Skedsmo – Walking Lillestroem

Idag er Lillestrøm den nærmeste nabobyen til Oslo. Fordelen sammenlignet med andre nærliggnde nabobyer er kanskje at Lillestrøm har godt med arealer og ligger dessuten bare 25-30 km fra landets hovedflyplass som paradoksalt nok heter ‘Oslo Lufthavn – Gardermoen’.

Today the city of Lillestroem is the closest neighbouring city to Oslo. The advantage compared to other closely located cities is perhaps that ‘Lillestroem’ has plenty of room for expansion and is furthermore located only 25-30 kilometres from Norway’s main airport, which paradoxically is named ‘Oslo Airport – Gardermoen.
Det ser ut til å bli en fin dag, og vi skal ta en omfattende spasertur rundt i byen og omkringliggende områder. Underveis skal jeg forsøke å fortelle dere litt om Lillestrøm, men uten å komme i konflikt med reglene rundt dette med reklame.
Byen Lillestrøm er administrasjonssenter for storkommunen Skedsmo! Skedsmo omfattes av  77 kv.km og en befolkning i overkant av 51 000 mennesker, men tar vi med tilstøtende områder, så blir det laaangt mer enn det! Vi starter her på den sentrale buss terminalen!

It looks to be one fine day, and we’ll be taking a walk around the city center as well as ajoining areas. Underway I’ll try to tell you a bit about the city of Lillestroem without getting into conflict with the rules governing the aspects around commercial advertising.
The city of Lillestroem is the administration center of the larger municipality of ‘Skedsmo’, including 77 sq.km’s and a population well above 51 000 people. If we count in ajoining areas close by, it’s gonna be much much more than that! We’ll be starting our walk here at the central bus terminal!
Solen står dessverre ikke helt optimalt på himmelen riktig ennå.
Et tips:  På denne turen kan det være en god ide å ha et kart over Lillestrøm
liggende under? Det vil gjøre det lettere å orientere seg i landskapet!

Unfortunately the sun hasn’t reach an ideal position just yet . . .
A tip for the trip: It would most ceertainly benefit you to have a map of the city handy?
That way it becomes much easier to orientate yourself as we proceed?
Her på grensen mot Strømmen (som vi nettopp har vist dere) ligger ‘Romerike Helsebyggsom inneholder en rekke apoteker og tilbydere av helsetjenester.

Here on the boarderline towards ‘Stroemmen‘ (which we have just been presented to you) lies the ‘Romerike Health Building‘ which contains a number of  farmacies as well as a number of other health cliniques/services.
Her ligger Rådhuset i Skedsmo kommune, omgitt av en park som grenser mot Nitelva.
Here lies the City Hall of the municipality of Skedsmo engulfed by a park streching down to the banks of the river ‘Nitelva’.
På den andre siden av Amund Hellandsgate. ligger et sentralt boligstrøk.
Across the street: ‘Amund Hellands gate’ lies a centrally located residental area.
Her ligger også Nedre Romerike Tinghus.
This is where we find the ‘Lower Romerike Court’.
(It doesn’t look like there’s any info in English )
og den nye ‘Romerike Politistasjon’ –
– and the new ‘Romerike Police Station’ –
Et litt uvanlig bygg avtegner seg i horisonten. Det er administrasjonsbygget til ‘Felleskjøpet Agri’.
A somewhat unusual building appears on our horizon: It’s the administration bldg. of ‘Felleskjoepet – Agri’.
Til venstre ser vi store boligblokker med leiligheter.
To our left we observe large apartment blocks.
Men omsider kommer vi frem til administrasjonsbygget til Felleskjøpet – Agri, og  – her er det klart noen som har greie på landbruk og grønne vekster. Og dagens første ‘selfie’ var et faktum! 🙂

After a while we reeached the administration bldg. of Felleskjoepet-Agri, and – evidently somebody here knows one or two things about agriculture and green plants.
And the first ‘selfie’ of the day became ‘a done deal’! 🙂
Tvers over veien hadde dagligvare-giganten Coop etablert seg med et stort utsalg for Coop Obs.
Across the road the grocery giant Coop had established an outlet for ‘Coop Obs’.
Her lukter det ‘gammel bensinstasjon’? Idag kan du få utført bilvask med ‘litt attåt’ her.
It smells of ‘old gasoline station’? Today you may have your car washed inside out here.
Og hvis det var bensin du ønsket, så er det bare 50 meter til neste stasjon –
And if it was really gasoline you wished for, there’s only 50 yards up road for the next one!
Vi kaster et lite blikk inn Torvgaten idet vi stryker forbi –
We throw a glance into the ‘Torvgaten’  walking past –
Og her i enden av Nittedalsgata finner vi en av de eldste skolene i Lillestrøm: Volla Folkehøgskole!

