Ringerike – Hønefoss

Hønefoss er den største byen i kommunen ‘Ringerike‘ som igjen tilhører Buskerud fylke.

The city of Hoenefoss‘ is the larges city within the municipality called ‘Ringerike‘ which again belongs to the county of ‘Buskerud’.
Det er en ganske fin morgen og været ser ut til å være på vår side? Vi har ankommet byens yttergrense og her ute ligger en del forretninger, industribedrifter og et Ringerike sykehus. Det finnes også en stor gratis parkeringsplass slik at tilreisende kan velge å la bilen stå for deretter å ta bussen inn til bykjernen. Da slipper man kanskje også heftige bøter utstedt av byens parkeringsvakter?

It’s a rather fine Sunday morning and the weather seems to be on our side for the moment? We have arrived at the outer rim of the city of Hoenefoss and close by there are a number of businesses, industry plants and a large hospital (See picture).
There’s also a free parking lot so that visitors to the city may choose to leave their cars and take a bus down into the city center.
Perhaps avoid being fined by a strict body of parking officials?
Her ser vi selve  Hverven industrifelt som er under oppbygging.
Here we may see the Hverven Industrial Park which is under construction.
Og selvfølgelig finnes en bensinstasjon
And, of course, there is a gasoline station –
I tillegg finnes det et lite overnattingssted: Ringerike Gjestegård som antagelig er noe billigere enn hotellene nede i selve byen?

I(n addition there is a small boardinghouse:
Ringerike Gjestegård‘ (Trans: Ringerike Guest House’) which is probably a bit cheaper than hotels downtown?
Det ligger også en del moderne boligblokker her oppe; antagelig for det meste bebodd av sykehus-personell.

There are also a number of modern apartment buildings here, most likely occupied by hospital staff.
På vei inn mot sentrum passerer vi også enda et industrifelt som for det neste er tatt i bruk av bilindustrien, men noen andre finnes det også her . . .

Enroute to the city center we’re passing yet another industrial park mostly occupied by the car industry, but there are others as well . . .
Høsten ser ut til å være på marsj – også i Hønefoss!
The fall seems to be underway – also here in HoenefossIndustrifeltet ligger  i en halvsirkel ut mot elva, mens den idre del av området er avsatt til boliger.
The Industrial park lies in a half circle along the river, while the inner part is reserved as a residental area.
Men da har dere sett både industrifelt og bligstrøk? Nå må vi ta oss med i selve byen slik at dere kan skape dere et inntrykk av byen Hønefoss.

OK. then you’ve seen the industrial park as well as the residental area? Now we need to get downtown so that you’ll be able to form an opinion of the city itself.
En helt ny Hønefoss vg. skole har blitt bygget her like ved selve rådhuset.
A brand new ‘Hoenefoss High School has been built here close by the City Hall.
Og med en ganske rommelig parkeringsplass like ved. Jeg har kanskje en liten mistanke om at den også vil bli flittig brukt av kommunalt ansatte?

And with a spacious parking lot near by! I have a sneaking suspicion that may be this lot will be extensively utilized by municipal staff as well . . .?
Og meget nær ved ligger altså Ringerike Rådhus –
And very close by lies the City Hall of the minicipality ‘Ringerike’ –
Et nærbilde av Ringerike Rådhus.
A close-up of the ‘Ringerike City Hall’.
Direkte tvers over veien fra Rådhuset ligger Eikli skole.
Directly across the road from the City Hall we find the ‘Eikli School’
Og idet vi krysser brua, så må vi jo ta med dette lille ‘kunsteverket’ fra naturens hånd?
And crossing the bridge, wew feel compelled to show you this little piece of art from the hands of nature itself?

Her krysser vi også ‘Storelva’ som er som representerer en fusjonering av Randselva og Ådalselva. Da kan det bli ganske mye vann!

Here we’re crossing the river ‘Storelva’ which represent a merger of two other rivers:
‘Aadalselva’ and the ‘Randselva’. Be prepared for a lot of water!
Idet jeg passerte over brua så feste mine øyne seg på en bauta plassert godt under brua. Og et øyeblikk reflekterte jeg over plasseringen; nok til at jeg ville se litt nærmere på hva dette var?

