberg Ship’ has a total length of 71 feet, max width 16,5 feet and with a mast standing 33 feet high.
Picture 2306bSkipet hadde 15 par årer. Når de seilte skipet kunne de tette årehullene med klaffer og skipet kunne under gode seilingsforhold logge rundt 12 knop! Roret kunne heves for å tillate adkomst til grunnere områder.

This ship had 15 set of oars!  Travelling by sail they were able to cover the oar holes and with optimum conditions the ship might log as much as 12 knots. The rudder could be raised in order to enable the ship entering into shallow water.

Siden ‘Osebergskipet’ var bevart så godt som det var, har man gjennomført et prosjekt
som gikk ut på at en gruppe meget kompetente båtbyggere satte hverandre stevne med tanke på  å rekonstruere Osebergskipet med dagens materialer, men ved å bruke nøyaktig de samme metoder og verktøy som man benyttet en gang for 1200 år siden! Samtidig hadde man et intimt samarbeid med Vikingskipmuseets konservatorer. Idag seiles en nøyaktig kopi av det gamle Osebergskipet i farvannet rundt byen Tønsberg.

Since the ‘Oseberg Ship’ was nearly perfectly preserved, a project has been fullfilled:
A number of highly adept boatbuilders have reconstructed the old Oseberg ship using fresh materials of today, but at the same time using methods and the tools as they were 1200 years ago! At the same time the boatbuilders had an intimate relationship with the Viking Ship Museum’s curators.
Today there is actually a true copy of the ‘Oseberg Viking Ship’ sailing in the waters around the city of Toensberg here in Norway!
Picture 454bPicture 457bPicture 2311bSå har vi den andre: ‘Gokstadskipet’ som med 5,2 meter bredde og 23,8 meters lengde er enda større enn ‘Osebergskipet’!  Kanskje ikke fullt så forseggjort, men med vakre myke linjer!

Then we have the other one: ‘The Gokstad ship’ which with it widt of 17,2 feet and a full length of nearly 78,5 feet was even larger than ‘the Oseberg Ship’. Perhaps not quite the same details, but nevertheless beautiful smooth lines!
Picture 2312b

‘Gokstadskipet’ ble funnet på Gokstad Gård utenfor Sandefjord nærmest ved en tilfeldighet.  Eierens to sønner kjedet seg og bestemte seg for å undersøke en stor haug i nærheten av gården. Og ganske raskt ble Gokstadskipet funnet. Offisiell utgraving ble iverksatt i 1880.

The Gokstad Ship was found more or less by accident: At the Gokstad farm just outside of the city of Sandefjord two of the sons of the owner was kind of bored. To create some exitement for themselves they started to dig in a nearby tumulus and found the Gokstad ship! This happened one day in the year 1879!

Det to øverste bordgangene lå over leira og var ødelagt, men resten av skipet var godt bevart. Det var også mulig å rekonstruere de to øverste bordgangene, og slik står skipet i museet idag.

The two upper strakes lying above the clay had been seriously damaged, but the rest of the ship was well kept. It was also possible to reconstruct the two upper strakes, ands this is how  the ship is visualized in the museum today.
Ved siden av selve skipene, har man selvsagt funnet en lang rekke artikler som ble brukt av vikingene på denne tiden.  ‘Dragehoder’ fant man nesten overalt;  på skip, kirker, storgårder osv. og man tror det har vært en mytologisk årsak som å holde vakt mot onde ånder, vise makt etc. Legg merke til det intrikate  trearbeidet.
Og mange er svært ulike, hvilket indikerer at det måtte være svært mange dyktige treskjærere rundt om?

Besides the ships a lot of other items that were used by the vikings at this time have been found. ‘Dragon heads’ are nearly everywhere; on ships, on churches on chiefdoms around the country etc., and it is believed that they were used to demonstrate power, ward off evil spirits and likewise.
Av sikkerhetshensyn ble veldig mye av de utstilte gjenstander oppbevart i låste glassmontre. Forståelig nok, men – det blir veldig vanskjelig å få gode bilder grunnet en masse uønskede reflekser fra lyspunkter både høyt og lavt. Og derfor måtte dessverre alt for mange bilder kasseres etter gjennomgang. Her en staselig slede med en masse intrikat ornamentikk.

