Hurum – Gunnaråsen

Dette blir ikke det mest spennende dere har sett, men ettersom responsen på lørdager og søndager ligger på rundt 20% av normalen, så blir det ikke publisert så mye av betydning i helgene fremover. Isteden bruker jeg helgen til andre ting.
Men – ‘Gunnaråsen’ er litt annerledes enn mange andre områder, og det er en del av Hurum som tidligere ikke er fotografert, men herved er det gjort!

This isn’t gonna be the most exiting thing you’ve ever seen on this blog, but since the respons on Saturdays and Sundays has proven to be less than 20% of ‘normal’, there won’t be much of importance published during future week-ends. Instead I’ll be reserving my
week- ends for other tasks.
But ‘Gunnaraasen’ is a residental area a bit out of the ordinary, and – a part og the municipality of Hurum which hasn’t yet been photographed, but hereby completed!
‘Gunnaråsen’ er egentlig en ås i Sætre med en fantastisk utsikt over Sætrepollen og Oslofjorden. Og derfor er det et populært sted å bo til tross for at veiene som fører inn/opp i Gunnaråsen er ekstremt smale og burde antagelig ha vært regulert som ‘enveis-kjøring’?
Parkering må stort sett skje på privat grunn! Og – på vinterstid anbefales det kun å kjøre en bil med 4×4!

‘Gunnaraasen’ is actually a hill in the district of Saetre with a fantastic view of the ‘Bay of Saetre’ and the ‘Oslofjord’, That’s probably why this is a popular place to live, in spite of the roads leading into the area are very narrow and steep, and should probably been regulated into ‘one-way-drives’. Parking must be done on private land and during the winter season, I really wouldn’t recommend going into this area without a car with 4×4!
Gunnaråsen er så bratt at veiene ligger i 3 ‘lag’ oppover fjellsiden: ‘Øvre’, ‘Midtre’ og ‘Nedre’ Gunnaråsen. Vi har kjørt opp en trang vei på baksiden av åsen og starter derfor vår lille reise fra toppen og nedover . . .
Og siden vi her kommer veldig tett innpå privat eiendom, har vi tatt oss den frihet å fjerne husnummer og bilskilter! Vårt primære mål er å formidle et inntrykk av hvordan det er å bo på et sted som ‘Gunnaråsen’ – og kun det!

‘Gunnaraasen’ is so steep that the roads in the area has been constructed i 3 layers, so to speak: ‘Upper’, ‘Central’ and ‘Lower’ Gunnaraasen.  We’ve  driven up an extremely narrow back road and start our photo report practically at the top of the hill and downwards . . .
And since we’re getting very close to everybody on private land, we’ve takene the liberty of removing house numbers and car plates. Our primary goal is to convey an impression of what it would be like living in a place like ‘Gunnaraasen, – and no more!
Her er vi ganske høyt oppe, men på baksiden av åsen –
Here we are pretty high up, but on the back of the hill –
Tro det eller ei, men dette er en av hovedveiene ned til Sætre. Når det blir brøytekanter her så spørs det litt på bilenes størrelse om passering kan skje –

Believe it or not, but this one of the main roads taking you back down into Saetre. When snow is piling up here, it will be a matter of size of your car regujlating whether you’ll be able to pass –
Gunnaråsen har også en ‘absolutt topp’ og her er det bare plass til 5-6 hus! Det er forøvvrig ingen ledige tomter! Men vi skal gå de 100 meterne som skal til for at dere skal få se alt –

‘Gunnaraasen’ have , of course, an ‘absolute top’ which gives room for only 5-6 houses. And by the way, there is no vacancies! But, – we’ll be walking the hundred yards to let you see it all –
Inngangspartiet ligger mot denne veien, men terrasser og  utsikt ligger den andre veien og da høyt hevet over veien under.

The entrances are lying towards this road, but terraces and the view is facing the other way and high above the roads underneath.
Vel, det var omtrent hva det var plass til her oppe! Da snur vi og rusler samme vei ned igjen!

Well, that’s about it. You’ve seen it all! We’re turning back the same way as we were coming up”
Hvilket betyr at dere får se dette spesielle huset to ganger –
Which means that you’ll get to see this particular house twice!
Vi har forlatt selve toppen på Gunnaråsen, men er fortsatt på det man kaller
‘Øvre Gunnaråsen’. Her bor en med ‘grønne fingre’!
We’ve left the top of Gunnaraasen  itself, but we’re still at what’s called ‘Upper Gunnaraasen’. Evidently here lives somebody with ‘green fingers’?
Og selv om tomtene er relativt små og terrenget bratt, legg merke til størrelsen  på husene!