Passing across the bridge I noticed some kind of obelisk which was placed well under the bridge, and for a moment I was wondering over the schosen location? It made me a bit curious; enough to wat to take a closer look.
Ser dere? Der ved siden av treet?  Og det er altså ikke en bauta over noen som helst, men en ‘målesten’ som viser vannstanden i elva der nede når den en gang i mellom  blir mer lik en sjø enn en elv.

Can you see it? There by the tree? And it proved to be no memorial at all! In fact it was a stone measuring the water level when this river at times looks more like a lake than a river (like now).
Hvis dere ser på de øverste gule blomstene, så står nok disse minst 3 – 3,5 meter over dagens vannspeil. Målesteinen står igjen minst halvannen meter høyere enn blomstene.

If you look at the yellow flowers at your far right, these flowers are standig approximately 12 feet above the water level as we see it today. The marking stone stands another 5 feet higher up.
Merkesteinen kan vel være ca 3 meter høy. Når man så ser på flommerkingen så ser man at elven har vært inntil 6,5 meter høyere enn hva den er idag. Som jeg sa: ‘Masse vann’!!!

The marker may nstand approximately 9 feet high. Looking at the markings it seems that this river at times have been abot 20 feet higher than today. That is a lot of water!!!
Og vi kan se tiltalende boligstrøk som nok befinner seg betydelig høyre oppe –
And we may see nice residental areas which are located far higher up into the hill side.
Eller lengre unna, men disse ligger akkurat innenfor flommålet!!!
Or further away, but – these are just within the markings !!!
Nåda?  Hva er vel historien bak denne?  Den ser jo relativt ny og ubrukt ut. Tilsynelatende helt brukbar, men hvor er den andre? Hvem har gått hjem på èn sko? Eller . . .?

Now what? What’s the history behind this? It does looks relatively new and unspoiled, fit for use, but where is the other one? Who’s been walking home in one shoe? Or what . . .?
Egentlig et vanlig gatebilde. Her ser vi oppover Storgata og inn i selve byen Hønefoss.

Actually an ordinary street picture. Here we are looking up the ‘Storgaten’ and into the city of Hoenefoss itself.
The Hoenefoss Health Center.
Her i en liten sidegate til Torggaten ligger Tingretten på Ringerike.
Here – hidden in a small sidestreet to Torggaten lies the ‘District court’ of Ringerike.
Og her ligger Sentralstasjonen for busstrafikken i Hønefoss.
This is the Central Bus Station in Hoenefoss.
I denne delen av byen ligger også Ringerike vg. skole som er betydelig større enn hva det ser ut til på bildet.
In this part of the city lies also the ‘Ringerike High School which is way larger than it looks from this picture.
Da er vi tilbake i hovedgaten og nærmer oss det gamle torget.
Then we’re back on the main street approaching the old Market Place.
Og se hva vi fant? En ekte ‘amerikaner’ av den gode gamle sorten. Til og med med bilder av Elvis Presley i frontruta! 🙂

And look what we found? A real honest to God old classic american beauty. It even had pictures of Elvis Presley in the front windows! 🙂
Her på Torget kan det se ut som det skulle være en friluftsservering, men – det er jo søndag! Da kan vi vel bare glemme alt som minner om servering . . .

Here at the Market Place there are signs indicating that there may be some kind of open air serving, but – it’s Sunday! Then I guess we may forget all about serving anything at all?

Her på Torget finner vi også kontorene til Sparebank 1 i Hønefoss.
Here at the Market Place we also found the offices of the Sparebank 1 here in Hoenefoss.
Resten av Torget så ganske så stille ut. Ikke mye aktivitet her, men som sagt: Det er Søndag! Og det betyr at det antagelig ikke er noen som skriver ut bøter for feilparkering heller?
The rest of the Market Place looked kind of quiet? There isn’t much going on  here, but as I said: It’s Sunday! And that probably means that there are nobody writing out parking fines?
Dette pleide å være Grand Hotel i Hønefoss! Og en liten plakat i vinduet indikerte at det kanskje fremdeles var slik, men ønsker du å sjekke inn her så må det gjøres etter kl 16.00 og før kl 22.00 ! Og hvis du ellers vil snakke med noen, så må du henvende deg gjennom bakgården! Lykke til!