And here at the end of ‘Nittedalsgt.’ we find one of the oldest schools in Lillestroem:
Volla High School)
Skolen ligger med front mot ‘Vollaparken’.
The school faces the Volla Park.
Vi kaster et blikk inn i Selboesgt. idet vi går forbi.
Throwing a glance into the ‘Selboe streeet’ walking past . . .

Nittedalsgata fører inn i sentrum av Lillestrøm.
‘The ‘Nittedalsgt.’ lead directly into the city center of Lillestroem.
Husene ligger tett i denne delen av byen og nærmer seg nok en brannmanns mareritt, men miljøet er hyggelig og blomster finnes i massevis.

The houses are lying pretty close in this part of the city and must be close to ‘a firemans nightmare’, but the environment is nice and flowers plentiful.
En kikk inn i Brandvoldgaten idet vi passerer –
A glance into the Brandvoldgate’ as we pass by –
Egentlig er jo dette et boligstrøk, men kanskje lar det seg gjøre å selge elektriske sykler her?
Actually this is a residental area, but it may be possible to sell electric bicycles here . . ?

Nå har vi nesten kommet tilbake i selve bysenteret og her er det dagligvarekjeden REMA 1000 som har okkupert 1. etasje i en boligblokk.

Now we’re just about back in the city center and this time it’s the grocery chain
REMA 1000 that has occupied the ground floor of an apartment building –
Her krysser Nittedalsveien en annen hovedgate: Adolph Tiedemandsgt. som også er fylkesvei 381. Litt oppe i gaten ser vi Lillestrøm kirke!

Here the ‘Nittedalsveien’ crosses another main road: ‘Adolph Tiedemandsgate’ which is also the county road no 381. A bit up the street we may observe the tower of ‘Lillestroem church.
Et sideblikk inn ‘Teatergaten’ idet vi passerer. Det koselige gule huset var til salgs da vi passerte, men er antagelig solgt for lenge siden nå.

A side glance into the ‘Theatre Street’ as we passed. By the way, that nice yellow house were for sale as we passed, but are most likely sold by now.
Vi har kommet nærmere Lillestrøm kirke. Den er fra 1935 og bygget i den gamle basilika-stilen. Kirken har plass til 600 besøkende!

We havwe gotten closer to the ‘Lillestroem church, which is a brick church in basilica style built in 1935. The church seats 600 people.
Vi befinner oss nå i den øvre del av Storgt. og her er det boligstrøk med mange boligblokker.

We’re in the upper part of ‘Storgt.’ and  this area is a residental area with a number of apartment buildings.
Her i Storgt. finner vi også Best Western Fagerborg Hotel.
Hwere in ‘Storgaten’ we also find the Best Western Fagerborg Hotel.
Her en apartment-blokk i Storgaten. Bak denne ligger forøvrig Lillestrøm vg. skole men vi skal en litt annen vei . . .

Here an apartment building in ‘Storgaten’ and behind it lies ‘Lillestroem High school
(no information in English), but we are headed in another direction . . .
Vi svinger inn i et utpreget boligstrøk og vekk fra byens hovedgater.
We’re turning away from the main streets and into a quiet residental area.
Vi er nå på vcei ned Romeriksgaten –
We’re enroute down ‘Romeriksgaten’ –
Et lite sideblikk inn ‘Brøtergata’.
A side glance into ‘Broetergata’.
Tilbake i Romeriksgata, ser vi et stille og rolig boligstrøk . . .
Back in ‘Romeriksgata’ we may observe a very quiet an nice looking residental area.
Helt i enden av gaten ligger St. Magnus Katolske kirke.
At the very end of the street lies the St. Magnus Catholic Church.
Vi har kommet ut på en annen av Lillestrøms hovedgater:
‘Alexander Kiellandsgate’.

We have arrived at another of the main streets in ‘Lillestroem’: Alexander Kiellandsgate’.
Alex. Kiellandsgt. leder ut av byen og direkte til Åråsen Stadion som er hjemmebanen til Lillestrøms ‘Kanarifugler’, men siden vi er til fots så er det ikke sikkert vi kommer over gaten der oppe, men vi gjør et forsøk . . .