And even if the lots are relatively small and the terrain very steep, please note the sizes ofg the houses!
Vi er fortsatt på Øvre Gunnaraasen –
Men nå tror jeg faktisk vi er ferdig med ‘toppen’ ?

We’re still at the ‘Upper Gunnaraasen’ –  But now I think we’re through with the upper part of ‘Gunnaraasen’?
Som dere muligens kan se av utsikten, så har vi forflyttet oss en del meter lavere i terrenget. Vi er nå på Midtre Gunnaraasen –

AS you may possibly detect from the view, we have decended a few feet downwards and are now at the ‘Central Gunnaraasen’ –
Og vi har ikke helt den samme oversikten som før –
And we no longer command the view like we did earlier –
Og det betyr ikke nødvendigvis at husene har blitt særlig mye mindre!
And it doesn’t necessarily mean that the houses have become much smaller!
Men de har litt dårligere utsikt fordi åsen flater litt ut, og fordi vegetasjonen da kommer litt høyere.

But they do have a somewhat reduced view because the elevation changes and the vegetation comes a little higher.
Og med litt flaks, så kan man også her finne en betagende utsikt.  Her ser vi marinaen i Sætre, sydspissen på ‘Gråøya’ og lengst bak: ‘Håøya’.

With a bit of luck, you might still find a breathtaking view. Here we may see the marina just outside Saetre, the southern point of the island ‘Graaoeya’ and in the far back the island of Haaoeya’.
Samme motiv, men i en litt annen vinkel.
Same motif, but at a slightly different angle.
Hva som etter hvert kan se ut til å bli et problem, er stadig økende spindelvev av elektriske ledninger på kryss og tvers. Enkelte steder kan man få følelsen at man virkelig er fanget i et nett.

What may seem to evolve into a future problem of proportions is the increasing web of electrical cables stretching in all directions. At times you may actually feel as you are trapped in a real web!
Og i enkelte tilfeller følte jeg behov for å gi dem en liten håndsrekning . . .
And at times I really felt the need to give them a hand . . .

Vi er altså fortsatt på Midtre Gunnaraasen , men nå snur vi tilbake . . .
We’re still at the ‘Central Gunnaraasen’, but now we are turning back . . .
Og blir minnet på at høsten er meget nær forestående. Akkurat som vi ikke visste det? Vi har jo opplevd to oversvømmelser de siste 2 ukene!

And we were reminded that the fall was waiting just around the corner. Like we didn’t know? We’ve already experienced to floods in as many weeks!
Så, ja takk, vi kjenner tegnene . . .
So, yes, we may read the signs of nature . . .
Vi tar med oss noen nye terrassehus før vi forflytter oss til ‘Nedre Gunnaråsen’.

We’re including a few rather terrace apartments before moving down into the ‘Lower Gunnaraasen’.
Merkbart lavere i terrenget nå, men det gjør liksom ikke så mye?
Noticably lower in the terrain by now, but somhow we don’t mind?
En av de få parkeringsmuligheter jeg kom over på Gunnaraasen!
One of the few possible parking spaces I found on Gunnaraasen.
Og nå er vi snart helt nede igjen –
And very soon now we’re all the way down –
Et nydelig beliggende hus med flott utsikt!
A nicely situated house with a wonderful view!
Til slutt vil vi bare gjøre oppmerksom på at den hvite bygningen tvers over vannet og som kan minne litt om en kirke, er faktisk ikke det! Huset er en ytterst privat bolig og det som kan se ut som et spir, er en gamme skorstein fra et tidligere industribygg noe lenger bak!

At last we’ll direct your attention to the white building across the water, looking a bit like a church, which is it not! The building is absolutely privately owned, and what looks like a spire is actually a chimney belonging to an old factory further back.
(Compliments of SRB )

Hvis du vil se mer fra Hurum kommune, trykk denne linken
If you want to see more from the municipality of Hurum, please click this link

Please return me to INDEX

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Hurum – Gunnaråsen

  1. Mormor says:

    Der hadde det endret seg. Himmel og pannekake, men det er noen tiår siden jeg var der da 🙂

  2. Thank you for my travels with you upon this journey.. 🙂 and loved the perfect Autumn Leaf photo :-).. Enjoy your weekend.. Love Sue xxx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.