Skedsmo – Strømmen

Strømmen var engang et ganske lite og ubetydelig sted mellom Lillestrøm og Lørenskog, men – tidene forandrer seg. Strømmen har idag mer eller mindre vokst sammen med Fjellhamar og det er mye som tyder på at de med tiden vil vokse sammen med Lillestrøm
på den ene siden og  Lørenskog på den andre! Og tar vi med en del andre tettbebygde områder, så kan dette bli en  ganske stor drabantby til Oslo med betydelig kortere vei til landets hovedflyplass. Men – la oss spasere en tur sammen i dette området?

Strloemmen used to be a very small place located between the city of Lillestroem one one side and the municipality of Loerenskog on the other. Today ‘Stroemmen’ has more or less grown together with the district of ‘Fjellhamar’ and there are indications pointing towards a future merging with  ‘Lillestroem’ as well as ‘Loerenskog’. If we include a few other densely populated areas, we might see the start of a major city much closer to the main airport in Norway than Oslo. But – let’s take a walk toghether through this area?

En by med respekt for seg selv har selvsagt et fotballag og en hjemmebane?
Og her holder Strømmen IF til !

A respectable city needs to have a football team of its own and a ‘home ground’, and this is where ‘Stroemmen IF’ resides.
Og en ekstra treningsbane er selvsagt nødvendig.
And an extra traing field is, of course, necessary –
Et antall moderne boligblokker på høyden og med utsikt mot banen, men jeg tror ikke de kan se så veldig mye . . .

A number of modern apartment buildings overlooking the field, but I honestly don’t think they see all that much –
La oss isteden fortsette vår lille vandring innover mot bykjernen. Dette er en gjennomfartsvei som heter ‘Strømsveien’.

Instead let’s proceed towards the city center? This is a throughway called ‘Stroemsveien’.

Det er ingen tvil om hva denne karen selger, men helt pent er det vel ikke . . .?
There’s no doubt what this guy is selling, but really – it doesn’t look very nice?
Jeg har aldri hørt om et kirkesamfunn som heter ‘Sentrum Kirken’, men det sies jo at det å drive et kirkesamfunn i disse dager er god forretning?

I’ve never heard about a church called ‘Sentrum Church’, but whispers indicate that starting a religious congregation is a solid business these days – ?
Jeg passerte plutselig en frodig liten hage hvor junior øyensynlig hadde bygget seg sin egen lille leilighet.

I passed a lush little garden where junior evidentlig had built himself his own little apartment.
Det virket også som om de var aktive innen ‘gjenvinning’? 🙂
They also seemed to be strong on recykling?  🙂
Og her ser det ut til at vi får den første kontakt med utkanten av selve Strømmen som har vokst betydelig siden jeg var her sist.

And here it seems that we will be getting our first direct contakt with the city of Stroemmen which has grown in size since I was here last.
Her følger en del gatebilder som egentlig ikke trenger mye kommentar ut over selve bildet, men vi kommer i hovedsak til å følge ‘Strømsveien’ gjennom byen sånn i første omgang –

Here a number of Street pictures will follow; pictures that need no comment other than the picture itself, but mainly we’ll be folowing the throughfare ‘Stroemsveien’ through the city for the time being . . .


Nå har vi kommet til ‘Olaussengården’ som ligger i krysset mellom Strømsveien og Stasjonsveien i sentrum av Strømmen. Her ser vi ned Stasjonsveien, men skal fortsette Strømsveien til høyre –

Now we have reached the ‘Olaussen Bldg. located to the intersection between ‘Stroemsveien’ and ‘Stasjonsveien’ (The Station Rd). We are looking down the ‘Stasjonsvei but will be proceeding down ‘Stroemsveien’ to our right –
Vi fortsetter bortover Strømsveien og passereer moderne boligblokker . . Proceeding along ‘Stroemsveien’ and pass a number of modern apartment buildings.
På begge sider av veien –
Both sides of the road –

Vi nærmer oss ‘enden på byen’ (men ikke helt) . . .
We’re approaching ‘the end of the city’ (But not quite ) . . .
Her har jeg tatt en liten avstikker for å la dere få et lite inntrykk av hvordan boligstrøkene i Strømmen ser ut. Her er vi i Lerdalsveien/Lerdalskroken!