Alex. Kiellandsgt. leads of of the city and right on to the ‘Aaraasen Stadion’ which is the home ground for the local football team: Nicknamed ‘The Yellow Canaries of Lillestroem’, but since we are on foot, it’s not by any means certain that we’ll be able to cross the street up there . . .
På begge sider av Alex. Kiellandsgt. ligger store apartment-blokker –
On both sides of the Alex.Kiellandsgt. lies larget apartment-buildings.
Tilbaketrukket fra veien ligger også en liten lekeplass for de yngste, men det er alltid voksne til stede.
A way back from the road there is a small playground for the youngest among us, always administered by grown-ups.
Blomster-arrangement markerer innkjøringen til Lillestrøm.
Flower-arrangement marks the road into Lillestroem.
Her ligger en av de største bilforretningene i Lillestrøm: Volvo – Bilia.
Men siden hovedveien representerer en hindring for en fotgjenger, så velger jeg en litt annen retning . . .

Here lies one of the largest car dealers in the area: Volvo-Bilia. But since the main road represents a small problem to pedestrians, we’re choosing a different route  . . .
Her er vi inne i et koselig boligstrøk på østsiden av jernbanesporet: ‘Lundsalleen’.
Here we have entered a nice residental area east of the railway tracks: ‘Lundsalleen’.
Her finnes en del relativt nye boligblokker, men mest eneboliger . . .
Here we find a number of relatively new looking apartment buildings, but mostly villas . . .
Her et glimt fra Asakveien; et rolig og hyggelig område.
Here a scene from ‘Asakveien’; a nice and quiet area.
I dette området snublet jeg også over noen barn som hade opprettet butikk i porten inn til familens eiendom. Der solgte de kaldt drikke til forbipasserende 🙂  Og jeg var jo fristet til å ta et bilde, men – man skal være forsiktig med å fotografere små barn man ikke kjenner i Norge. Så dessverre –

In this area I stumbled upon a small group of children havin estabished a small shop selling refreshments from the gate to their property. I was tempted to take a picture of this industrial enterprise 🙂 , but in Norway you ought to be careful photographing children that you do not know. So – sorry!Vi er nå tilbake i selve Lillestrøm og har igjen krysset jernbanen.
We’re back in the city itself and have again crossed the railway tracks.

Den  store hvite bygningen tilhører den ‘statlige kriminalomsorgen‘ som nå har flyttet sitt hovedkontor til nettopp Lillestrøm.

The large white building is the head office of the ‘public criminal correctional services‘ which has now moved to the city of Lillestroem.
Egentlig ligger denne boligblokken i forlengelsen av Nittedalsgaten, men her er det mange gater som skifter navn.

Actually this apartment block is located in the extension of ‘Nittedalsgate’, but at this point in the city many streets seem to change names . . .
En boligblokk bygget i en litt eldre stil enn hva som er vanlig idag.
A nice apartment building, built in a style apart from what’s usual today.
Tvers over veien finner vi kontorene til den lokale Mercedes-forhandleren.
Across the road we find the offices of the local Mercedes dealer.
Inn mot Lillestrøm torv er det anlagt en liten ‘gågate’ gjennom Nittedalsgaten, men dessverre ligger den på denne tiden i ganske mørk skygge.

In towards the ‘Lillestroem market place’ there has been established a small ‘pedestrian only-zone’, but this time of the day it unfortunately rests in heavy shadows.
Men før vi går inn på torvet må jeg dra deres oppmerksomhet mot dette noe spesielle taket? Jeg vet ikke om takterrassen er et felleseie, eller om den hører til leiligheten under, men her er det åpenbart noe ganske spesielt på dette taket?

But before entering the market place, I’ll have to draw your attention to this particular roof? I don’t really know whether the top terrace is a public domain, shared by other residents, or whether it belongs solely to the apartment underneath, but at any rate it looks rather special?
Et oversiktsbilde over hva kalles ‘Rudolfs Plass’ i Lillestrøm.
A panorama over what’s called ‘Rudolf’s Square’ here in the city of Lillestroem.
Et bilde tatt ned Solheimsgaten  mot Jernbanestasjonen og Nitelva.
A shot taken down the ‘Solheimsgate’ in the direction of the Railaway station and ‘Nitelva’.
Et siste bilde av Kriminalomsorgen før vi går inn i skyggene mot Lillestrøm Torg.
A last picture of the Public Correctional Facilites’ before entering the shadows towards the Lillestroem Marketplace.
Til høyre en del fortauskafeer som foreløpig er dårlig besøkt, men med solen kommer også gjestene.  Til venstre en kombinert frilufts-scene kombinert med et kunstig fossefall.