This used to be the Grand Hotel in Hoenefoss. And a note in a window indicated that it may still be so, but if you want to check into this hotel, it’ll have to be after 4.00 pm and before 10.00 pm! And if you wanted to speak to anyone, you’re best bet would be to try through the back yard! Wishing you the best of luck!
Vi ble litt nysgjerrig på denne skiltingen og ville derfor kikke litt nærmere på dette.
All stans forbudt! 30 km/t-sone og forbudt for motoriserte kjøretøy – med mindre du tilfeldigvis bodde her inne! Ja, tenkte vi, da er det vel kanskje bare ett enkelt hus som ligger på oversiden av jernbanelinjen? Men nei,- det viste seg etter hvert at det var et helt borettslag og mere til her oppe . . .

INtrigued by the signs, we walked a bit closer. All stops prohibited! 30 km/h-zone and prohibited for all motorized vehicles – unless you happened to live on the other side!
Well, we thought, it’s probably one or two houses that have been left on the wrong side of the tracks?  But no!  As  we were to find out, there were a full housing association with several dozens of apartments and more up there . . .
Her er ett av dem!
Here’s one of them!
Her oppe kunne vi fotografere Jernbanestasjonen i Hønefoss. Et bygg med fantastisk arkitektur, men uhyggelig vanskelig å fotografere på en skikkelig måte.

Up here we could take a picture of the Railwaay Station at Hoenefoss; a building with a fabulous architecture, but next to impossible to photograph in a satisfactory way.
Her er et boligstrøk fra denne delen av byen.
Here a residental area from this part of the city.
Når solen skinner kan det lett bli litt idyllisk her oppe langs Molvald.
When the sun is shining it becomes rather idyllic up here on the banks of Molvald.
Og den gamle jernbanebrua er et lite teknisk vidunder av sin tid, pittoresk som den er!
And the old railway bridge is actually a technical marvel of its time, picturesque as it is.
Hønefoss har i det hele tatt mye fin gammel arkitektur hvis man bare bruker øynene –
Hoenefoss have indeed a lot of fine old architecture if you only use your eyes –
Jeg vet ærlig talt ikke hvem som er størst: ‘Kuben’ eller ‘Stormarkedet’, men begge ligger i Hønefoss og da spiller det vel mindre rolle?

Honestly I don’t know who’s the biggest: ‘Kuben’ or  ‘Stormarkedet’, but they are both located in Hoenefoss and then I guess of less importance?
Comfort Hotel Ringerike er det nyeste hotellet i Hønefoss og ligger sentralt midt i byen.
The ‘Comfort Hotel Ringerike‘ is the newest hotel in Honefoss and is very centrally located!
Rett bak hotellet ligger ‘Ringerikes Blad‘ som er lokalavisen fremfor noen i denne del av landet.

Just behind the hotel lies ‘Ringerikes Blad‘ which is the preferred local paper in this part of the country!
Hønefoss har også bygget et relativt nytt stort Kulturhus for kino- og teaterforestillinger.
Og nei, det er ikke bygget over noen eldre bygninger. Her er det kun snakk om et speilbilde!

Hoenefoss has also built a relatively large new Civic Center for cinema and theater.
And no, it is not built over some older buildings. Here there is only talk of a mirror reflection!
Vi befinner oss nå omtrent midt på Hønefoss bru og foran ‘Stor-senteret’.
We are now just about in the middle of the Hoenefoss Bridge, and directly in front of the shopping mall ‘Stor-senteret’.
Herfra har vi et fantastisk overblikk over ‘Molvald’ og boligstrøket rett bak!
From here we have a fantastic view across the Molvald and the residental areas behind.
Elven byr ellers på et fantastisk skue der den buldrer over klippene rett ved siden av Stor-senteret, men på sommeren reduseres som regel vannstanden betydelig og fossen tørker ut.

