See Norway – Intensjoner

Tanken bak ‘See Norway’ (Se Norge) er å kunne presentere byer og/eller tettsteder samt norsk natur for resten av verden. Og derfor vil våre fotoreportasjer langt på vei være tekstet på engelsk så vel som norsk.

Med godt over 400 kommuner (og et snitt på 3-4 tettsteder i hver kommune) vil dette være en enorm oppgave. Tidsfaktor tatt i betraktning, vil vi sette pris på all den hjelp vi kan få fra fotointeresserte borgere rundt i landet, men for at vi skal kunne nyttiggjøre oss slik hjelp mest mulig effektivt, er det nødvendig med noen felles retningslinjer for alle som kunne ha lyst til å bidra:

1. Format
Siden trenden går mot stadig større PC-skjermer i 16:9-format, vil vi prioritere dette formatet. Samtidig må vi ta et visst hensyn til fremtidig lagringskapasitet og derfor først og fremst fokusere på bilder i et horisontalt 16:9-format, nedskalert til 1920×1080 pixler.

2. Beskrivelse
For en utenforstående uten lokalkunnskap, vil det ofte være nærmest umulig å lage en lesverdig fotoreportasje fra et sted uten å vite eksakt hva man ser på de bilder som benyttes. Så for å unngå ekstra arbeid i form av rettelser/omarbeidelser etc., er det derfor viktig at man med utgangspunkt i oppgitt bildenummer gir en kort beskrivelse av hva man ser på hvert enkelt bilde.

3.  Kommersielle rettigheter
Siden dette er et langsiktig prosjekt, er det i dag ikke mulig å ha full oversikt over en fremtidig utvikling og bruk av slike bilder. Derfor må vi betinge oss ‘kommersielle rettigheter’ hva angår alle bilder vi mottar, men vi understreker at dette kun gjelder
det formatet vi har mottatt! Alle henvendelser som går på kjøp/bruk av innsendte bilder i et annet format enn mottatt vil derfor bli videreformidlet til fotografen det gjelder!
Våre reportasjer vil således kunne fungere som et ‘utstillingsvindu’ for hver enkelt bidragsyters bilder.
Vi har ellers dessverre ikke anledning til å honorere innsendte bilder pr dags dato, men kanskje en gang i fremtiden dersom vårt konsept blir godt motatt i markedet. Det vil igjen avhenge av i hvilken grad vi lykkes dekke landet.

4. Identifikasjon
For å kunne videreformidle slike forespørsler, er det nødvendig at vi kan merke bilder med en ‘ID’, samt at vi har navn, adresse, telefon og e-post til hver enkelt bidragsyter. Vi understreker at dette anses som konfidensiell informasjon og vil aldri bli hverken oppgitt eller utnyttet av oss i annen sammenheng! Men den vil danne grunnlag for merking av benyttede bilder. I et slikt bilde vil vi vise en evt. ‘bildetittel’, fotografens navn (initial/etternavn) og nevnte ID (katalognummer) Det opplyses også både på norsk og engelsk under ‘About’ at alle bilder er publisert med full ‘copyright’.

5. Publisering
Akkurat når et bilde vil bli brukt kan være litt vanskelig å si.  Det skyldes at vi trenger en viss bildemengde for å kunne gi et utfyllende bilde av hvert enkelt sted (vanligvis 20-30), og det kan derfor bli nødvendig å kombinere bilder fra flere bidragsytere i samme reportasje. Det kan også bli nødvendig å be om tilleggsbilder fra helt spesielle bygninger, steder e.a. i vedkommende kommune før en reportasje anses avsluttet. Dessuten må vi betinge oss at bilder som skal benyttes holder en viss kvalitet hva angår oppløsning, komposisjon, skarphet, format osv.

6.  Innsending av bilder
Når/hvis noen sender inn bilder i tråd med overstående, er det uhyre viktig å sende dem på riktig måte: Som vedlegg! Dvs. at man benytter ‘bindersen’ i menylinjen!
Ofte sendes større antall bilder pr e-post ved å merke bilder og deretter velge ‘send pr e-post’, men da vil bilder automatisk komprimeres og blir dermed ubrukbare til vårt formål!
NB! Før du trykker ‘send’, vennligst kontroller at hvert enkelt bilde holder en vekt på minimum  550 – 650 kB !

7.  Spørsmål
Dersom noe er uklart, eller at du føler denne teksten burde utvides/klargjøres på noe punkt,  kan spørsmål rettes til undertegnede via ‘post@roby.no

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to See Norway – Intensjoner

  1. Ralph says:

    Hi. I did press like on a couple of your posts but they did not activate my gravatar pic. Have just tried again and now is okay. Ralph

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.