For safety reasons most anything was kept under lock n’ key in glass montres, naturally enough, but an ill effect was that it created a lot of reflexes from light bulbs – high an low, and a lot of pictures had to be discarded. (Sorry!)
Here a fantastic sledge rich on ornaments.
Og her en annen –
And here’s another one –
Da har vi kommet til ‘kjøkken-avdelingen. Har ser vi en gryte konstruert for ildsted. Spør meg ikke hvor mange porsjoner den kan inneholde.  🙂
Noe for neste grill party?

So – we’ve arrived at the kitchen department. Here’s a kettle designed for open fire, but please don’t ask me how many servings you may get out of this one 🙂
Something for your next barbecue party?
Ølboller, fat og trau, men den største av alle tror jeg faktisk er en form for kano?
Drinking bowls, barrels and troughs, but the largest of all, I think is actually some form of canoe?
Igjen et dragehode, men igjen i en ny utforming . . .
Again a ‘dragon head’, but again in a new style . . .
En slags sko, men mer usikker for hva slags bruk . . .
Some kind of shoe made of hide, but I’m more uncertain for what kind of use?

Vikingene satte pris på omgi seg med fargerike tepper og klær. I tillegg til å holde brukeren varme og tørre, var klær og farger viktige for å uttrykke personlig status og identitet..

The vikings appreciated colorful blankets as well as clothes. In addition to keeping the wearer warm and dry, clothes were important to convey personal status and indetity!

De mange flotte gjenstander  vikingene etterlot seg viser at smeden sto høyt i kurs i dette samfunnet. Samtidig vet man at vikingene selv ikke produserte eller hentet ut metaller fra norsk natur. Isteden importerte de metall av forskjellige typer som de plukket opp på sine mange og lange reiser.

The many very fine metal objekt the vikings left behind, tell us that the blacksmiths had a rather high standing in this society. At the same time we know that they didn’t mine metals from the Norwegian nature. Instead they imported precious metals that they came across during their often long voyages overseas.

Vikingen levde i et samfunn basert på den sterkestes rett. Det enkelte menneskeliv var lite verdt. Ære og makt hadde langt større betydning enn et langt liv! Kriger-idealet ble satt meget høyt; særlig da innenfor overklassen!
En høvding skulle være gavmild mot venner og hensynsløs mot sine fiender. Tilgang på vakre og dødelige våpen, store skip, flotte klær og smykker i gull eller sølv ble særlig viktig.

The viking lived in a society dominated by ‘survival of the fittest’. A single life was of no importance. Honour and power were more crucial than living a long and peaceful life.
The ideal of the perfect warrior was highly esteemed, especialy among the ‘upper class’.
A chieftain should be generous to his friends, but just as ruthless towards his enemies.
Being in possession of beatutifully crafted deadly weapons, colorful garments, large ships and jewellery of gold and silver was far more important than anything else.

Mannen på Gokstad antas å ha vært en høvding som ikke bare hadde stor innflytelse i området, men som antagelig eide eller kontrollerte store områder rundt Gokstad.

The man from Gokstad is believed to have been some kind of chieftain, which not only carried a great influence, but which probably owned or controlled large areas around Gokstad.

Vikingene bygget fremragende skip og hadde både mulighet og vilje til å reise over hav og på elver. Fra Skandinavia reiste vikingene over Nordsjøen mot England, Irland og Frankrike, men de foretok også reiser til Island, Grønland og helt til det Nord-Amerikanske kontinent.  De reiste også inn i Middelhavet hvor de besøkte en rekke land hvor de bl.a. fulgte russiske elveløp helt inn i Svartehavet og det Kaspiske hav.
Hvis du vil vite mer om Vikingenes reiser, så er dette museet et godt utgangspunkt!

Picture 2304bThe Vikings had the ability to build fantastic ships that gave them the means and the will to sail across oceans, up rivers, even visit new continents. From the Scandinavia the vikings sailed across the North Sea to England, Irland and France. Later they sailed to Iceland, Greenland and the North-American Continent and expanded their travels to the
Mediterranean where they proceeded up Russian rivers into the Black Sea and the Caspian Sea.  If you want to know more, this museum is a good starting point! 🙂
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OSLO and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.