The river usually presents itself with an impressive waterfall thundering over these cliffs, but now during the summer season the water level is substantial lower and the waterfall dries out.
Den imponerende fontenen montert i ytterkant av fossen, er imidlertid sikret nok vann til enhver tid.

The impressive fountain mounted at the edge of the waterfall, however, is always connected and with enough water at all times.
Vi har imidlertid klart å skaffe tilveie et foto som viser hvordan denne fossen tar seg ut når vannføringen er slik den burde være!

We have, however, managed to get hold of a spectacular photo showing what this watrerfall looks like when the water level is what it should be!
Like bak denne fontenen finner vi en idyllisk liten park som vanligvis omtales som ‘Nordsi-parken’ og herfra kan man nyte fossen når vannføringen er stor nok.

Just behind this fountain there is a beautiful little park called ‘Nordsi-park’ (Transl.: North Side Park), and from here you may enjoy the waterfall when there is enough water to go around . . .
I denne parken er det også et minnesmerke over falne fra distriktet under den 2. Verdenskrig.
In this park there is a war memorial over those giving their lives for Norway during WW II.
Like utenfor parken tok vi dette gatebildet som viser Torvgaten der den forsvinner rundt hjørnet.
Just outside the park we shot this street picture showing the ‘Torvgaten’ as it winds out of sight . . .
Og her har vi tatt en liten kikk videre nedover gaten –
And here we have taken a small peek further down the street –
Og tvers over plassen hvor vi fant dette koselige bildet –
And across the square where wi faoun this delightful scene –
Rett foran oss nå ligger ‘Riddergaarden‘. Som dere ser er den markert som en kuriositet man bør få med seg? Man antar at Riddegaarden ble bygget i 1732 og er et levende eksempel på hvordan litt bedre stilte mennesker bodde dengang, Riddergaarden er en komplett bondegård bygget rundt et eget tun og med utsyn over elven!

Directly in front of us lies ‘Riddergaarden’ (Trans.: The Ridder Farm). AS you may see,l it’s marked as a historic curiosity that you’d want to see. It’s believed that ‘Riddergaarden’ was built in 1732 and is a living example showing us how rich peeople were living in those days? This is a complete farm built around a small square overlooking the river.
Før vi tar oss rundt til baksiden av Riddergaarden, kaster vi et blikk oppover Strandgaten –
Before moving around to the back of Riddergaarden, we take a quick look up
‘Strandgaten’ –
Et raskt blikk over gjerdet –
A quick loook across the fence –
Og her er ‘Riddergaarden’ sett fra baksiden – godt skjermet fra veien og med utsyn mot elven!
And here is the ‘Ridder’s Farm’ seen from the back, well sheltered from the traffic and with a view to the river!
Veldig nær ved: Hønefoss skole!
Very close by: The Hoenefoss School!

Når det gjelder meg selv, så begynner beina langsomt å ta livet av meg. Jeg trenger en pause! Og dere har antagelig sett nok av Hønefoss? Så hva kunne vært bedre enn å slappe av litt på bredden av denne vakre elven?

As for myself, my feet have started to slowly ‘kill me’, and I need a rest!
What could be better than relax on the banks of this beautiful river for a spell?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Ringerike – Hønefoss

 1. B.K Rannekleiv says:

  den ene skolen du har tatt bilde av heter Eikli skole og ikke Eik skole

  • Seenorway says:

   Hm! Jeg tok da faktisks bilde av inngangspartiet for å huske navnet, men kanskje skinner solen litt uheldig på veggen. Jeg skal se om jeg får fikset på dette, men siden også teksten i selve bildet må fikses, så vil det ta litt mer tid enn normalt. Takk for informasjonen!

 2. vestlending says:

  På ny en flott reportasje! Da mangler bare den imponerende flotte Hønefossen i Vår flommen!

 3. kalabalu says:

  what a tour ..great pictures with description

  • Seenorway says:

   Got kind of fed up, did you? 🙂
   Yeah, it became a rather large one. I’m getting as many likes on a singel picture as on a 70 picture report so ideally I could save a lot of time! But I wish to build a base showing how it would be to live in such places, and then I need to publish at least 25-30 pictures from each place!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.