Here I’ve taken a small detour to lwet you look at a residental area of Stroemmen. Here we’re looking at ‘Lerdalsveien’/’Lerdalskroken’ !
Da er vi tilbake på Strømsveien –
Then we are back on ‘Stroemsveien’ –
Her ligger bl.a. ‘Folkets Hus’ i Strømmen. Her finnes kino og bibliotek samt lokaler for utleie m.v.

Here ‘Folkets Hus’; a building including cinema, library and facilities for large arrangements, rental etc.
Igjen et lite sideblikk opp Nygt. som går inn i et utpreget boligstrøk –
Again a side glance up ‘Nygt.’ which runs into a typical residental area –
I dette området finner vi også ‘Akershus Museet’
In this area we find the ‘Akershus Museum’ –
Unfortunately nobody seems particularly interested translating anything written under the above link into English? They don’t seem to expect neither tourists nor refugees in this part of our country. (Sorry!)

Men det finnes en minnestein her. Og siden det ikke var en skulptur å se, så måtte man lese. Jeg skal ikke gå i detaljer, for som dere kan se er steinen ‘fullskrevet’, men dette er altså en bauta til minne om en professor i sosialøkonomi ved navn Trygve Magnus Haavelmo.

But there is a memorial here. And since there was no sculpture in sight, we had to read!
I won’t go into details, ’cause as you may observe, the stone is fully covered with information, but this is a memorial in honor of a professor in social economics named
Trygve Magnus Haavelmo.
Her, tvers over gaten fra museet, ligger Strømmen Sparebank.
Here, across the street from the Akershus Museum, lies the office of ‘Stroemmen Savings Bank!
Her ligger ‘Damhaugkvartalet’ med et stort antall moderne leiligheter.
Here lies the ‘Damhaug Quarter’ with a large number of modern apartments.

Og tvers over veien ligger Frydenlund-kvartalet hvor det også er flott å bo.
And directly across the street lies the ‘Frydenlund Quarter’, which is also a nice place to live.
Blomster pynter opp i bybildet. Disse sto rett utenfor Akershus Museum.
Flowers decorate the city. These I found just outside of the Akershus Museum.
Her fortsetter Strømsveien ned til Lillestrøm, men vi tar en liten omvei –
Here ‘Stroemsveien’ continues on its way towards ‘Lillestroem’, but we’ll be taking a small detour-

Herfra har vi en  ganske bra utsikt til Strømmen Storsenter som faktisk er Norges største kjøpesenter med over 200 forskjellige butikker!

From here we have a pretty good view to the shopping mall: Stroemmen Storsenter which happens to be the largest shopping mall in Norway with more than 200 different shops!
Her er vi ‘Støperigaten i Strømmen, fremdeles nær innpå Strømmen Storsenter.
Here we are standing in ‘Stoeperigaten’, still close to the ‘Stroemmen Storsenter’.
Her passerer vi ‘Egon Restaurant’ med sin friluftsservering. Det er fortsatt mulig å sitte ute . . .

Here we’re passing the ‘Restaurant Egon’ with its open air serving, and it’s still possible to get served outside . . .

Her er en av flere innganger til Strømmen Storsenter.
Here is one of many entrances to Stroemmen Stortsenter.
Og populære ‘Peppes Pizza’ er selvsagt ikke langt unna –
And the popular ‘Peppes Piza’ is , of course’ not far away –
Vi har nå kommet ut i ‘Stasjonsgaten’ som fører ned til Jernbanestasjonen i Strømmen. Til høyre ser vi igjen Strømmen Storsenter og får et bedre inntrykk av størrelsen –

We have returnes into ‘Stasjonsgaten’ which leads to the local railway station. To our right we may set an impression of the actual size of ‘Stroemmen Storsenter’.
Her er inngangen fra Stasjonsveien –
Here the enterance from the ‘Station Rd. –
Et kvikt bilde i motsatt retning – opp Stasjonsveien.
A quick shot in the opposite direction – ‘up the Station Rd’.
Dette er stedet hvor man finner NAV i Strømmen (hvis man trenger dem)
This is where you find the NAV-people in Strommen (if needed)
Ganske nylig åpnet en ny vei i Strømmen:  ‘Sagbruksveien’ leder mesteparten av trafikken forbi selve bykjernen i Strømmen.