To your right a number of ‘open air servings’ resting in the shadows, so far sparsely visited, but with the sun comes the guests. To your left an open air scene in combiation with an artificial waterfall.
Det er en nydelig høstdag på Lillestrøm Torg.
It’s a beautiful day of fall at the Lillestroem market place.
Her ser vi bedre hovedinngangen til varehuset ‘Lilletrøm Torg’.
Here we may better observe the main entrance to the shopping mall called
Lillestroem Market Place which also includes the square outside!
Det ble en lang og ganske varm dag! Her måtte jeg faktisk ta meg en liten forfriskning.

It became a rather long and warm day! Here I had to stop for refreshments!
Vi er tilbake i nedre del av Storgaten. Som dere ser er det en ‘gå-sone’! Men idag er det mandag formiddag og ikke alt for mange ute ennå.
We’re back into the lower parts of ‘Storgaten’. And as you may observe: A pedestrian zone!
But today is an early Monday morning, and therefore not too many people around – yet!
Som sagt, det er fortsatt ganske tidlig på formiddagen, men de som stikker innom dette stedet vil huske det en stund!

As said, it’s still rather early in the day, but those that do visit this place is likely to remember it for some time!
Et gatebilde fra den absolutt nedre del av Storgaten i Lillestrøm.
A street picture from the absolute lower side of ‘Storgaten’ in Lillestroem.
Et bilde inn ‘Kirkegaten’ i den absolutt nedre del av byen.
A shot into ‘Kirkegaten’ in  the absolute lower part of the city.

Høstens farger har fått overtaket også hos bygartneren!
The colors of fall have gotten the upper hand – also with the city gardener.
Vi er i ferd med av avslutte var fulle sirkel av Lillestrøm. Vår tur startet utenfor Jernbanestasjonen og bussterminalen og nå ser vi silhuetten av jernbanestasjonen til venstre!

We’re about to complete a full circle of ‘Lillestroem’. Our walk startede out in front of the Railaway station and the bus terminal, and now the silhouette of the Railway station is visible to our left.
Utenfor Akershus Kunstsenter står et par vakre skulpturer som vi lar stå som en siste hilsen fra byen Lillestrøm. Denne heter ‘Kona ved vannposten’ og ble laget av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik i 2014. Skjenket til byen som en gave fra det private næringsliv.

Outside of the ‘Akershus Art Center’ we find a couple of beautiful sculptures which we’ll remember as a last greeting from the city of Lillestroem. This one is named ‘The Woman at the Water pump and was made by the sculptor Tore Bjørn Skjølsvik in 2014. The sculpture was given as a gift to the city from private enterprises in the city.

En anne gave til byen er skulpturen ( laget av samme kunstner) av ‘Sagarbeideren’ fra 2007. Også den plassert på samme sted.

Another gift to the city is the sculpture (made by the very same sculptor) of
‘The Saw Mill Worker’ from 2007. Also placed in the same location.
Her nede starter egentlig ‘AdolphTiedemandsgaten’, men siden vi har vist dere mesteparten av denne gaten før (Dere ser Lillestrøm kirke langst bak) så lar vi turen avsluttes her nede.

Here is actually the start of the ‘Adolph Tiedemands gate’, but since we have presented you with this street earlier (You may discover Lillestroem church in the far back of the picture) we’ll leave you with this.
Helt til slutt – Lillestrøm Jernbanestasjon – og mitt tog bak til hverdagen.
Jeg håper jo at dere fikk et best mulig inntrykk av Lillestrøm, men heldigvis er det jo nå mulig å se vandringen om igjen så ofte dere vil – både med og uten kart over byen?
Det blir dessverre litt lite ‘grønt’ i slike by-reportasjer, men byer er også en del av Norge!

And at the very last: Lillestroem Railway station – and my train back to reality 🙂
I can only hope that you got a solid impression of the city of Lillestroem (anno 2015), but fortunately you may study this report as often as you like – with or without maps from the city?!
Unfortunately such city reports will include less ‘green’ than other reports, but our cities are also a part of Norway.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Skedsmo – Walking Lillestroem

 1. vestlending says:

  Ja så fikk Lillestrøm ha æren av å være den reportasjen som sprengte 5000 bilders grensen! Da begynner starten på de neste 5000 bildene!

  • Seenorway says:

   Hold your horses, young man! Jeg tror vel max pr år blir ca 1500 bilder/år med mindre folk plutselig våkner og vil være med å bygge ut dette systemet med bilder fra sine respektive hjemsteder? Men da kan det gå virkelig fort!

 2. Mormor says:

  Takk for titten Jeg tror jeg så et glimt av der min tante bodde i 1950 årene, men det har endret seg mye, så foglarna vet . Rett ved der du nesten kjøpte og lot være å fotografere barn 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.