Just recently a new road was opened in Stroemmen: ‘Sagbruksveien’ (Trans.: Saw Mill Rd)
leads the lareger volume of traffic past the city center in Stroemmen.
Og på den andre siden ligge den tidligere omtalte Jernbanestasjonen. Herfra når man Oslo på snaue 20 minutter og Lillestrøm på under 8 min.!

And on the other side of this new road lies the earlier mentioned Railway Station. From here it’s possible to reach Oslo City center in 20 minutes and likewise  the city of Lillestroem in something like 8 minutes.
Og så finnes det en Jernbanepark. Ikke store greiene, men et sted man kan sitte ned og la roen senke seg . . .

And there is a Railway Park’. Not much, by all means, but a place where you may sit down for a while . . .
Igjen finner vi utfartsveien mot Lillestrøm. Her er det bygget store leiligheter i kombinasjon med en dagligvarekjede (Coop).

Again we meet up with the main road leading towards the city of ‘Lillestroem’. Here large apartments have been built in combination with facilities for a large grocery chain (Coop)
Bypreget har forlatt oss og vi ser at det har blitt mer et villastrøk litt tilbaketrukket fra hovedveien.

The marks of a city has more or less left us and changed into a surburban area with villas with gardens.
Høstfargene har umerkelig sneket seg inn i bildene våre. Det er ikke så lenge igjen nå!
The colors of fall have noticable invaded our pictures. It’s not long now!
I dette området finner vi Strømmen kirke! Strømmen kirke er en steinkirke i ny-romansk stil oppført i 1929 med plass til ca 330 mennesker.

In this area we find the ‘Stroemmen church’! Stroemmen church’ is a long-church in a new-roman style, erected in stone in 1929 and seats 330 people.

 ikke langt derfra finner vi ‘Sagdalen skole’.

Not far from the church lies the ‘Sagdalen School’.
Og tvers over veien fra Sagdalen – Frydenlund Skole & Ressurssenter.
And just across the road from Sagdalen -‘Frydenlund School & Resource Center’.
Også snublet jeg over dette huset. Privatbolig! Og derfor sier jeg ikke så mye om beliggenhet etc, men jeg fikk en sterk følelse av at dette var et meget spesielt hus på flere enn èn måte!

And then I stubled across this beautiful private dwelling. Why I don’t tell you too much about location and such, but I got a very streong feeling that this was a very special house way out of the ordinary in more ways than one!?
Her en typisk boligblokk fra Strømmen.
Here a typical apartment building from Stroemmen.
Her oppe ligger også ‘Idrettens Hus’ i Strømmen.
Up here lies also ‘Idrettens Hus’ (Trans. The House of Sport’)  in Stroemmen.
Her er et typisk boligstrøk fra Strømmen.
Here a typical residental area from Stroemmen.

Her ligger også Adventistkirken i Strømmen! Ventet du et spir?
(Jeg også! 🙂   )

Here lies also the Adventist church in Stroemmen!  Did you expect a spire? ( Me too!  🙂  )
Vi avslutter denne reportasjen med et bilde av ‘Strømlingen‘!  Hvem er det?
Ingen!  Men det er en kollektiv æresbevisning som kan gis til alle innbyggere av Strømmen som på en eller annen har gjort seg fortjent til en anerkjennelse for sitt arbeid for Strømmen og samfunnet tilnyttet stedet. (Og jeg tror ikke denne reportasjen helt kvalifiserer?  🙂  ) Dessuten bor jeg ikke på Strømmen!

We conclude this report with a picture of ‘Stroemlingen’!  Who’s that?  Nobody!
It’s a sculpture; a collectiv honnor awarded once a year to a person or an organization that has done something special for the community related to the city of Stroemmen.
(And somehow I don’t think this report qualify? 🙂
Besides – I’m not a resident of Stroemmen!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Skedsmo – Strømmen

 1. -Eugenia says:

  Nice looking city, Svein. The architecture appears to be more modern than some of the other cities.

  • Seenorway says:

   It used to be a settlement only, but recently it has been growing together with the city of Lillestroem. It has, however, still retained its original name, – perhaps because it’s on the other side of the river separating the two

 2. Mormor says:

  Har endret seg der også. Tiden går gitt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.